Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

38-Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri

KUR’AN-I KERİM’İN FAZİLETLERİ 

539-“Kıyamet günü Kur’ân ve Kur’an’la amel edenlere öncülük edecek olan ve okuyanları abidler zümresinden saydıran’’ sureler hangilerdir?

&Bakara ve Âl-i İmran Sûreleri

540-“Bu iki sûre sanki iki bulut veya iki gölgelik veya aralarında bir duvar bulunan iki saçak yahut arkadaşlarını korumak üzere saf halinde uçuşan iki kuş gibi gelecekler ve adamları (okuyanlar) için çalışacaklardır.”  Bu iki sure hangilerdir?

&Bakara ve Âl-i İmran Sûreleri

542-Sanıldığına göre; bin âyetten hayırlı olan âyet hangi surededir?

&Hadîd sûresinin üçüncü âyetidir.

543-‘’Cuma günü kim bu sureyi okursa iki Cuma arası nurlanır.’’ bu sure hangisidir?

&Kehf

544-Hangi surenin ilk on âyetini ezberleyen kimse deccalın fitnesinden korunur veya bu sureden on âyet okuyan kimse deccal fitnesinden korunur?

&Kehf Sûresi

546-Hangi surenin ilk ve son âyetlerini okuyanın vücudunu nur kaplar. Sûrenin tamamını okuyanın yerle gök arasını dolduran nuru olur?

&Kehf Sûresi

547-Allah, Cuma günü hangi sureyi okuyan kimsenin Kâbe ile arasındaki mesafeyi nurlandırır?

&Kehf Sûresi

548-‘’Abdullah bin Ömer bu sûre üzerinde sekiz sene ders vermiştir. Okuyanın evine şeytan girmez ve okuyana cennette bir taç giydirilir.’’ Bahsedilen sure hangisidir?

&Bakara suresi

549-“Allah, Bakara Sûresini iki âyetle tamamladı ve onları Arş-ı Âla’nın altındaki hazinesinden ihsan etti. Onu öğrenin ve çoluk çocuğunuza öğretin. Çünkü o, namazdır, Kur’ân’dır ve duadır.  Kur’ân’dan iki âyet vardır ki, onlar şifadır, onları Allah sever. Bu âyetleri evinde okumayan kimseye peşpeşe üç gün şeytan mûsallat olur.” Bahsedilen ayetler hangisidir?

&Amenerra sülüh(Bakara son 2 ayetleri)

550-Hz. Ömer’in ‘’Kıyamet gününü gözüyle görmek isteyen kimse bu sureyi okusun’’ dediği sure hangisidir?

&Tekvir

551-Peygamberimizin sıkıntılı anlarında okuduğu sure hangisidir?

&İnşirah552-‘’Ulvi âlemlerden insanlık âlemine gelmiş İlâhi bir hazinedir. Surelerin en faziletlisidir. Kur’an ayetlerinin içinde en faziletli ayette onun ilk ayetidir. İhlas Sûresi gibi Kur’ân’ın üçte birine denktir. Bir işe başlarken besmele gibidir.’’ İfadeleri hangi sure içindir?

&Fâtiha Sûresi

553-Peygamberimizin ‘’Dört kitapta eşi benzeri indirilmemiş suredir.’’ diye nitelendirdiği sure hangisidir?

&Fatiha suresi

554-Bu sure maddi ve manevi her derde deva, her hastalığa(zekir, nazar vb.) şifa ve her sıkıntıya ilaçtır. Hayatın tadı, tuzu ve bereketidir. “Âmin’ mü’min kullarının diliyle Rabbülâleminin mührüdür.” Surenin sonunda amin demek sünnettir. İfadeleri hangi sure içindir?

&Fâtiha Sûresi

555-“Allah bütün semavî kitapların ilmini Kur’ân’da; Kur’ân’da mevcut olan ilimleri de Fâtiha Sûresinde toplamıştır. Fâtiha’nın tefsirini öğrenen bütün semavî kitapların tefsirini öğrenmiş gibi olur.” Diyen kimdir?

