Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-İman Ve İman Çeşitleri

İMAN VE İMAN ÇEŞİTLERİ

48-“Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak” anlamlarına gelir. Hz. Peygamber’i, Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde (zarûrât-ı dîniyye) tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak demektir. Kısaca “Kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır”.  Bahsedilen tanım neyin tanımıdır?

&İman  

49-Kalbiyle tasdik edip inandığı halde, dilsizlik gibi bir özrü sebebiyle inancını diliyle açıklayamayan veya tehdit altında olduğu için kâfir ve inançsız olduğunu söyleyen kimsenin inanç durumu nedir?

&Mü’min

50-“Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan kimse hariç, kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse ve kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır.” Ayeti hangi olaydan sonra inmiştir?

&Ammâr b. Yasir, müşriklerin ağır baskılarına dayanamayarak Müslüman olmadığını, Hz. Muhammed’in dininden çıktığını söylediğinden sonra

51-İnsanların, “Allah’tan başka Tanrı yoktur. Muhammed O’nun elçisidir deyinceye kadar kendileriyle savaşmakla emrolundum. Ne zaman bunu söylerlerse can ve mal güvenliğine sahip olurlar. Ancak kamu hukuku gereği uygulanan cezalar bundan müstesnadır. İç yüzlerinin muhasebesi ise Allah’a aittir” hadisi şerifi nasıl inanmaya işaret eder?

&Dil ile ikrar        

52-İmanın aslî unsuru kalbin tasdiki olmakla birlikte kalpte neyin gizli olduğunu insanlar bilemediği için, kalpteki inancın dil ile söylenip açığa vurulmasının asıl sebebi nedir?

&Kişinin dünyada bu söz ve ikrarına göre bir işleme tâbi tutulması     

53-‘’Kalbin tasdiki, imanın Rüknu Dilin ikrarı da, bu asıl ve gerçeğin tanınmasını sağlayan bir Şarttır.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

54-İman, inanılacak hususlar açısından ikiye ayrılır. Bunlar nelerdir?

&İcmâlî İman                      

&Tafsîlî iman      

55-‘’Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur. Muhammed O’nun elçisidir’’. ’’Ben Allah’tan başka hiçbir Tanrı olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim’’ cümlesi nasıl bir imanı ifade eder?

&İcmâlî İman

56-Namaz, oruç, hac ve diğer farzları, helâl ve haram olan davranışları öğrenip bütün bunların farz, helâl ve haram olduklarını yürekten tasdik etmek hangi iman çeşidine girmektedir?

&Tafsîlî iman

57-Allah’a, Hz. Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna ve âhiret gününe kesin olarak inanmaktır. (Birinci derece). Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehennemin, sevap ve azabın varlığına, kazâ ve kadere ayrı ayrı inanmaktır.(İkinci derece). Hz. Muhammed’in Allah katından getirdiği, bize kadar da tevâtür yoluyla ulaştırılan bütün haberleri ve hükümleri tasdik etmektir. Bir başka ifadeyle, mânası apaçık (muhkem) âyet ve mütevâtir hadislerle sabit olan hususların hepsine ayrı ayrı, Allah ve Resulü’nün bildirdiği ve emir buyurduklarını da içine alacak şekilde bütün ayrıntıları ile inanmaktır.(Üçüncü derece) Yukarıda bahsedilen hangi iman çeşidine girmektedir?

&Tafsîlî iman

58-Müslüman olmayan bir kimse, hangi iman ile İslâm’a girmiş olur?

&İcmâlî İman

59-Bir müslümanın imanı yücelir, olgunlaşır, sağlam temeller üzerine oturur. Bir insanın, Allah’ı ve O’ndan geleni gönülden tasdik ettikten sonra, Hz. Peygamber’in açıkladığı buyruk ve yasakları bütünüyle, farzı farz, haramı haram bilerek öğrenmesi, kabullenmesi ve uygulaması gerekir. İmanın üçüncü derecesi, zarûrât-ı diniyye denilen ve inanılması zorunlu bulunan bütün inanç, ibadet, muâmelât ve ahlâk hükümlerine inanmayı içerir. Yukarıda bahsedilen hangi iman çeşidine girmektedir?

&Tafsîlî iman

60-İmanın keyfiyet ve kemiyet yönünden eksilip arttığı anlayışına sahip ekoller aşağıdakilerden hangisidir?

&Hariciye, Mutezile, Zeydiye ve Selefiyye

61-İmam Maturidi iman ile islamı aynı anlamda kabul etmiştir. Kur’anda da iman ile islamın aynı olduğunu ifade eden ayet hangisidir?

&Musa dedi ki;”Ey kavmim, eğer Allah’a inandıysanız, gerçekten Müslüman insanlar iseniz o’na güvenip dayanın.”

62-‘’İmanı, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve organlarla amel’’ şeklinde tanımlayan kelam ekolü hangileridir?

&Hariciler, Mutezile, Zeydiyye ve Selefiyye

63-İmanda artmanın keyfiyet yönünden olacağını söyleyen mezhep hangisidir?

&Maduridiyye

64-‘’Mükallidin imanı geçerli değildir’’ diyen mezhep hangisidir?

&Mutezile

65-İmanı kalbin temel rüknü olarak gören alim kimdir?

&İmam-ı Maturidi