KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

44-İslama Davet Mektupları

İSLAMA DAVET MEKTUPLARI 

843-Necranlı Hıristiyanlar ve diğer elçilerin 9.Hicri yılda (630-631) Peygamberin daveti üzerine Medine’ye yoğun bir şekilde gelmelerine ne denir?

&Senetül Vüfud(Heyetler Yılı)  

844-Heyetlerin Medine’ye geliş sebepleri nelerdir?

&Kabilelerinin müslüman olduklarını bildirmek ve onlar adına biatta bulunmak

&İslamın hükümlerini öğrenerek, kabilelerine dönüp islamı anlatmak

&Bazı şartlarla islamı kabul etmek, dünyalık elde etmek ve menfaat sağlamak

&İslam dinini kabul etmemekle birlikte cizye vererek islam hâkimiyetini kabul etmek

845-Hz. Peygamber, elçileri mescidi nebevide HEYETLER SÜTUNU adını taşıyan bir direğin önünde kabul ederdi. Bu sütun ne olarak ifade edilirdi?

&Üstüvanetül Vüfud

846-Peygamberimize gelen Yabancı heyetlerin ağırlanmasında özellikle kimler Resulüllah’ın yanı başında yardımcı idiler?

&Abdurranman bin Avf

&Muğire bin Şube

&Ebu Eyyub el Ensari

847-Heyetleri genelde nerelerde ağırlarlardı?

&Ensardan bazılarının evlerinde

&Mescidi nebevinin bitişiğindeki suffede

&Mescidi nebevinin yanında kurulan bir çadırda

848-Peygamberimizin elçi gönderdiği hangi iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler?

&Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı

849-Hz. Peygamber, islama davet amacıyla elçiye bir mektup vererek Bizansa bağlı Busra valisine göndermiştir. Busra valisine gönderilen elçiyi Mute‘ye varınca Bizansın bir diğer valisi Şurahbil bin Amr el Gassani tarafından yakalatıp öldürttü. Hz. Peygamber’in öldürülen  tek elçisidir. Bu elçinin adı nedir?

&Haris bin Umeyr el Ezdi

850-Heyetler senesinde Necran heyeti üyeleri, bir ikindi vakti Medine’ye gelerek Mescidi Nebevi’ye girdiler. Bu sırada ibadet vakitleri gelen  Hıristiyanlar doğuya dönerek  ibadet etmeye başladılar. Hz. Peygamber Ali imran suresinin 59-61  ayetlerini Necranlılara okuduktan sonra onları karşılıklı lanetleşmeye davet etti. Karşılıklı lanetleşmeye ne denir?

&Mubahele

851-Hz. Peygamber zamanında Necran valisinin adı nedir?

&Amr b. Hazm

852-Hz. Peygamber yanına kimleri alarak Necranlı Hıristiyanların karşısına çıktı ve kendilerini karşılıklı lanetleşmeye çağırdı?

&Hz. Fatıma      &Hz. Hasan  

&Hz. Hüseyin   &Hz. Ali

853-Hicretin 9. yılında heyetler senesinde Medine’ye gelen Necranlı hıristiyanları Mubahele konusunda ne gibi bir davranış sergilediler?

&Necranlılar, Hz. Muhammed(s.a.v)’in peygamber olduğunu bildiklerinden lanetleşmemeye  karar verdiler. Kendi dinlerinde kalmak istediklerini ve cizye vermeye razı olduklarını  bildirdiler.

854-Hz. Peygamber; Hudeybiye anlaşmasından sonra kimlere islama davet mektupları gönderdi?

&Hıristiyan olan Bizans hükümdarına

&Mısır hükümdarına

&Habeşistan hükümdarına

855-Hz. Peygamber, hangi anlaşmadan sonra  oluşan barış ortamından istifade ederek, Medine’ye döndükten sonra hicri 6. yılın  son ayı olan  zilhicce de veya 7. yılın ilk ayı olan Muharrem de evrensel islam davetini her tarafa duyurmak maksadıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına  islama davet mektupları gönderdi?

&Hudeybiye müsalahasından (anlaşmasından) sonra

856-Hz. Peygamberimiz hangi devlet reisine hangi sahabeyle İslam’a davet için mühürlü birer mektup göndermiştir?

&Dıhye bin Halife  el Kelbi’yi=Bizans hükümdarına (Herakliyus)

&Amr bin Ümeyye el Damri’yi= Habeşistan hükümdarına (Necaşi)

&Abdullah bin Huzafe es Sehmi’yi=İran Kisrası’na (Hüsrev Perviz)

&Hatıb bin Ebu Belta’yı=İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a

&Şuca bin Vehbi’yi=Gassan hükümdarı Haris bin Ebu Şemir’e

&Selit bin Amr’ı=Yemame  hâkimi Hevze bin Ali‘ye

&Haris bin Umeyr’i=Busra valisine (bizansın)

857-Bizans imparatoru Heraklius, Hz. Peygamberin elçisini Kudüs’te kabul etmesine rağmen neden islamı kabül etmemiştir?

