KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

37-Zekât Vermenin Adabı

ZEKÂT VERMENİN ADABI

464-Allah’tan korkan, muttaki, hayâsından dolayı ihtiyacını insanlara söyleyemeyen kimseleri araştırıp bulmalı ve zekâtını onlara vermelidir. Neden?

&Çünkü verilen zekât onların iffetlerini korumalarına, Allah’a daha çok ibadet etmelerine yardımcı olur. “(Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, Allah’a taattan başka düşüncesi olmayan, o sebeple yeryüzünde dolaşıp kazanmaya imkân bulamayan, durumunu bilmeyen kimselere karşı gösterdikleri iffetten dolayı onlarca zengin sanılan fakirlere verilmelidir. (Habibim) sen onları görünce yüzlerinden tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Yaptığınız ve yapacağınız hayırları Allah eksiksiz bilir ve karşılığını verir. ” (el-Bakara 2/273)

465-Yukarıda anılan âyetlerde teşvik edilen hayırlardan ve sadakadan birinci derecede kastedilen nedir?

&Zekât, sonra da gönüllü malî ödemelerdir.

466-Zekâtın, alanın onuru zedelenmemesi ve gösteriş şaibesinden uzak olması için gizlice verilmesi daha iyidir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler

467-İnsanları zekât verme ibadetini yapmaya teşvik etmek için zekâtın açıkça verilmesi daha uygun olur. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Şâfiî ve Hanbelîler

468-Bütün fakihlere göre zekât dışındaki gönüllü ödemeleri gizlice vermek efdaldir. Bununla ilgili bir ayet söyleyiniz?

&Sadakaları açıkça verirseniz iyi olur. Eğer onları yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir. Böyle yaptığınız için Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Allah yapmakta olduklarınızı noksansız bilir”(el-Bakara 2/271).

469-Yüce Allah sırf kendi rızâsı için yapılan harcamaları kat kat mükâfatlandıracağını, malını gösteriş için sarf edenlerin bu ödemelerinin boşa gideceğini bildiren hadisler var mıdır?

&“Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lutfu geniştir. O her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda sarfedip, sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve ezâ etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve iyilik, peşinden ezâ gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah müstağnidir, halîmdir. Ey inananlar! Allah’a ve âhiret gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını veren kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve ezâ etmekle boşa çıkarmayın. Böyle kimsenin durumu, üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir. Sağanak yağan bir yağmur isabet ettiğinde onu sert kaya haline getiriverir. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkâr eden kimseleri doğru yola eriştirmez. 

470-Yüce Allah sırf kendi rızâsı için yapılan harcamaları kat kat mükâfatlandıracağını, malını gösteriş için sarf edenlerin bu ödemelerinin boşa gideceğini bildiren ayetler var mıdır?

&Allah’ın rızâsını kazanmak ve kalplerini sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin durumu, yüksekçe tepede bulunan, bol yağmur aldığında yemişlerini iki kat veren, bol yağmur almasa bile çisentisi olan bir bahçenin durumu gibidir. Allah yaptıklarınızı görür” (Bakara/261-265). “Ey inananlar! Kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarfedin. Gözünüzü yummadan ve severek alamayacağınız derecede kötü ve değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. Allah’ın müstağni ve övülmeye lâyık olduğunu bilin”(Bakara267)

471-Zekât verilmesi caiz olan kimselerden biride Kalpleri İslama ısındırılmak istenenlerdir. Bu hüküm ne zaman konmuştur?

&Bu hüküm Hz. Ebubekir devrinde konur ve Hz. Ömer efendimiz tarafından kaldırılır.

472-Toprak ürünlerinde zekât miktarı ne kadardır?

&Toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere ve bunların kanalları ile sulanıyorsa mahsulün 1/10 u, kova, dolap, motor veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa 1/20 si verilir.

473-Malı yanında olmayan yolcu zekâtla mükellef midir?

&Mükelleftir. Çünkü o, vekîl ara­cılığı ile malında tasarrufta bulunabilir.

474-Hisse senetleri zekâta tabî midir?

&Borsada alınıp satılan hisse senetlerine yatırım yapan kişinin, sahip olduğu hisse senetlerinin değeri, nisap miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde 1/40 (% 2.5 oranında) oranında zekatını vermesi gerekir. 

475-Madenlerin zekâtı nasıldır?

&5 de birdir

I-Zekât ayeti ne zaman indirilerek zekât farz kılınmıştır? Sorusunun cevapı; Zekât ayeti Medine’de inmiştir, zekât hicretten sonra farz kılınmıştır.

II-Gümüşte nisab nedir? Sorusunun cevapı; Gümüşte nisap 200 dirhem, yani 640 gramdır. İki yüz dirhemin zekâtı beş dirhemdir. Binaen aleyh 400 dirhemde on dirhem zekât verilir. (100 dirhem 324 gramdır)

III–Altının nisabı nedir? Sorusunun cevapı; Altında nisab 20 miskaldir. Yani 80.18 gramdır. 20 miskalin zekâtı yarım miskaldir. Yani kırkta biridir.

IV-Zekât Kur’anda kaç yerde geçer? Sorusunun cevapı; Kur’an’da 28 yerde müstakil, 6 yerde namazla birlikte geçer.

V-38 koyunu 29 ineği 4 devesi olan kişi zekât verir mi? Sorusunun cevapı; Hayır vermez.

476-Yukarıda sorulan sorularının cevaplarının hepsi doğru mudur?

&Evet