KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

4-Hz. Osman

HZ. OSMAN 

187-Hz. Peygamberden beş yaş küçük olan yani 576 yılında Mekke’de doğan halife kimdir?

&Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensup olan; Hz. Osman

188-Hz. Osman(r.a.)’ı halife ilan eden sahabe kimdir?

&Abdurrahman Bin Avf (r.a)

189-35 yaşında iken, Hz. Ebu Bekir’in aracılığıyla, gizli tebliğ döneminde müslüman olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan halife kimdir?

&Hz. Osman

190-Hz. Peygamberin hangi kızı, önce Ebu Leheb’in oğlu ile nişanlanmış ancak daha sonra ayrılarak, Müslüman olan Hz. Osman ile evlenen kızı hangisidir?

&Rukiye

191-Hz. Osman’ın hanımı Rukiye, M:2 – M:624 yılında  hastalanarak vefat etti. Hz. Osman, hanımının hasta olması sebebiyle hangi gazveye katılamamıştır?

&Bedir gazvesine

192-Hz. Peygamber, Rukiye’nin vefatından sonra, Hz. Osman’ı diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Altı(6) yıl sürdü. Bu evliliğinden sonra, Hz. Osman’a ne denilmiştir?

&Zinnureyn(İki nur sahibi)

193-Hz. Osman; Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den kendisine intikal eden ve üzerinde “Muhammed(s.a.v) rasulüllah“ “Allah, Resûl, Muhammed” yazısı bulunan, hilafet mühürü olarak kullanılan gümüş yüzüğü, 650 yılında hangi kuyuya düşürmüştü?

&Eris kuyusuna

194-Sanalı bir Yahudi ve annesinin siyahî olduğu, Hz. Osman zamanında İslamiyet’i kabul ettiği ve daha sonra Müslümanlar arasında  sapık fikirler yaymaya başladığı söylenilen kişi kimdir?

&Abdullah bin Sebe

195-Hz. Peygamber, korku namazının kılındığı Zatü’r-Rika ve Zü-Emer gazvelerine çıkarken  Medine’de yerine kimi vekil bırakmıştı?

&Hz. Osman(Hicretin altıncı yılında)

196-Hurma ticaretiyle zengin olan, İslam dinini ilk kabul edenlerden, Vahiy kâtipliği yapan, güzel konuşmasıyla dikkat çeken, Ezberi çok kuvvetli olan, Kur’an’ı ezberleyen, sır kâtibi olan ve 3. halife kimdir?

&Hz. Osman

197-Kur’anı Kerim, Hz. Hafsa’dan alınarak, on kişilik bir heyet tarafından Kureyş lehçesiyle yazıldı ve meydana getirilen yedi nüsha, pilot İslam bölgelerine gönderildi. İslam’a en büyük hizmetlerinden biri olan Kur’an’ın çoğaltılarak orijinalinin günümüze kadar gelmesini sağladı. Hz. Osman’a bu hizmetinden dolayı ne dendi?

&Nâşirül Kur’an(Kur’anı yayan)

198-Hangi dönemde Suriye valisi olan Muaviye tarafından ilk İslam donanması kurulmuştur. Kıbrıs’a sefer düzenlenmiş ve Kıbrıs vergiye bağlanmıştır. 655 yılında Bizans’la ilk deniz savaşı yapılmış ve Bizans yenilgiye uğratılmıştır. Girit Malta ve Rodos adalarına seferler düzenlenmiştir?

&Hz. Osman döneminde

199-Müslümanlar ile Türkler arasındaki ilk mücadeleler veya ilk defa Türk-Arap ilişkileri hangi halife devrinde başlamıştır?

&Türk milleti İslam dini ile ilk defa Hz. Osman döneminde şereflenmiştir.

200-Hz. Osman zamanının son altı yılındaki karışıklıkların sebebi nedir?

