Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

47-Hatemüm Enbiya ‘’Hz. Muhammed’’

HATEMÜM ENBİYA ‘’HZ. MUHAMMED’’

250-Hz. Peygamber’in özellikleri nelerdir?

&Yüce Allah’ın müminlere bir lütfüdür.

&Yüce Allah’ın kendisine göndereceği ağır bir yükü kaldıracak kadar güçlüdür

&Büyük bir ahlâk sahibidir.

&Apaçık bir gerçek ve dosdoğru bir yol üzerindedir.

&Peygamberimiz, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani bir millete, bir kavme değil tüm insanlığa gönderilmiştir.

&Peygamberimizin getirdiği din, en son ve en mükemmel dindir. Başka bir din gelmeyecek ve bu din değişikliğe uğramayacaktır.

&Peygamberimiz son peygamberdir. Ondan başka peygamber gelmeyecektir.

&Peygamberimiz ümmeti en çok olan peygamberdir. Bu özelliklerinden dolayı Peygamberlerin en üstünüdür.

251-Hz. Peygamber’in görev ve yetkileri nelerdir?

&Bütün insanlara Allah’ın elçisi olarak gönderilmiş ve ona Kur’an-ı Kerim ve Hikmet indirilmiştir

&Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

&Şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah’a, onun izniyle davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderilmiştir.

&Rabbinin kendisine vahyettiği şeylere uymakla emrolunmuştur.

&Allah’ın indirdiklerini tebliğ eder, Kitabı ve Hikmet’i öğretir.

&İnsanları temizler, doğru yola iletir ve ona çağırır.

&Allah’ın indirdiklerini “açıklar”.

&Temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.

&Toplumu Allah’ın gösterdiği şekilde yönetir.

252-Hz. Peygamberimiz’e karşı görevler nelerdir?

&İman etmelidir.

&Sevgi ve saygı göstermelidir.

&Ona salât ü selâm getirmelidir.

&Onu örnek almalıdır.

&Her işte ona başvurmalıdır.

&İtaat edip isyan etmemeli, üzmemeli

253-Hz. Muhammed’in peygamberliği ile ilgili olarak ne söylenebilinir?

&İslâmiyet(Son din) önceki dinlerin hükümlerini kaldırmıştır. Onun peygamberliği kıyamete kadar sürecektir. Onun peygamberliği bütün insanlığı kapsamına alır.

254-Yüce Allah, Hz. Muhammed’e insanlara nasıl davranmasını öğütlemiştir?

& “Resulüm! Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.”(Araf,199)

255-Peygamber Efendimiz’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?

&İncil’de: Baraklit                     &Tevrat’ta: Münhemenna

256-İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak özellikleri, sıfatlarıdır. Bu sıfatların dışında Hz. Muhammed’e ait olan özellikler nelerdir?

&Son peygamber olması        

&Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması      

&Şefaat etme yetkisinin olması

257-Allah, Resulullah’ın kendisiyle küfrü mahvet­tiği için Hz. Muhammed’e, hangi ismi vermiştir?

&Mâhî

258-Kendisinden sonra Peygamber gelmediğinden dolayı Hz. Muhammed’e, hangi isim verilmiştir?

&Akib

259-Hangi isim, Hz. Muhammed’e, insanlar kendisinden sonra haşir edileceği için verilmiştir?

&Haşir

260-Peygamberimizi tanıtan kitaplar nelerdir?

&Kur’àn-ı Kerim  &Hadis kitapları

&Delail kitapları  &Megazi kitapları

&İslam tarihi        &Şemail kitapları

261-Baba-oğul Peygamber olanların isimleri nelerdir?

&Hz. Ibrahim-Hz. Ismail ve Hz. Ishak

&Hz. Ishak-Hz. Yakup

&Hz. Yakup-Hz. Yusuf

&Hz. Davud-Hz. Süleyman

&Hz. Zekeriya-Hz. Yahya

262-Peygamberimizin isim ve sıfatları nelerdir?

