KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

40-Dinler Tarihi İle İlgili Karma Sorular

DİNLER TARİHİ İLE İLGİLİ KARMA SORULAR

721-Bu dinler, ateist dinler olarak nitelendirilir. Ancak bu ateizm; Tanrı’yı inkâr an-lamında değil, şahsî kurtuluşu, Nirvana’da (Nibba-na) ferdî davranışı, kasıtlı kişi seçimini ön plana alma şeklindedir. Bu dinler hangileridir?

&Budizm    &Caynizm

722-Ölür ölmez ruh, ölülerden seçilmiş 10 hâkimden oluşan bir mahkeme önüne getirilir. Onlar büyük bir tarafsızlıkla o kimsenin akıbeti konusunda karar verirler. Ruh, bu karara göre, cennet veya cehennemden birinde bir müddet kalır. Böylece nirvanaya (nibbana) ulaşıncaya kadar ruh, sayısız tenasuhlar geçirir. Bu görüşler hangi dinlere aittir?

&Budist ve Taoist 

723-Hangi dinlerde Tenasuh inancı vardır?

&Hinduizm        &Budizm      

&Caynizm           &Sihizm

724-Tenasuh inancı olmayan, bir ruhun bir bedenden sorumlu olduğuna inanan dinler hangilerdir?

&Zerdüşt Dini     &Yahudilik   

&Hıristiyanlık     &İslâm

725-Türkiye’de Yahudi ve Hıristiyan grupların başında bulunan temsilcileri kimlerdir?

&Yahudilerin başında İstanbul’daki Hahambaşılık, Hıristiyanların başında da İstanbul’da ki Fener Rum Ortodoks Patrik hanesi bulunmaktadır.

726-Kur’ân-ı Kerîm’e dayandırarak İslâm bilginlerinin din tasnifini ne şekilde yapmışlardır?

&Hak din-bâtıl din                                                                                                                         

727-İlâhî vahye dayanmakla birlikte aslî şeklini koruyamamış, tahrif edilmiş, muharref dinler hangi dinlerdir?

&Yahudilik, Hıristiyanlık

728-Şark Klasiklerinden Ziya Gökalp’i metodolojik açıdan etkileyen eser hangisidir?

&El Munkız Mine’d Dalal(Delaletten kurtuluş) 

729-Mormon dini 1978’lerde niçin ırkçı söylemini terk etti?

&Dönemin algısı değiştiği için

730-Din adamlarıyla ilgili eşleştirmeler doğru mudur?

&İmam-Müslümanlı      &Papaz-Hıristiyanlık

&Haham-Yahudilik       &Brahman-Hinduizm

731-Yeni Dinlerden Moonculuğun en yaygın olduğu ülke hangisidir?

&Güney Kore’dir(Yaklaşık 400.000 kişi).

732-‘’ABD’nin Utah Eyaletinin başkenti olan yaklaşık 450.000 nüfuslu Salt Lake City Mormonlar tarafından kurulmuş ve günümüzde % 65 Mormonlar’dan meydana gelmektedir. Bu haliyle gerçek bir Mormon cennetidir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

733-Modern toplumlarda toplum dine nasıl yaklaşır?

&Dine çok güçlü baskı uygular 

734-Eserlerinde din sosyolojisi konuları da olan Ahmet Rıza hangi akıma mensuptur?

&Jön Türklere     

735-Prens Sabahattin, Batı’dan etkilenerek hangi cemiyeti kurmuştur?

&Teşebbüs-ü Şahşi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti 

736-ABD’deki Beht İsrail tapınağında 1980’lerden sonraki değişmenin sebebi neydi?

&Yeni haham’ın eşi 

737-ABD’deki Beht İsrail tapınağında 1990’lardan sonra dualar nasıl değiştirildi?

&Dualara hanım isimleri eklendi 

738-ABD’de ırkçılıkla mücadele de göz ardı edilen hareket hangisidir?

&İslami hareket 

739-11 Eylül saldırıları ABD’de hangi sosyal olaya sebep olmuştur?

&Müslümanlara ayrımcılığı körüklemiştir 

740-Din sosyolojisi açısından, toplumun dini değiştirme talebi nasıldır?

&Sürekli onu değiştirmeye çalışır 

741-Toplumları açık ve kapalı, dinleri de statik ve dinamik diye sınıflayan kimdir?

&H. Bergson

742-Roma Katolik kilisesini, gelmiş geçmiş ve gelecek en büyük hırsız olarak suçlayan kimdir?

&Martin Luther 

743-J. Wach’a göre dini tecrübenin pratik anlatımı nedir?

&Dinlerin sosyal tezahürleridir.

744-Dinin kaynağını tabiata bağlayan tekâmülcü kimdir?

&M. Müller

745-Türkiye’de 1943 yılında basılan “din sosyolojisi” kitabının yazarı kimdir?