&Tebasının hıristiyanlığı terk etmeye karşı olduğunu belirterek İslamla ilgilenmiş ancak islamı kabüle yanaşmamıştır

858-Nebi(s.a.v)’ Bizans hükümdarına bir mektup yazmıştı. Bu mektubu Başpiskopos’una gösterdiğinde ondan; “Allah’a and olsun ki bu Musa ve İsa’nın bize müjdeledikleri ve bizim beklemekte olduğumuz peygamberdir. Ben kendim o Peygamberi tasdik edip, ona uyacağım” cevabını almıştı. Bunun üzerine kendisi de: “Evet o Peygamberdir. Ancak onu tasdik etmeye ve tabi olmaya muktedir değilim. Eğer bunu yaparsam hükümdarlığım elden gider ve Bizanslılar da beni öldürür.” demişti. Bu Bisans hükümdarı kimdir?

&Heraklius

859-Doğu Roma imparatoru Rasulüllah (s.a.v.)’in mektubunu okumadan önce, o sırada Şam’da ticaret için bulunan Ebu Süfyan’dan bilgi aldı. Onun yalan söylemeyen emin bir insan olduğunu öğrendi ve ona: “İnsanlara yalan söylemeyen birisinin Allah’a yalan söylemesi mümkün değildir” dedi. Bu imparator kimdir?

&Herakliyus

860-İslama davet mektuplarında Habeşistan hükümdarı hakkında ne söylenilir?

&Habeşistan hükümdarı Necaşi’nin islamı kabul ettiği ve Hz. Peygamberin mektubunu muhafaza ettiği söylenir

861-Habeşisten hükümdarı Necaşi’yi yani Ashame’yi islama davet eden sahabe kimdir?

&Amr bin Ümeyye

862-Sahabenin biri hükümdarın birini Hak dine davet etmişti. Bu hükümdar davet eden sahabeye şu cevabı vermişti. “Ben Hz. Muhammed’in ehl-i kitap tarafından beklenen Ümmi bir Peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Musa’nın “eşeğe binen bir peygamber(Hz. İsa) geleceğine dair verdiği müjde, İsa’nın deveye binen bir Peygamber geleceğine dair vermiş olduğu müjde gibidir.” Kim bu davet eden sahabe ve davet edilen hükümdar?

&Habeş Necaşisi Ashame, Amr bin Ümeyye

863-Peygamberimize gönderilen bir heyete bizzat kendi elleriyle hizmet etmiş, bu işi kendilerine bırakmasını rica eden ashabına: “Doğrusu bunlar bizim arkadaşlarımıza ikramda bulunmuşlardı. Onlara bizzat mukabelede bulunmak istiyorum” buyurmuştu. Kimdir bu gelen elçiler?

&Habeş Necaşi’sinin gönderdiği elçiler

864-Allah Rasulunun; “Bugün salih bir kişi ölmüştür. Kalkınız, kardeşiniz Ashame’ye cenaze namazı kılınız” diyerek, kimin gıyabi cenaze namazı kılınmıştır?

&(Necaşi(Ashama b. Ebcer)

865-İran kisrasının islamı kabul etmemesi üzerine Hz. Peygamberimiz ne gibi bir davranışta bulunmuştur?

&Devletinin parçalanması için Allah’a dua etmiştir

866-Peygamberimiz tarafından İslama davet mektupları gönderilen hangi hükümdar Kıptilerin kendisini dinlemeyeceğini ve makamından da ayrılamayacağını belirterek, Mariye ve Sirin adlı iki cariye göndermiştir.  Hz. Peygamber, Mariye’yi kendisi almış ve ibrahim adlı çocuğu ondan olmuştur.  Sirin adlı cariyeyi ise, Hassan bin Sabit’e vermiştir. Bu hükümdar kimdir?

&İskenderiye(Mısır) hükümdarı Mukavkıs

867-İslama davet mektuplarında Mısır Mukavkıs’ı ne gibi bir davranışta bulundu?

&Hz. Peygamberin elçisine iyi davranarak  kendisine hediyeler göndermiştir

868-Hz. Peygamberin mektup gönderdiği idarecilerden hangileri islamı kabül etmişlerdir?

&Habeşistan hükümdarı Necaşi

&Bahreyn(Yemame) emiri Münzir bin Sava

869-Peygamberimiz hangi devlet başkanlarına elçi gönderdi?

&İran                &Mısır   

&Habeşistan   &Umman   

&Bahreyn

870-Peygamberimizin gönderdiği mektubu büyük bir öfke ile yırtan ve aradan çok geçmeden oğlu tarafından öldürülen hükümdar kimdir?

&İran hükümdarı.

871-Peygamberimiz(a.s), mührünün üzerine ne yazdırmıştı?

&Muhammedü’r-Resulüllah.(Mühür gümüştendi)