ØAbdullah: Allah (cc)’ ın kulu

ØÂbid: Kulluk eden, ibadet eden

ØÂdil: Adaletli

ØAhmed: En çok övülmiş, sevilmiş 

ØAhsen :En güzel

ØAlî: Çok yüce

ØÂlim: Bilgin, bilen

ØAllâme: Çok bilen

ØÂmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi 

ØAziz: Çok yüce, çok şerefli olan

ØBeşir: Müjdeleyici

ØBurhan: Sağlam delil

ØCebbâr: Kahredici, gâlip

ØEvâd: Cömert

ØEcved:En iyi, en cömert

ØEkrem: En şerefli

ØEmin: Doğru ve güvenilir kimse

ØFadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan

ØFâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran

ØFettâh: Yoldaki engelleri kaldıran

ØGâlip: Hâkim ve üstün olan

ØGanî: Zengin

ØHabib: Sevgili, çok sevilen

ØHâdi: Doğru yola götüren

ØHâfız: Muhafaza edici

ØHalîl: Dost

ØHalîm: Yumuşak huylu

ØHâlis: Saf

ØMekkî: Mekkeli

ØMerhûm: Rahmetle bezenmiş

ØMes’ûd: Mutlu

ØMetîn: Çok sağlam ve güçlü

ØMuallim: Öğretici

ØMuktedâ: Peşinden gidilen

ØMübârek: Uğurlu,  hayırlı, bereketli

ØMüctebâ: Seçilmiş

ØMükerrem: Şerefli, yüce

ØMüktefî: İktifâ eden, yetinen

ØMünîr: Nurlandıran, aydınlatan

ØMürsel: Elçilikle görevlendirilmiş 

ØMürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş

ØMuhammed: Yerde ve gökte övülen

ØMuslih: Islah edeci, düzene koyucu 

ØMustafa: Çok arınmış

ØMüstakîm: Doğru yolda olan

ØMutî: Hakka itaat eden

ØMu’tî: Veren ihsân eden

ØMuzaffer: Zafer kazanan, üstün olan 

ØMüşâvir: Kendisine danışılan

ØNakî: Çok temiz

ØNakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini

ØNâsih: Öğüt veren 

ØNâtık: Konuşan, nutuk veren

ØNebî: Peygamber

ØNeciyullah: Allah’ın sırdaşı

ØNecm(i): Yıldız

ØNesîb: Asil, temiz soydan gelen

ØNezîr: Uyarıcı, korkutucu

ØNimet: İyilik, dirlik ve mutluluk

ØNûr: Işık, aydınlık

ØRâfi: Yükselten

ØRâgıb:Rağbet eden, isteyen

ØRahîm: Mü’minleri çok seven

ØRâzî: Kabul eden, hoşnut olan 

ØResûl: Elçi Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü

ØSaîd: Mutlu Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan

ØSâdullah: Allah’ ın mübârek kulu

ØSâdık: Doğru olan, gerçekci

ØSaffet: Arınmış, seçkin kişi

ØSâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici

ØSâlih: İyi ve güzel huylu

ØSelâm : Noksan ve ayıptan emin olan

ØSeyfullah: Allah’  ın kılıcı

ØSeyyid: Efendi

ØŞâfi: Şefaat edici

ØŞâkir: Şükredici

ØTâhâ: Kur’ân-ı Kerîm’ deki ismi

ØTâhir: Çok temiz

ØTakî: Haramlardan kaçınan

ØTayyib: Helal, temiz, güzel, hoş 

ØVâfi: Sözünde duran, sözünün eri

ØVâiz: Nasihat eden

ØVâsıl: Kulu Rabb’ine ulaştıran

ØYâsîn: Kur’ân’deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil

ØZâhid: Mâsivadan yüz çeviren

ØZâkir:A llah’ ı çok anan temiz 

ØHâmid: Hamd edici, övücü

ØAmmâd: Çok hamdeden

ØHanîf: Hakikate sımsıkı sarılan

ØKamer: Ay

ØKayyim: Görüp, gözeten

ØKerîm: Çok cömert, çok şerefli

ØMâcid: Yüce ve şerefli

ØMahmûd: Övülen

ØMansûr: Zafere kavuşturulmuş

ØMâsum: Suçsuz, günahsız

ØMedenî: Şehirli, bilgili ve görgülü

ØMehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren

263-Peygamber insanlığa kurtarıcı olarak gönderildiler. Bizim gibi onlar da insandı. Hayatlarını daim ettirmek için çalışmak zorundalardı. İşte Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar peygamberlerin meslekleri nelerdir?

ØHz. Âdem sofi, ekinci, çiftçi idi

ØHz. Şit hallaç idi.

ØHz. İdris yazıcı, terzi idi

ØHz. Nuh neccar (marangoz), denizci idi.

ØHz. Hud tüccar idi.

ØHz. Salih deveci idi

ØHz. İbrahim Haleb’de sütçü idi

ØHz. İsmail avcı idi

ØHz. İshak çoban idi

ØHz. Yakub Salih kimse idi.

ØHz. Yusuf sabah akşamı bilmek için zindanda saat apardı.

ØHz. Eyyüb sabırlı idi.

ØHz. Şuayb abid (ibadet eden) idi.

ØHz. Musa çoban idi

ØHz. Harun vezir idi

ØHz. Zülkif ekmekçi idi.

ØHz. Lut cihan müverrihi idi.

ØHz. Uzeyr bağcı idi.

ØHz. İsmail tercüman idi

ØHz. İlyas dokumacı idi

ØHz. Davud demirci, güzelselsi, komutan ve zırhcı idi

ØHz. Süleyman Zenbil yapardı, hayvanların dilini bilirdi

ØHz. Zekeriya zahid idi.

