KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

58-İbni Cerir Et- Taberi

2-İBNİ CERİR ET- TABERİ 

371-Taberi’ye neden zulüm yapılmıştır?

&Hanbelîlerle düştüğü görüş ayrılığından dolayı çok eziyet çekmiş, kendisine çeşitli baskı ve zulüm yapılmıştır.

372-Taberi tefsir yaparken neden kaçınmıştır?

&Mücerred ve müstakil rey ile Kur’an’ı tefsir etmekten kaçınmıştır. Ona göre Peygamberin beyanı ya da ona delalet edecek bir delil bulunmadıkça kimsenin bir ayetin tefsirinde ‘bu benim reyimdir ‘ demesi caiz değildir.

373-Taberi’nin tefsir kaynakları nelerdir?

&Kur’an, sünnet, sahabe, tabiin ve daha sonraki âlimlerin sözleri, sebeb-i nüzul, muhkem, müteşabih, nasih, mensuh, huruf-u mukattaa, kıssalar, i’caz ve siyak bilgileri ve Arap dili verileri

374-Rivayet tefsiri olarak bilinen ancak; salt rivayet tefsiri değil rivayet içinde dirayet tefsiri özelliği taşıyan tefsir hangidir?

&Taberi tefsiri

375-Hicri 3. yüzyılın en önemli tarih, fıkıh ve tefsir âlimidir. Hem rivayet hemde dirayet tefsirleri açısından kendisinden sonra gelenlere kaynaklık eden tefsir sahibi kimdir?

&Taberi (224-310)

376-Taberi kimin metodunu kullanmıştır?

&Yahya bin Selam’ın nakil, nakdi ve tercih metodunu geliştirerek kullanmıştır.

377-Taberi tefsirinin özellikleri nelerdir?

&İtikadi konulara yer vermiş (kulların fiilleri, Allah’ın görülmesi)

&Kaderiye ve Cehmiyye gibi Ehl-i Sünnete ters düşünceleri olan grupları eleştirmiş

&‘El’ ve ‘yüz’ gibi ifadeleri Allah’ın şanına uygun biçimde Tefsir etmiş

&Eserinde ‘tefsir’ yerine ‘te’vil’ kelimesini kullanmış

&Tefsirindeki anahtar kavram ‘zahir’ kelimesidir. Ona göre asıl olan Kur’an’ın zahiridir. Batın veya mecaz ancak istisnai ve huccet durumunda söz konusu olabilir.

&Taberi tefsiri ilk dört asra kadar Kur’an’ın tefsirine dair bütün görüşleri aktaran ilim ve kültür ansiklopedisidir.

378-Taberî tefsirinin en önemli özelliği nedir?

&Ayetlerin tefsiri ile ilgili Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir.

379-Taberi tefsiri Camiu’l-Beyan An Tevili Ayi’l-Kur’an’ın en büyük özelliği nedir?

&En büyük özelliği, kendisinden önce yazılan kitapları içinde bulunduruyor olmasıdır. Diğer bir özelliği ise, kendisinin muhaddis olması hasebiyle aktardığı rivayetlerin senedlerini tam olarak vermesidir.

380-İlk tefsirlerden çoğu kaybolmuş ve bize kadar ulaşmamıştır. Bu bakımdan hangi müfessirin tefsiri, bu eski tefsirleri muhafaza eden tefsirler koleksiyonu sayılır?

&Taberî’nin tefsiri