KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

55-Allah’ın Subiti Sıfatları

ALLAH’IN SUBİTİ SIFATLARI

344-Allah’ın mahiyyet-i nefs-ül emriyesin-de sabit ve daimi olan sıfatlarıdır. Bu sıfatlar, insan için, yaratıcıda var olan sıfatları anlama açısından bir vahid-i kıyasi (mihenk) olması amacıyla, diğer yaratılanlara da, şuur sahiplerinin idrakine Allah’ın sıfatlarının tecelli ederek gösterilmesi anlamında Allah tarafından verilen sıfatlardır. Allah’ın hangi sıfatlarından bahsedilmiştir?

&Subiti sıfatlarndan(Sıfat-ı Meani)

345-Allah’ın subiti sıfatları nelerdir?

&Hayat    &İlim   &Semi  

&Basar     &İrade  &Kudret

&Kelam    &Tekvin

346-“Diri ve canlı olmak” demektir. Yüce Allah diridir ve canlıdır. İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Hayat

347-“Bilmek” demektir. Allah her şeyi bilendir. Olmuşu, olanı, olacağı, gelmişi, geçmişi, gizliyi, açığı bilir.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&İlim     

348-“İşitmek” demektir. Allah işiticidir. Gizli, açık, fısıltı halinde, yavaş sesle veya yüksek sesle ne söylenirse Allah işitir, duyar.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Semi‘

349-“Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür. Hiçbir şey Allah’ın görmesinden gizli kalmaz. Saklı, açık, aydınlık, karanlık ne varsa Allah görür.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Basar 

350-“Dilemek” demektir. Allah dileyicidir. Allah varlıkların konumlarını, durumlarını ve özelliklerini belirleyen varlıktır. Allah’ın dilediği olur. İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&İrade

351-‘’Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütün yaratıkları kapsamaktadır. Eşyayı yaratmaya, meydana getirmeye ve değiştirmeye yönelik iradedir. Bu irâde, hangi şeye yönelik gerçekleşirse, o şey derhal meydana gelir.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Tekvînî İrâde

352-Teşrîî (yasama ile ilgili) iradeye dinî irade de denir. Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi demektir. İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Teşrîî İrade        

353-Cenab-ı Hakkın kuluna verdiği mahdut bir salahiyet ve tercih hakkına ne denir?

&Cüz-i İrade

354-Allah’ın sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?

&Teşrii İrade

355-‘’Muhakka ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor(irade ediyor)… ‘(en Nahl 16/90). Bu ayet hangi tür iradeye delil olarak gösterilir?

&Teşrii irade

356-Kudret. “Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahibidir.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Kudret

357-“Söylemek ve konuşmak” demektir. Allah bu sıfatı ile peygamberlerine kitaplar indirmiş, bazı peygamberler ile de konuşmuştur. Ezelî olan kelâm sıfatının mahiyeti bizce bilinemez. Ses ve harflerden meydana gelmemiştir. İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Kelâm

358-“Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak” demektir. Yüce Allah yegâne yaratıcıdır. O, ezelî ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır. İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Tekvîn

359-Eşarilerle Maturidilerin görüş ayrılığına sahip olduğu sübutu sıfatın adı nedir?

&Tekvin

360-Allah’ın yaratma sıfatı hangi kavramlarla ifade edilir?

&Halk, icad, ibda, kevn, tekvin ve inşa