&Bu dönemde Kureyş halkının merkezden taşraya yerleşmeleri

&Hz. Osman’ın valiliklere akrabalarını tayin etmesi

&Hz. Osman’ın akrabalarına bağışlarda bulunması

&Bazı sahabilerin maaşlarını kesmesi veya azaltması

&Bazı muhaliflerin sürgün edilmesi

&Hz. Osman’ın sürgündeki amcası Hakem bin Ebul As’ı medineye getirmesi

&Valilerin kötü icraatları

&Hz. Osman’ın bazı fıkhi uygulamaları

&Hz. Osman’ın Hz. Peygamberden miras kalan yüzüğü, Eris kuyusuna düşürmesi

&Hz. Osman’ın, halifeliğinin ikinci altı yılında, Mina’da namazı seferi olarak iki rekât değil de mukim gibi dört rekât kılması

&Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen Kur’an sayfalarının (kıraat farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla) istinsah (çoğaltıp) ettirip, diğer nüshaları imha ettirmesi

&Abdullah bin Sebe‘nin propagandaları

&Halifenin yaşının ilerlemesi

&Selefi Hz. Ömer’e nazaran yumuşak huylu oluşu

&Akrabalarının onu istismar edişi

&Kâtibi Mervan’ın tutumları

&Vilayetlerin iyi yönetilmemesi

&Valilerin genç ve tecrübesiz oluşu

&Başşehir Medine ve vilayetlerde otorite boşluğu

201-Hangi halifenin döneminde ilk altı yılı sükûnet içinde geçti. Fetihlere devam edildi. Ancak, döneminin ikinci altı yılında iç karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana geldi?

&Hz. Osman

202-İlk İslam donanması oluşturuldu. Kuzey Afrika’da ilerleme devam etti. İran alındıktan sonra tarihte ilk defa Türk-Arap ilişkileri başladı. Kur’an çoğaltılarak dağıtıldı.  Kendi soyu olan Emevileri kayırması sonraki ayrılıklara ortam hazırladı. Tunus, Kıbrıs, Horasan, Harezm alınmış Arap-Türk savaşları başlamıştır. Arap ordusu, Kafkas dağlarında Hazarlarla karşılaştı. Bu gelişmeler hangi halife zamanında olmuştur?

&Hz. Osman

203-Kıbrıs hangi halife zamanında fethedildi?

&Hz. Osman

204-Hz. Osman dönemindeki huzursuzluğun ve halifenin öldürülmesinin arkasında başka bir amilden, gizli bir elden bahsederler. Bu gizli el kimlerdir?

&Abdullah bin Sebe veya  İbnüs-Sevda

205-Hz. Osman, kendi soyundan olanları himaye etmiştir. Bu durum İç karışıklıklara yol açmıştır. Bu durum sonucunda KURAL olarak ne diye biliriz?

&Rüşvet ve adam kayırma (iltimas-torpil) daima iç huzursuzluklara yol açar.

206-Kendi soyundan olan Emevileri kayırması önemli görevlere getirmesi hoşnutsuzluğa neden olmuş ve Mısır Kufe Basra ve Şam da ayaklanmalar çıkmıştır. İsyancı gruplar halifelikten çekilmesini istemişler bu reddedilince de öldürmüşlerdir. Hangi halifeden bahsedilmiştir?

&Hz. Osman

207-Hz. Ömer, devlet yönetiminde otoriter ve adil olan tutumuna karşı, Hz. Osman’ın geliştirdiği tutum nasıldı?

&Hoşgürürlük.

208-İslam tarihindeki ilk karışıklıklar hangi halife zamanında ortaya çıktı?

&Hz. Osman

209-Hz. Osman halife seçilirken Abdurah-man bin Avf’a halifelik önerildi mi?

&Önce kendisine halifelik önerildi. Fakat Hz. Abdurahman bin Avf bu öneriyi kabul etmedi.

 210-İslam tarihinin ilk büyük fitnesi olarak görülen karışıklıklar hangi halife döneminde olmuştur?

&Hz. Osman

211-Muhacirlerle ensar arasındaki kardeşlik akdi sırasından Evs b. Sabit kimle kardeş olmuştu?

&Hz. Osman

212-Tebük Seferi hazırlıkları sırasında ordunun hazırlanmasına miktar olarak en büyük yardımı yapan kimdir?

&Hz. Osman

213-Hz. Peygamber(s.a.v)’in hayatına dair bilgi toplayan ilk siyer âlimi kimdir?