ØHz. Ermiya cerrah idi.

ØHz. Danyal remilci idi.

ØHz. Lokman doktor idi

ØHz. Yunus balık avcısı idi

ØHz. İsa âlem seyyahı, bekâr idi

ØHz. Muhammed Mustafa ticaret yaparlardı.

264-Hz. Isa (a.s)’ın Kuran’daki adı nedir?

&Mesih

265-Kuranda adı geçen Yunus peygamberin lakabı nedir?

&Zünnun(balık sahibi)

266-Hz. İbrahim’in Kuran-ı Kerim’deki lakabı nedir?

&Halilullah(Allah dostu)

267-Hz İsa’nın Kuran-ı Kerim’deki lakabı nedir?

&Ruhullah(Allahın ruhu) ve Kelimetullah

268-Hz. Musa’nın Kuran-ı Kerim’deki lakabı nedir?

&Kelimullah

269-Hz. Muhammed(s.a.v) için Kuran-ı Kerim’de kullanılan lakap hangisidir?

&Habibullah(Allahın sevgilisi)

270-Allah`ın seçkin kıldığı, seçtiği, temiz kıldığı Hz. Adem(as) peygamber hakkında kullanılan lakap nedir?

&Safullah

271-Hz. Nuh’un lakabı nedir?

&Neciyullah

272-Hz. Suayb’ın lakabı nedir?

&Hatibul Enbiya(Peygamberler hatibi)

273-Allahın göğe yükselttiği iki peygamber kimlerdir?

&Hz. İsa ve Hz. İdris

274-Hz. İsâ(a.s) ile Hz. Muhammed(a.s) arasındaki Fet­ret müddeti ne kadar yıldır?

&Altı yüz(600) yıldır

275-Hz. Musa(a.s) ile Hz. İsa(a.s) aralarında  kaç yıl zaman farkı vardır?

&1300

276-Kutsal kitapların indiriliş sırası ne şekildedir?

&Tevrat-Zebur-İncil-Kuran

277-İlk resul peygamber ve Son resul peygamber resul kimdir?

&İlk resul: Hz. Nuh’tur.

&Son resul: Hz. Muhammed'(s.a.v)

278-“(Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de (beşerî arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder” (Hacc,22/52) ayetinde hüküm hem rasul hem de nebi için geçerlidir. Ayetini delil olarak göstererek rasul ile nebi arasında fark olmadığını söyleyenler kimlerdir?

&Mutezile

279-Peygamber ve şeriat göndermenin lütuf ve maslahat olması açısından Allah’a vacip olduğunu söyleyenler kimlerdir?

&Mutezile

280-‘Nübüvvet aklen Allah’a vaciptir’ bu görüşü özellikle savunanlar kimlerdir?

&İslam filozofları

281-Hikmetin gereği olarak peygamber göndermenin vacip olduğunu ileri sürenler kimlerdir?

&Maturidi

282-Başta Maliki Fakihi Karâfî olmak üzere bazı usulcülere göre Peygamber efendimizin tasarruflar nelerdir?

&Peygamberimizin tasarrufları beş ana başlık altında toplamışlardır. Bu tasnife göre Peygamberimizin tasarrufları Risalet / Nübüvvet / Tebliğ (Peygamberlik), İmamet (devlet başkanlığı), Fetva, Kaza ve Beşer olmak şeklidedir.

283-Tahir b. Aşura göre Peygamber efendimizin tasarrufları nelerdir?

&Teşri (yasama), Fetva, Kaza (yargı), İmamet, Hedy (iyiye güzele yönlendirme), Sulh (arabuluculuk), İstişare (yol gösterme), Nasihat, İnsanları mükemmele yönlendirme, Telkinü’l-Hakayık (hakikatleri telkin etme), Te’dib (tehdit ve azarlama) ve Yaratılış gereği yaptığı tasarruflar.

284-Genel anlamdaki tasarrufları nelerdir?

&Beşer, risalet, imamet, fetva ve kaza

285-Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-  hangi sureyle nebi hangi sureyle rasul olmuştur?

&Kendisine Alak sûresinin inmesiyle peygamber (nebî), Müddessir sûresinin inmesiyle de elçi (rasûl) olmuştur.

286-Hadislerden bize gelen bilgilere göre peygamberimiizn şemaili nasıldır?

&Alnı geniş ve açık, sakalı sık ve değirmi, siyah gözlü, ince kaşlı, ince parmaklı, büyük elli, bedenin sadece üst göğsü kıllı, orta boylu, iki omzu arasında nübüvvet beni var, uzun kirpikli, düz veya kıvırcık olmayan saçları, ne şişman ne zayıf, tok ve kararlı sesi, yanakları düz, dişleri bembeyaz, göğsüyle karnı aynı hizada, yürürken hafif öne eğik yürürdü.