&Hasan Basrî

556-İmran bin Husayn’in rivâyetine göre Resulullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘’—ve — surelerini bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.” Bu sereler hangileridir?

&Fâtihayı ve Âyetü’l-Kürsiyi

557-Okuyucusunu kabir azabından koruyacağı söylenen sure hangisidir?

&Mülk

558-Rivayetlere göre; bin âyetten hayırlı olan âyet hangisidir?

&Hadîd sûresinin üçüncü âyetidir.

559-‘’Kur’ân’ın dörtte birine denk, Kur’ân’ın en büyük âyeti ve Kur’ân sûrelerinin efendisi(seyyidi)’’ olan ayet hangisidir?

&Ayeti Kürsi(50 kelimelik bir ayet)

560-“Kim farz namazların sonunda bu ayeti okursa Cennete girmesine hayatta olmasından başka bir engel yoktur.” Altı cizili kelime hangi ayetten bahsetmektedir?

&Âyetü’l-kürsi

561-‘’Her kim gündüz vakti okursa, ihtiyaçları giderilir. Kim Allah rızasını düşünerek geceleyin —- Suresi’ni okursa, o gece affedilir. Her gece —- Sûresi’ni okumaya devam eden kimse şehid olarak ölür.’’ Bahsedilen sure hangisidir?

&Yâsin Sûresi

562-‘’Kim Allah’ın rızasını aramak niyetiyle okursa geçmiş günahları bağışlanır. Kur’ân’ın kalbidir. Bir kimse Allah’ın rızasını ve âhiret günü saâdetini istiyorsa bu sûreyi okursa, bütün günahları bağışlanır. Kim ……’ni okursa, Kur’ân’ı on kere hatmetmiş gibi Cenâb-ı Hak ona sevap yazar.’’ Bahsedilen sure hangisidir?

&Yâsin Sûresi

563-Rivayetlere göre Resulullah(s.a.v); ‘’Dört sûreyi okumadan uyumazdı.’’ Bu sureler hangilerdir?

&Benî İsrâil(İsrâ) ve Zümer ile Secde ve Mülk

564-“Sabah vakti üç defa ‘Eûzü billahi’s-Semîi’l-Alîmi mine’ş-şeytânirracîm’ diyerek son üç âyetini okuyan kimseye Allah yetmiş bin melek gönderir, akşama kadar ona dua ederler. O gün ölürse şehid olur. Bu âyetleri akşamleyin okuyanlar da aynı mükâfata nail olurlar.” İfadesinde bahsedilen sure hangisidir?

&Haşir Sûresi

565-Her gece bu sureyi okuyan kimse için yetmiş bin melek sabaha kadar duada bulunur. Bu hangi suredir?

&Duhan Sûresi

566-Kim bu sureyi Cuma gecesi okursa, bağışlanır. İfadesinde bahsedilen sure hangisidir?

&Duhan Sûresini

567-Hangi sureyi okuyan kimsenin ümidini kıyamet günü Allah boşa çıkarmaz ve ona Allah’tan korkanların sevabı verilir?

&Zümer Sûresi

568-“And olsun ki, bu gece bana üzerine güneşin doğduğu şeylerden daha sevimli bir sûre indirildi” buyuran Resulullah (s.a.v), daha sonra ‘İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ’ sûresini okudu.” Bu sure hangisidir?

&Fetih Sûresi

569-“Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesel-lem Müsebbihat’ı yatmadan önce okur ve ‘bunlarda bir âyet vardır ki, bin âyetten hayırlıdır’ buyururdu.” Altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Müsebbihat, “sübhâne, sebbeha, yüsebbihu, sebbih” kelimeleriyle başlayan sûreler demektir. Bunlar yedi sûredir: İsrâ, Hadîd, Haşir, Saff, Cumua, Teğâbün ve A’lâ sûreleridir.

