Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Tanrı Tasavvurları

TANRI TASAVVURLARI

88-Bütün dinler ve inançlarda, hayatın bütününü şekillendiren tasavvur nedir?

&Tanrı, Nihai Hakikat veya Mutlak Gerçeklik

89-İnsan neden yaratıcıyı tasavvur eder?

&Hayatını sürdürebilmek, anlamlandırabilmek, ilişki kurabilmek, inanmak ve bağlanmak için

90-Yaratıcıyı tasavvur etmek insanı nasıl bir varlık haline getirmiştir?

&Onu biyolojik bir makine, sırf bir algı kutusu olmaktan çıkarmış; tarih yapan, kültür ve medeniyet kuran bir varlık haline getirmiş.

91-İnsanın tasavvur kapasitesini geliştiren olgu nedir?

&Din

92-Vahiy kaynaklı dinlerin Tanrı tasavvuruna bakışı nasıldır?

&Mensupları için inanıp bağlanacakları Varlığın niteliklerini geniş kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak, bu çabayı teşvik edip desteklemiş ve yönlendirmiştir.

93-Din Psikolojisinin Tanrı Tasavvuruna bakışı nasıldır?

&Yöntemi gereği aşkın olanı araştırma dışında tutar. Tanrı’nın varlığı yokluğu, tanımı, tasviri gibi konularda tarafsızdır. Görevi Tanrı’yı ispat değil, İnsanın inanıp bağlandığı Tanrı tasavvurunu anlamaya çalışmaktır.

94-Düşünme ne demektir?

&Nesne ve olayları temsil eden inançların, sembollerin ve kavramların belli bir amaca yönelik işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle tanımlanan açık veya sembolik her türlü bilişsel etkinliktir. Kavramların birbirine anlamlı şekilde bağlanmasıdır.

95-Düşünme etkinlikleri nelerdir?

&Kavram oluşturma, akıl yürütme, tasavvur etme, tahayyül etme, sorun çözme, öğrenme, hatırlartma, tasarlama vb.

96-Tanrı kavramı insanda nasıl oluşur?

&İnsan akli özellikleri gereği her türlü işleminde soyutlama mekanizmasına başvurduğundan, Allah(cc) hakkında benzetme (temsil, teşbih, kıyas) yoluyla, görüp bildiği varlıklara bakarak fikir sahibi olur.

97-Tasavvur nedir?

&Ruhsal güçler veya duyusal uyarılarla zihinde önceden oluşan herhangi bir nesnenin, olayın, fiilin Ya da kavramın istekli olarak yeniden özel bir biç şekillenmesi canlanması, anlam kazanması ve hatırlanmasıdır. Öznel bir süreçtir ve bireysel tecrübeyle toplumsal bağlamda şekillenir.

98-Dini tasavvur ne demektir?

&Dini kavramların, dini olayların ve nesnelerin zihinde canlanması

99-Tanrı tasavvuru ne demektir?

&Küçük yaştan itibaren bireylerin zekâ gelişimlerine, edindikleri bilgilere, yetişme ve düşünme tarzına ve bağlı oldukları dine göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmalarıdır.

100-Dini kavramları anlama nasıl olur?

&Din dili ile (İbadetlerde yapılan dualar, tövbeler, hamd, şükür öğüt, kıssalar vs…)

101-Tanrının kendi hakkında konuştuğu kaynak nedir?

&Kutsal metinler(Yani insanın Tanrı hakkındaki 1.kaynağı kutsal kitaplar)

102-Bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörler nelerdir?

&Ana-baba ile ilişkiler

&Diğer önemli kişi ve gruplarla ilişkiler

&Kendilik kavramı veya öz saygıya ilişkin duygular

&Tanrı konusundaki öğrenim ve Tanrı’nın insanlıkla ilişkisi

&Dini uygulama, dua, ibadet, kutsal metin okuma, dini tartışmalar ve kişinin kendi düşünceleri

103-Tanrı tasavvuru psikolojide nasıl yorumlanır?

&Düzenleyici ilke veya hayat anlamı sistemi olarak yorumlanır

104-Düzenleyici ilke ne demektir?

&Bilinçdışı dünya görüşlerini düzenleyen, ilişkisel epistemolojilerini yapılandırıp yorumlayan insanın temel ilişki modelidir.

105-Hayat anlamı sistemi ne demektir?

