Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Fıkhî Ve İtikadî Mezhepler

FIKHÎ VE İTİKADÎ MEZHEPLER 

26-Mezhepler kaça ayrılır?

&İtikadi mezhepler: İman esaslarıyla ilgilenir.

&Fıkhi mezhepler: İbadet hukuk ahlak ve insan ilişkileriyle ilgilenir.

27-Sünnî bilginler, İtikadı mezhepleri kaça ayırmışlardır?

&Ehli Sünnet       &Ehli Bid’at 

28-Toplumsal taraftar anlamında ilk mezheb oluşumları ne zaman başlamıştır?

&Hicri 3. yy.dan itibarendir   

29-Mezhep deyince aklımıza hangileri gelmelidir?

&Hanefi mezhebi     &Safii mezhebi 

&Maliki mezhebi      &Hanbelî mezhebi  

&Selefiyye                  &Eş’ariyye

&Maturudiyye            &Şia                     

&Hâricilik                    &Caferiyye                 

&Ismailiyye                 &Mutezile

&Yezidiyye                    &Bektaşilik        

&Kaderiyye                   &Cebriyye                   

&Mürcie                        &Kadiyanilik

&Dürzîlik                      &Vehabbilik       

&Alevilik                       &Hurufilik                 

&Melamiyye                 &Müşebbihe

&Bahailik                    &Babilik               

&Nusayrilik

 30-Bir mezhep olabilecek kadar gelişmiş İnanç mezhepleri (İtikadi mezhepler) hangileridir?

&Mürcie           &Mutezile    

&Eşarilik          &Matüridilik

&Selefilik         &Cebriye     

&Müşebbihe    &Mücessime

31-Temel konularda fikir birliği içinde olmayan, bazan birbirleriyle çelişen görüşler ileri süren bid‘atçı mezhepler nelerdir?

&Mu’tezile        &Cebriye 

&Müşebbihe     &Mürcie    

&Şi’a                    &Zeydiye   

&Gâliyye             &Hâriciye      

&İmâmiye

32-Sünnete aykırı davranışta bulunurlar, fakat görüşleri kendilerini din dışında bırakmaz. Bunlar ehl-i kıbledirler ve İslâm ümmetine mensupturlar. Bu mezhepler hangileridir?

&Hâriciye, Mu‘tezile ve Şîa