287-Allahu Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’in hangi ayetinde “Müminler, Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmesi gerekir”. Buyurmaktadır?

&Ahzâb sûresinin 6.âyetinde.

288-İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır. Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e ait olan sıfatlar nelerdir?

&Son peygamber olması

&Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması

&Şefaat etme yetkisinin olması

289-Hz. Peygamber(s.a.v), hangi sıfatlarla anılır?

&Fahri kâinat (Kâinatın Övüncü),

&Seyyid-i Kâinat (Varlığın Efendisi)

&Hayrül-Beşer (En hayırlı insan)

&Hayrül Enam (Bütün yaratılmışların hayırlısı),

&Hâtemü’l-Enbiya (Son Peygamber)

&Habibullah (Allah’ın Sevgilisi)

&Safiyyullah (Allah’ın en seçkin kulu)

&Resul-i Ekrem (En şerefli Peygamber)

&Nebiyyü’r Rahmet (Rahmet Peygamber)

290-Rasûlullah(s.a.v)’ı diğer peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özellik vardır.Bunlar nelerdir?

&Son peygamber olması

&İnsanların olduğu gibi, gözle görülmeyen cinlerin de peygamberi olması.

&Şeriatının ve getirdiği ilkelerin belli bir toplum için değil, bütün insanlık için geçerli ve sürekli devam edecek oluşu.

291-Makam-ı Mahmud nedir?

&Peygamberimiz(s.a.v)’e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.

293-Zerdüşt dinini kutsal kitabı Zend-Avesta’dır. Bu kitapta Hz. Peygamberin geleceğine işaret eden ve anlamı’’ ALEMLER RAHMET OLARAK’’ bildirilen kelime hangisidir?

&Saoşyant

294-‘’Cebrail, müstakil bir şahsiyeti olan varlık değil, peygamberlerde bulunan bir vahiy meleğidir(melekesidir)’’ giyen çağdaş Müslüman düşünür kimdir?

&Fazlurrahman

295-”(Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah’ın dilemesine bağlamadıkça (inşâal-lah demedikçe): “Ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım” deme! (Bunu) unuttuğun zaman ise, Rabbini an …”, “(Ey Habîbim!) Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’ân’(ı okuma)da acele etme! Ve “Rabbim! İlmimi artır!” de!”, “Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım Rabbim! (Onların) yanımda bulunmalarından dahi sana sığınırım”, “Rabbim! Bağışla! Merhamet eyle! Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın!” Bu dualar hangi peygambere aittir?

&Peygamber Efendimiz

296-‘’Nübüvved, peygamberlerde bir hükümdür. Arazlar gibi devam etmez.’’ Görüşü hangi kelam ekolüne aittir?

&Eşariler

297-Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlara ne denir?

&Vacip sıfatlar

298-İbranice bir kelime olan ‘’Hidayet, kanun, şeriat ve öğreti’’ anlamına gelen ilahi kitabın ismi nedir?

&Tevrat

299-Kelime olarak ‘’Yazılı şey ve kitap’’ anlamlarına gelen ilahi kitabın ismi nedir?

&Zebur

300-Kelime olarak ‘’Müjde, talim ve öğretici’’ anlamlarına gelen ilahi kitabın ismi nedir?

&İncil

301-Kelime olarak ‘’Toplamak, okumak, bir araya getirmek ve okunan’’ anlamlarına gelen ilahi kitabın ismi nedir?

&Kur’an

302-Kardeş olan peyğamberler hangileridir?

&İsmail – İshak ve Musa – Harun

303-Baba oğul peyğamberler hangileridir?

& (İbrahim – İsmail – İshak), (İshak – Yakup), (Yakup – Yusuf), (Davud – Süleyman), (Zekeriya – yahya)

304-Peygamberlerin isimlerinin manaları nelerdir?

&İdris(çok okuyan)

&Nuh(ağlamak)

&Yusuf(üzüntü)     

&Harun(sevimli)

&Yahya(yaşar)      

&İshak(güldüren)

&İsmail(Allah işitir)

&Musa(su ve ağaç)

&Eyyup(dönüş  yapan)

&Hud(tevbe edip hakka dönen)

&İbrahim(şefkatlı baba)

&Lut(bir şeye yapışmak)

&Yakup(arkasından gelen)

&Davud(meveddet sahibi)

&Süleyman(ayıplardan arınmış)

&Yunus(bir yıldız ismi)

&Zekeriyye(bereketli sulama)

&Zelkifl(kefil olan veya kismet sahibi)

&İsa(kurtuluş Allahtandır)

&Muhammed(övülen)

305-Hz. İbrahim (a.s.)’ın sünneti nedir?

&Sünnet olmak

306-Kralın vekâletini yürüten kişiye ne denir?

&Naip