&Hilmi Ziya Ülgen

746-1908 sonrası dönemde, Şefik Hüsnü Türkiye’de hangi sistemi savunmuştur?

&Marksist sistem

747-Carl Marcs’a göre ideal toplum hangisidir?

&Komünal ve Sosyslist sistem

748-Durkheim’e göre, Katolikler Protestanlara göre niçin daha az intihar etmektedir?

&Cemaat bağları daha güçlüdür.

749-Pozitivizm özellikleri nelerdir?

&ALLAH’ın yerine insan ve toplumu koyar

&Semavi dinler yerine insanlık dinini koyar

&Ahlak ile dini birbirinden ayırır

&Dini bilgiyi reddeder

 750-Ruh göçünün İslâm’daki yeri nedir?

&Tenasuh, reenkarnasyon (ruh göçü), hulûl inancı İslâm’la bağdaşmaz. İslâm inancına göre ruh, ezelî olmayıp sonradan yaratılmıştır. O, bedenin tamamlayıcısıdır. Ölümle bedenden ayrılan ruh, tekrar başka bedenlerle dünyaya gelmeyecek, ahirette beden yeniden yaratılınca, ruh tekrar ona iade edilecektir. Dolayısıyla dünyadaki ameline göre, mükâfat veya cezaya muhatap olacaktır. Kur’ân’da ruh göçünün olmadığı kesin olarak ifade edilmektedir: “Nihayet onlardan birine ölüm gelince: ‘Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım’ der. Hayır! Bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.”

751-M. Weber’in din sosyolojisi açısından en önemli eseri hangisidir?

&Protestan Ahlakı ve Kapitalist Zihniyet

752-Din dışı yaşayışı benimseyenlerin en yoğun olduğu ülke hangisidir?

&Çin dir (%59). Bu ülkeyi sırasıyla Hollanda %35 ve İtalya %14 le takip eder.

753-Ateistlerin genel nüfus dağılışında en yoğun oldukları ülkeler nerelerdir?

&Kore (%68), Bulgaristan (%65)dir.

754-A. Comte kimden esinlenerek insanlık dinini kurmuştur?

&Clotilda de Vaux

755-Kur’an-ı Kerim’e göre ‘’Reenkarnasyon’’u çürütmeye hangi ayeti delil olarak getire biliriz?

& ‘’O gün onları ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayaklarıda şahitlik eder’’ Yasin 36/65

756-İlâhî dinler-bâtıl dinler ayırımını yapmakta, aslî mânada din ehli olarak müslü-manları; Ehl-i kitap denilen Yahudileri ve hıristiyanları; kitabı bulunması şüpheli olan Mecûsîler’i saymakta; kendi beşerî telakkilerine uyan kimseler olarak da filozoflar, Sâbiîler, Dehrîler, yıldızlara ve putlara tapanlarla Brahmanlar’ı zikreden İslam bilgini Kimdir?

&Şehristanî

757-Manzûm (şiir hâlinde) olup, İbrânî dili üzere olan, Tevrât’tan sonra indirilen, vâz ve nasîhat şeklinde olup, Tevrât’ı kuvvetlendirir ve açıklar. Tevrât’ın hükmünü nesh etmemiş (kaldırmamış)tır. İçinde haram ve helâle dâir hükümler yoktur. Hangi kitaptan bahsedilmiştir?

&Zebur

758-Yeryüzünde Zebur kitabı mevcut mudur?

&Asil nüshası yoktur.

759-Türkler’in en eski dini nedir?

&Totemcilik

760-Türklerin eski inanışları nelerdir?

&Totemizm, Şamanizm, Tek tanrı, Mani Dini, Budizm, Hıristiyanlık ve Musevilik

761-Türlerin asıl dini hangi dindi?

&GökTanrı dini

762-Din değiştiren ilk Türk devleti hangisidir?

&Uygurlar

763-Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

&Hazarlar

764-Tarihte tek tanrılı inanca inanan ilk kavim hangisidir?

&İbraniler (Musevilik)

765-Deliorman, Dobruca, Besarabya ve Ukrayna’da oturan Hristiyan Ortodoks Türklere ne ad verilir?

&Gagavuz

766-Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan  ‘’Yaşayan Dünya Dinleri’’ isimli kitabın yazarı kimdir?

&Şinasi GÜNDÜZ

767-Hint yarımadasında ortaya çıkan ve bugün hem doğdukları yerde hem de dünyanın farklı bölgelerinde varlıklarını hala devam ettiren dinler hangileridir?

&Hinduizm, Caynizm, Budizm ve Sihizm.

768-Hangi dinlerde ‘’Karma’’ anlayışı vardır?

&Cayinizm, Hinduizm ve Budizm

 769-Günümüzde Vehhabilik hangi ülkenin resmi mezhebidir?

&Suudi Arabistan’ın