&Hz. Osman’ın oğlu Eban

214-Hz. Osman zamanında Subeytıla civarında yapılan savaşta 20.000 kişilik ordusuyla, Bizans’tan bağımsızlığını ilan eden Gregorios’un 120.000 kişilik ordusuna karşı zafer kazandı. Bu savaş Abdullah adlı 7 sahabinin katılması sebebiyle bu savaş ne olarak isimlendirildi?

&‘’Gazvetü’l-Abadile/Abdullahlar savaşı’’

 215-4 halife döneminin en büyük deniz savaşı hangisidir ve kimle yapılmıştır?

&Hz. Osman döneminde, Zatü’s-Savari Savaşı; 200 gemilik İslam donanması ile 500 parçalık Bizans donanmasına karşı önemli bir zafer kazanıldı. Bizans’ın doğu Akdeniz’deki hâkimiyeti sona erdirildi.

216-Hz. Osman döneminde fitneyi körükleyen gizli el ve açık el kimdir?

&Gizli el; Abdullah b. Sebe    &Açık el; Ebu Mihnef

217-Hz. Osman’ın yönetimine karşı ilk ciddi muhalefet nerede ortaya çıktı?

&Kufe’de

218-Muaviye b. Ebu süfyan’ın bazı harcamalarını ve Müslümanların ihtiyaç fazlası mallarını Allah yolunda harcamayıp biriktirmelerini şiddetle eleştirmesiyle başlamıştı. Onun sözleri fakir halk arasında büyük ilgi gördü. Eleştiren sahabe kimdir?

&Ebu Zer el Ğıfari

219-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?

&Hz. Osman

220-Hz. Osman’ın şehit edilmesi üzerine, Medine’de bulunan sahabiler tarafından halifeliğe seçilen Hz. Ali’yi bekleyen en önemli mesele ne idi?

&Hz. Osman’ın katillerini bulup cezalandırmaktı

221-Hz. Peygamber(s.a.v)’dan 146 hadis rivayet eden, şehit edildiğinde 82 yaşında olan, Cennetü’l-Baki mezarlığına defnedilen halife kimdir?

&Hz. Osman

222-Meleklerin bile hayâ ettiği ve siyasi nedenlerle şehit edilen ilk halife hangisidir?

&Hz. Osman’dır.

223-İlk kez bir halife isyan sonucu öldürülmüş ve Müslümanlar arasında ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Kimdir bu Kur’an okurken şehit edilen halife?

&Hz Osman

224-Hz. Aişe; Hz. Osman’ın evinin asiler tarafından kuşatıldığı esnada neredeydi ve kimlerden öğrendi?

&Haccetmek maksadıyla Mekke’ye gitmişti. Medine’ye dönerken, yolda Talha ve Zübeyr’den, Hz. Osman’ın şehit edildiğini öğrendi

 225-656 yılında Mısırlılar, Kufeliler ve Basralılardan oluşan muhalif gruplar; halifenin görevden uzaklaştırılmasını istiyorlardı. Mısırlılar Hz. Ali’yi, Basralılar Talha’yı, Kufeliler de Zübeyr’i  halifeliğe getirmek istiyorlardı. İsyancılar; Hz. Osman’dan, ya halifelikten çekilmesinin, ya da kendilerine komplo hazırlamaya teşebbüs eden  Mervan’ın(Mervan b. Hakem) teslim edilmesini  istediler. Halifenin, her iki  teklifi de kabul etmemesi üzerine evini kuşattılar. Evinin kapısı; Hz. Ali, Hz. Talha ve Zübeyr’in oğulları ile korunuyordu. 18 zilhicce 35 (17 Haziran 656) yılında şehit edilen halife kimdir?

&Hz. Osman

226-Hz. Osman’ın kanlı gömleğini ve hanımı Naile‘nin kesilmiş parmağını şama götürdü ve Muaviye’ye teslim etti. Muavi’ye, bunları Şam Camii minberine asarak, Hz. Osman’ın kanını talep etmeye ve Şamlıları Hz. Ali aleyhine tahrik etmeye başladı. Bu kanlı gömleği Muaviye’ye kim götürmüştü?

&Numan bin Beşir

227-Hz. Osman nerede şehit oldu?

&Medine de evinde Kuran okurken şehit oldu.