Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Te’vilin Anlamı Ve Mahiyeti

TE’VİLİN ANLAMI VE MAHİYETİ 

15-Te’vilin sözlük anlamı nedir?

&Evele kökünden tefilün vezninden mastar olup, ‘’döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak’’ demektir 

16-Te’vil kelimesi terim olarak ne anlama gelir?

&Ayetin lafzi tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olan çevirme faaliyetidir.

17-Te’vil kelimesi Kur’an’da farklı anlamlara gelir. Bunlar nelerdir?

&Sebep(Kehf:70)   

&Tefsir(Ali İmran:7) 

&Sonuç(Nisa:59)    

&Rüya tabiri(Yusuf:100)

18-Tevil yapabilmek için bir müfessirde hangi özellikler bulunması gerekir ve bu özellikler herkeste bulunabilir mi? 

&İlâhî mevhibeye, bu husustaki meleke, tedebbür ve birikime bağlıdır. Onun için bunlar her müfessire nasip olmayabilir. Dolayısıyla te’vil yapan bir kimsenin tevilinin sahih olabilmesi için tefsiri bilmesi gerekir, fakat bu her müfessir te’vil yapabilir demek değildir. Çünkü bu ALLAH’ın bir lütfudur ve onu istediğine verir. 

19-Tefsir ile te’vil arasındaki farklar nelerdir?
&T
efsir tevkifi/ilahi beyanlara, te’vil bireysel ictihadlara dayalıdır.

&Tefsir lafzın gerçek anlamını ve konusunu beyan ederken, te’vil lafızlarda kastedilen anlamları ortaya koyar.

&Tefsirde tek bir anlam, te’vilde ise birden çok anlam söz konusudur.

&Tefsir hakikat yoluyla lafızların zahiri manalarını, te’vil ise onların içsel anlamlarını ortaya çıkarmaktadır.

&Te’vil ekseriya semavi kitaplarda kullanılır, tefsir ise bu kitaplarda kullanıldığı gibi bunların dışındaki kitaplarda da kullanılmaktadır. 

20-‘’Te’vil sonucu varılan manaya lafzın delalet ihtimali bulunmalı, Te’vil için bir sebep bulunmalı, Te’vil senetsiz olmamalı.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet 

21-İmam Begavî’ye göre te’vil nedir?

&Ayet-i Kerime’yi öncesi ve sonrasına uygun olan muhtemel mânâsına, Kitap ve Sünnete ters düşmeksizin, istinbat yoluyla hamletmektir.