570-“Kur’ân’da otuz âyetlik bir sûre vardır. Okuyan kimseye bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Kabir azabına mâni olan ve kabir sıkıntısından kurtaran bir sûredir.’’ O sure hangisidir?

&Mülk Sûresi

571-“O sûre azaptan uzaklaştırıcıdır, azaptan koruyucudur. O korkuyu gidericidir, o okuyanı kabir azabından emin kılar.”  Bahsedilen sure hangisidir?

&Mülk Sûresi

572-Tâûs’a göre ‘’İki sûre Kur’ân’ın bütün sûrelerinden yetmiş kat üstündür’’ dediği sureler hangisidir?

&Secde ve Mülk Sûreleri

 573-Rasulüllah’ın “Onun her mü’minin kalbinde olmasını isterdim.’’ Dediği sure hangisidir?

&Mülk

574-‘’O engelleyicidir, insanı kabir azabından korur. Bu sûre Tevrat’ta da, Mülk Sûresidir. Kim onu gece okursa sevabı daha çok olur ve güzelleşir.” Hadisi kimin rivayetidir?

&Abdullah bin Mes’ud

575-“Gözleri ile görür gibi kim kıyamet gününü görmekten sevinç duyarsa ‘’ize’ş-şemsü küvvirat, ize’s-semâü’n-fetarat, i-ze’s-semâünşekkat’’ sûrelerini okusun.” Bu hangi suredir?

&Tekvîr Sûresi

576-“Zilzal Sûresini okuyan kimse Kur’ân’ın yarısını okumuş gibi olur.” Handis-i şerifine benzer, başka bir söz de şüdür: “Zilzal Sûresi Kur’ân’ın yarısına, Âdiyât Sûresi ise diğer yarısına denktir.” Sözü kime aittir?

&Hz. Hasan

577-Dört şey Arş-ı Âla’nın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar hanilerdir?

&Ümmülkitab (Fatiha), Âyetülkürsi, Bakara’nın son iki âyeti ve Kevser Sûresidir.

578-Hangi surede müşriklerin teklifini reddetmesi ve kendi îmânını açıkça dile getirmesi anlatılmaktadır?

&Kâfirûn Sûresi

579-Rasulüllah’ın, “Sizi şirkten kurtaracak bir tavsiyede bulunayım mı? sorusuna cevap hangi suredir?

&Kâfirûn Sûresini (Yatmadan önce oku)

580-Hadislerde geçen, ‘’Kur’ân’ın üçte birinin faziletine denktir’’ ifadesi hangi sure için kullanılmıştır?

&İhlas Suresi(15 kelimelik bir sure)

581-Hadislerde geçen, ‘’Kur’ân’ın dörtte birine denktir.’’ ifadesi hangi sure veya ayetler için kullanılmıştır?

&Âyete’l-Kürsi                     &Kâfirûn Sûresi

&Nasr Suresi                       &Zilzal Suresi

582-Bütün hadis kitaplarında faziletinden en çok bahsedilen sûre, her Müslümanın bildiği, Kur’ân’ın en kısa sûrelerinden, fakat mânâ itibariyle en genişi olan sure hangisidir?

&İhlâs Sûresidir.

583-Uyumak için yatağa giren kimse sağ tarafı üzerine yatar, sonra yüz defa İhlâs Sûresini okursa; kıyamet gününde Cenâbı Hak o kula ne diyecektir?

& “Ey kulum! Cennete sağ taraftan gir.”

584-“Allah Teâlâ yedi büyük sûreyi Tevrat’ın yerine; ‘Elif lâm Râ’ları ve ‘Tâ sîn’leri İncil’in yerine; ‘Tâ Sîn Mîm’lerle, ‘Hâ Mîm’ler arasını Zebûr’un yerine indirdi. Ben ‘Hâ Mîm’lerle faziletli kılındım. Benden önce hiçbir peygamber bunları okumamıştır.”Hadisini kim rivayet etmiştir?

&Enes bin Mâlik