Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

39-Karşılaşrırmalı Dinler Tarihi

KARŞILAŞRIRMALI DİNLER TARİHİ 

692-Tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinleri tarafsız ve karşılaştırmalı şekilde inceleme konusu yapan bir bilim dalına ne denir?

&Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

693-Dinler Tarihi, işlemleri esnasında hangi bilimlerin verilerinden yararlanır?

&Filoloji (dilbilim), Antropoloji (insan-bilim), Etnoloji (halkbilim), Arkeoloji (kazı), Mitoloji (Masal-Hikaye), Sosyoloji (toplum) ve Psikoloji (insan)

694-Dinler Tarihi metod olarak hangi metodu kullanır?

&Tarihi Karşılaştırmalı Metodu kullanır.

695-Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimi nedir, Çalışma disiplini nasıldır?

&Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, dinleri benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinleri tarafsız ve karşılaştırmalı bir şekilde inceleme konusu yapar. Bu bilim dalı bütün dinleri aynı kategoride değerlendirir. Dinleri üstünlük, gelişmişlik, doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz.

696-Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin tefsir bilimi ile ilişkisi nasıldır?

&Tefsirin konusu olan Kur’an-ı Kerim eski kavimlerden ve bu kavimlerin inançlarından bahsetmekte, fakat yer ve zaman belirlemesinde bulunmamaktadır. Tefsir bilimiyle uğraşanlar, ilgili ayetleri tefsir etmişlerdir. Fakat bu tefsirlerin bazıları tefsir usulünde “israiliyat” olarak bilinen mitolojik hikâyelerden ibarettir. Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin verilerinden faydalanarak tefsir kitaplarındaki bu tür hikâyelerin kökenleri belirlenebilir. Ayrıca, Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin sağladığı malzemeler vasıtasıyla Kur’an’daki bazı ayetler tarihi gerçeklere uygun olarak yorumlanabilir.

697-Dini fenomenlerin dışavurumlarından haraket ederek onları isimlendiren ve sınıflandıran bilim hangisidir?

&Din Fenomenolojisi’dir

698-Din Fenomenolojisinin Mezhepler tarihine yardımcı olduğu alanlar nelerdir?

&Mezheplerin inançlarına ait kavramların, terminolojik bakiyelerin, geleneklerin, ritüellerin yani fenomenlerin incelenmesinde yardımcıdır. (Tenasüh, hulül, mehdilik, ikrar, takiyye, ric’at, mut’a gibi kavram terminoloji, inanç, mitos, ritüel ve geleneklerin derinlikli olarak anlaşılmasında yardımcıdır.)

699-Din-Toplum ilişkisini ve bu ilişkileden doğan fenomenleri (görüntü) ve dini grupları inceleyen bilim hangisidir?

&Din Sosyolojisi’dir

700-Mezhepler tarihi ile din sosyolojisi arasındaki ilişki nasıldır?

&Mezhepler ve dini gruplar sosyal gerçeklikler olduğundan Din Ssyolojisi ile ilgilidir. Mezhebin oluşumu, isim alışı, mezhebe giriş ve mensubiyet, dini grup liderliği, cemaatsel hiyerarşi, grupsal dayanışma, ekonpmik yardımlaşma, toplu ibadet gibi Mezhepler Tarihinin konusuna giren olgular Din Sosyolijisi tarafından da araştırılır. Sosyolojinin gözlem, anket, görüşme gibi amprik yöntemleri mezhepler tarihçileri tarafından da kullanılır.

701-Dinin fert üzerindeki etkilerini ve fertlerin dinden kaynaklanan tecrübe, his ve beklentilerini inceleyen din bilimi hangisidir?

&Din Psikolojisi’dir

702-Din Psikolojisinin konuları?

&Kişinin mezhep ve cemaati ile aynileşmesi, inancında müteassıplaşması, grubundan olmayan diğer mü’m inleri ötekileştirmesi, bazen şiddete yönelmesi, lider karizması, liderin kutsanması, ilahi olduğuna inanılan rüyalar vb. vakılar Din psikolojisinin konularıdır.

703-‘Kerbela’ olayının yıldönümü tepkileri hangi bilimin ilgi alanına girer?

&Din Psikolojisi

704-Başta Tanrı inancı olmak üzere, din, inanç ve hükümlerin mantığını ve geçerliliğini inceleyen bilim hangisidir?

&Din Felsefesi’dir

705-Diğer dinleri tarafsız olarak inceleyen ilk müslüman bilginler kimlerdir?

&Biruni (El Asarul Bakiye ve Kitabut-Tahkik Malil-Hind)

&Ebul-Meali Muhammed b. Ubeydullah (Beyanül Edyan)

706-Tarihi Edyan yazarları kimlerdir?

&Ahmet Mithat Efendi

&Mahmud Esad b. Emin seydişehri

&Es’ad

&Şemsettin Günaltay

707-Dinler Tarihi yazarları kimlerdir?

&H. Ömer Budda, Ömer Rıza Doğrul, Annamarie Schimmel, Mehmet Topla-macıoğlu, Ahmet Karaman, Ekrem Sarık-çıoğlu, Günay Tümer, Şaban Kuzgun, Mehmet Aydın

708-Osmanlı devletinin hangi zamanlarında Tarihi Edyan adı altında bazı kitaplar yayınlanmış ve Dinler Tarihi eğitim kurumlarında ders olarak okutulmuştur?

&Son zamanlarında

709-Dinin kaynağını bilimsel metodlarla Tanrısal ilk vahye dayandırmaya çalışan düşünür kimdir?

&Filolog Max Müller

710-Dinin başlangıcının Totemizm olduğunu savunan bilim adamı kimdir?

&Emile Durkheim

711-Dinin başlangıcının Büyü olduğunu savunan bilim adamı kimdir?

&J. G. Frazer

712-Dinin başlangıcının Animizm olduğunu savunan bilim adamı kimdir?

&E .B. Taylor

713-Dinin tanımlanmasına sosyolojik açıdan yaklaşan ve sosyolojik bir din tanımı yapan bilim adamı kimdir?

&E. Durkheim

714-Din sosyolojisine bilimler tasnifinde yer bulan din sosyoloğu kimdir?

&J. Wach

715-Batılılarca, karşılaştırmalı dinler alanında ilk özgün eser veren yazarı kimdir?

&Şehristani

716-Milel ve Nihal yazarı Şehristani’yi karşılaştırmalı dinler alanında ilk özgün eser veren yazarlar arasında zikreden kişi kimdir?

&Eric Sharp

717-Çeşitli İslam dışı inanç ve gelenekleri tanımlayan telif ve çeviri eserler hangisidir?

&İbnül Kelbi “Kitabül Ansam”

718-Dinler tarihi bilim dalı Osmanlı döneminde kaçıncı yüzyıldan itibaren eğitim kurumlarında yer almaya başlamıştır?

&19 yy.dan

719-Önceleri dinler tarihi dersleri hangi isin adı altında verilmiştir?

& “ilmü esatirül evvelin” ve “kitabül edyan”

720-Dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen eser hangisidir?

&Şemseddin Sami “Esatir” 1878’de