&Hem biyolojimizi ve hem de değer ve tutumlarıyla birlikte psikolojimizi kapsayan bütün diğer ortak sistemlerin içsel uyumudur.

106-Tanrı tasavvurunu anlamada göz önüne alınması gereken unsurlar nelerdir?

&Sosyokültürel ve dini bağlam

107-Kelam ilminin Allah ile ilgili olarak temel tasavvuru nedir?

&Allah(c.c) ile diğer varlıklar arasındaki ilişkinin Kişisellik taşıdığıdır. Temeli yarattıklarıyla ilişki içinde olan, onları duyan ve cevap veren bir Varlıktır. Yani temeli varlık ve aktiflik ile bağlılıktır.

108-Çocuğun Tanrı konusunda tecrübe sahibi olacağı ortamlar nasıl sıralanır?

&Aile çevresi, mahalle, okul, ibadethane vb.

109-İslam psikoloji geleneğinde Tanrı tasavvurunun oluşumu nasıldır?

&Başlangıçta verili/aşkın bir ilkeye(fıtrat) dayandırır sonra insanın bu potansiyeli kullanarak yönelimini belirlediğini, ana-baba sembolizmiyle temsil edilen sosyo-kültür çevreden etkilenerek oluşur.

110-Anne ve baba toplumda sembolize ettikleri şeyler nelerdir?

&Anne: sevgi, şevkat ve güveni; Baba: güç, otorite ve kontrolü

111-Çocuğun ilk tasavvurlarına kaynaklık eden kimdir?

&Anne ve babadır. Her ihtiyacı olduğunda annesini yanında bulması, çocukta temel güven duygusunu geliştirir. Dinin ve Tanrı tasavvur temeli bu duyguda gizlidir.

112-Batılı çocuklar Tanrı’yı nasıl tasavvur etmişlerdir?

&İnsani özellikler taşıyan bir erkek olarak

113-Müslüman çocuklar Tanrı’yı nasıl tasavvur etmişlerdir?

&İnsanbiçimci(antropomorfik) özelliklerinden çok sıfatlarıyla tasavvur etmişlerdir.

114-Tanrı tasavvurları konusunda etkili olan ekol ve kuramlar nelerdir?

&Psikanaliz, Nesne ilişkileri kuramı, Bağlanma kuramı, Yapısal-gelişimsel kuram, Analitik Psikoloji, Bilişsel psikoloji, Sosyal psikoloji ve Kültürel Psikoloji

115-Sosyokültürel ortamda Tanrı-insan ilişkisini tanımlayan düzenleyen kaynaklar nelerdir?

&Kutsal kitaplar ve ulaştıran elçiler, bunların sözleri yapıp ettikleri birer kaynaktır

116-Vahiy kaynaklı dinlerde Tanrı anlayışı nasıldır?

&İnsan ve evrenle ilişkili, bilinçli-faal, isim ve sıfatları olan, ezeli ve ebedi, her şeye kadir, her şeyi bilen, yaratan, hazır ve nazır olan, ihsan eden, merhametli, bağışlayıcı, adil tek varlık olarak idrak etmişlerdir.

117-Vahiy kaynaklı dinlerde tarihsel süreç sonunda oluşan yorumlarla tasavvurlar nasıl sonuçlanmıştır?

&Yahudilik: Tanrı sadece Yahudilerin Tanrı sıdır ve bir metne sıkıştırılmıştır.

&Hıristiyanlık: Tanrı’nın ‘baba’lık sembolü öne çıkmış ve Hz. İsa’nın sözleri ve hayatıyla tasavvur edilmiş.

&İslam: İnsan bütün insanlığa hitap eder ve Tevhid ön plandadır.

118-Kelam ve tasavvufun tasavvurda kullandıkları yöntemler nelerdir?

&Kelam: akli istidal, zihni tecrid ve mantıki kıyas

&Tasavvuf: Keşf ve marifet

119-Tanrı tasavvuru ile ruh sağlığı arasındaki ilişki nasıldır?

&Olumsuz Tanrı tasavvuru ruh sağlığında olumsuz, olumlu tasavvurun olumlu etkisi vardır. Ülkemizde yapılan gençler üzerindeki araştırmada Allah ile içsel temas kuran gençlerin ruh sağlığının diğerlerine göre daha iyi olduğu bulunmuştur.