Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

39-İctimai Tefsir

B-İCTİMAİ TEFSİR 

304-İctimai tefsir ekolü ne demektir?

&Kur’an bir hidayet kitabı olduğundan mesajını doğrudan ulaştırmayı ve toplumdaki sosyal siyasal ve kültürel sorunlara Kur’an’dan çözüm üretmeyi amaçlayan akımdır. Vahiy-vakıa ilişkisini sunan bir ekoldür. 

305-İctimai tefsir ekolünün özellikleri nelerdir?

&Tefsir geleneğine karşıdır: Kur’an’ın mesajını anlatmaktan uzaklaşıldığını düşünürler.

&Pozitivizme karşıdır: Pozitivist akılcılığa karşı; Kur’an’ın akla önem verdiğini ve İslam’ın akla uygun olduğunu ispata çalışır.

&Amacı taklit ve geri kalmış ümmeti ıslah etmektir.

&Akımın çıktığı yer Mısır’dır.

&19. yy son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. 

306-Muhammed Abduh’un tefsirinin özellikleri nelerdir?

&Kendi birikimiyle ayetleri tefsire çalışmış, diğer müfessirlerin etkisinde kalmamış Hz. Peygamberin sünnetinden yararlanarak onun mesajını iletmeye çalışmış.

&Tek tek kelimelerin sarf ve nahiv tahlillerine, cümle ve terkib düzeyindeki gramatik açılımlara itibar etmez sadece müşkil yerlerde müracat eder edebi ve belaği boyutları ihmal etmez ayetlerin içerdiği anlam ve ahkâma önem vermiş

&Kültürel siyasi problemlere Kur’an çerçevesinde çözümler üretmeye çalışmış 

307-Seyyid Kutub un edebi bir uslupla sosyolojik ve ictimai izahlarla yazdığı tefsir hangisidir?

&Fi Zilali’l -Kur’an (Arap ve Türk dünyasından birçok kişiyi etkilemiş)    

308-İctimai tefsirin olumlu bulunan yönleri nelerdir?

&Körükörüne taklidi reddedip doğruyu bulma çabaları

&Kur’an’ın mesajına engel olan ilgisiz ve faydasız bilgilerden israiliyattan uzak olmaları

&Mezheplerin tesirinde olamayıp doğrudan ahkâm ve mesaja yönelmeleri

&Kevni ayet pozitif bilimlerin ispat edilmiş verileriyle yorumlama

&Sarf nahiv ve benzer ilimleri araç görüp yeterince kullanma

&Belağata binaen edebi dile ağırlık verme

&Vahiy-vakıa ilişkisini gerçekleştirme

309-İctimai Tefsir ekolünün eleştirildiği yönleri nelerdir?

&Pozitivizmin etkisinde kalıp akla fazla önem verme, naklin önüne geçirme

&Buhari ve Müslim gibi rivayetçilerin sahih hadislerini zayıf ve uydurma kabul etme

&Sahih ahad haberlere itibar etmeme

&Lafızların zahirine ters düşecek yorumda bulunma

310-Kur’an’a göre ayetlerin sınıflandırılması nasıldır?

&Kavli ve kitabi ayetler: Kur’an

&Kevni ayetler: Allah’ın yarattıkları evren, insan, hayvan, bitkiler ve tüm yarattıkları. (Yaratık mesabesinde olan her şey hem kevni ayettir hem de bunlarla ilgili kavli ayetlerde bilgiler vardır.)

311-Kevni ayetlerin pozitif bilimlerin alanına giren konular nelerdir?

&Gökler, astronomi, astrofizik, yeryüzü, jeoloji, coğrafya, insan, hayvan, bitki, fizik, kimya ve biyoloji

312-Asrımızda yeni bir tefsîr tarzı olarak kabul edilen ekolün en belirgin özelliği, Onun içtimaî sahaya bakan yanlarını öne çıkararak, hidâyet gayeli tefsîre konu edilmesidir. Kur’ân, toplum için inmiştir. Bu yüzden tefsîr edilirken, çağın içtimaî problemleri Kur’ân âyetlerinin ışığında çözüme bağlanmalıdır. Yani tefsîrin konusu insan, insanın hidâyeti, içtimaî meseleler olmalıdır. Bu ifadeyle hangi tefsirden bahsedilmiştir?

&İçtimaî Tefsîr

313-Önceki tefsîrler, fantazi türünden bazı konuları öne çıkarmış hayattan uzak tefsîrlerdir. Kimi isrâiliyyâta dalarken, kimi dil kuralları üzerinde durmuştur. Kimi de mezhebî kavgalar ve nazarî çatışmalarla doludur. Halbuki tefsîr, Müslüman’ın günlük hayatını ilgilendiren meseleleri ele almalıdır. Bu görüşü savunan hangi tefsir ekolüdür?

&İçtimaî Tefsîr Ekolü

314-Kur’ân’da yer alan bilgilerin önemli bir bölümü insanın insanla olan ilişkilerine, bir başka ifade ile fert-toplum ilişkilerine aittir. Nitekim Kur’ân’da insanın sosyal yapısından, aile nizamından, evlenme ve boşanmadan, muhtaçlara yardımdan, miras ve özel mülkiyetten, kabileler ve milletlerarası ilişkilerden ve farklılıklardan, yönetim biçiminin dayandığı kurallardan, savaş ve barıştan ve daha pek çok sosyal konulardan bahsedildiği görülmektedir. Bu görüşü savunan hangi tefsir ekolüdür?

&İçtimaî Tefsîr Ekolü

315-Tasvip edilen ve edilmeyen yönleriyle ilim çevrelerinde tahlile tâbi tutulan İçtimaî Tefsîr hareketinin mümessili kimlerdir?

&Muhammed Abduh’tur. Daha sonra Reşid Rıza, Mustafa el-Meraği, Seyyid Kutub, Said Havva ve Mevdudî gelmektedir.