Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-Te’vilin Çeşitleri

TE’VİLİN ÇEŞİTLERİ 

21/1-Te’vil çeşitleri nelerdir?

&Beyani  te’vil         

&Burhani te’vil          

&İrfani te’vil  

22-Kur’an yorumu için en uygun olan yöntem nedir?

&Beyani Te’vil(Daha çok mutasavvıfların kelamcıların müfessir ve dilcilerin kullandığı yorum yöntemine denir.) 

23-Kur’âni nasların anlamlarını subjektif (öznel) bir tercihle ortaya çıkarıp, kesinlik ifade etmeyen, aklı naklin önüne geçirmeyen en uygun te’vil yöntemi hangisidir?

&Beyani Te’vil 

24-Beyani Te’vilin özellikleri nelerdir?

&Kelamcıların, fakihlerin, müfessir ve dilcileirn kulandığı bir yorum yöntemidir.

&Arap dilinin kuralları dâhilinde hareket ederek Kur’an’dan anlamlar üretmektir

&Bir içtihad veya içtihadi etkinlik demektir

Kur’an’ı nassların anlamlarını subjektif bir tercihle ortaya çıkarmaktır

&Dogmatik bir içeriğe sahip olmayıp herzaman eleştiriye yani kabul ve redde açıktır.

&Sübektif tercihe(içtihad) konu olan bilgiler zan ifade etmektedir.

&Zanla ifade edilmeyeceğine göre beyani te’vil her zaman ve zeminde sorgulanabilir demektir.

&Te’vil Kur’an ve sahih sünnetlere aykırı değildir.

&Her zaman tenkit, hatta reddetme imkânı vardır.

25-İbn Rüşd, Faslu’l-Makal adlı eserinde; ‘’Nassları bütünsellik içinde ele alarak, zahiri manalarına uygun düşecek şekilde yorumlamaktadır. Akli bilgiyle vahiy yoluyla elde edilen bilgi birbirine ters değil uyum içindedir.’’ Diye te’vil çeşitlerinden hangisinin tanımını yapmıştır?

&Burhani Te’vil 

26-Burhani Te’vilin özellikleri nelerdir?

&En meşhur kuramcısı ibn Rüşd’dür

&Te’vili ibn-i Rüşd’ün anlayışı istikametinde tanımlamak gerekir.

&Nassların aklın ve dilin örfi kullanımı çerçevesinde kalarak yorumlamayı esas almaktır. Bu nedenle beyani te’vile benzemektedir.

&Burhani te’vil hata ve yanılgıya açık olması sebebiyle zanni bilgi içeren içtihadi bir mahiyet arzetmektedir.

27-Tasavvuf erbabının kalbine doğan işaret olup, kaynağını sezgi, keşf ve ilhamdan alan te’vil çeşidi hangisidir?

&İrfani te’vil 

28-İrfani Te’vilin özellikleri nelerdir?

&Te’vil tarzı tasavvuf erbabının kalbine sezgi, keşf ve ilham yoluyla doğan bir bilgi türüdür

&Tedebbür, teemmül, tefekkür ve tezekkür gibi kavramlarla ifade edilen manevi tecrübedir

&Mutasavvıflar Kur’an okuyarak onun derin anlamları üzerinde düşünceye dalmak (tedebbür)

&Dış dünyanın angajmanlarından (bağlantılar) olabildiğince sıyrılarak İlahi ve ezeli hakikatler üzerine yoğun biçimde kafa yormak(teemmül)

&Eşyanın yaratılışı hikmeti üzerine düşünmek(tefekkür) surretiyle irfani te’vile varılır

&İrfani te’vilin dayanağı olan sezgi, keşf ve ilham tamamen öznel(subjektif)dir. Bu nedenle başkalarına iletilemez ve aktarılamaz 

29-Kur’an’da te’vilin anlamları nelerdir?

&Tefsir, Sebep – Sonuç ve Rüya tabiri

30-İlk müfessirler, tefsirlerine tefsir yerine te’vil adını vermişlerdir. Bu müfessirler  kimlerdir ve eserleri nelerdir?

&İbn Kuteybe (Te’vilü Müskili’l- Kur’ân),

&Taberî (Câmiu’l- Beyân an Te’vili Âyi’l- Kur’ân)

&Mâturîdî (Te’vilât)

31-Allah tarafından indirilmiş ayetlere ‘’tenzil’’ ; bu ayetlerin yorumlarına ‘’te’vil’’ denilir. İşte bu bağlamda ‘’Tenzili inkâr etmedikçe, onun te’vilinde hata eden kimde tekfir edilemez’’ diyen ünlü mütekellim kimdir?

&Ebu Hanefi