Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

37-Kur’an-ı Kerim’deki Cüzler

KUR’AN-I KERİM’DEKİ CÜZLER 

535-Kur’ân’ın surelere ayrılmasının hikmeti nedir?

&Ezberlenmesini kolaylaştıran bir unsurdur.

&Her surede ağırlıklı olarak belirli konular işlenmektedir.

&Okuyucuların daha iyi istifade etmesi için, eserlerin belli bölüm ve başlıklara ayrılması 

536-Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in hangi cüzünde hangi süreler vardır?

&1. cüz:Fatiha  ve Bakara sureleri

&2. Cüz:Bakara sureleri

&3. Cüz:Bakara ve Ali Imran sureleri

&4. Cüz:Ali Imran ve Nisa sureleri

&5. Cüz:Nisa sureleri

&6. Cüz:Nisa  ve Maide sureleri

&7. Cüz:Maide ve En`am sureleri

&8. Cüz:En`am ve A`raf sureleri

&9. Cüz:A`raf  ve Enfal sureleri

&10. Cüz:Enfal ve Tevbe sureleri

&11. cüz:Tevbe ve Yunus sureleri

&12. cüz:Hud ve Yusuf sureleri

&13. cüz:Yusuf, Ra`d ve Ibrahim sureleri

&14. cüz:Hicir suresi ve Nahl sureleri

&15. cüz:Isra ve Kehf sureleri

&16. cüz:Meryem ve Ta-Ha sureleri

&17. cüz:Enbiya ve Hac sureleri

&18. cüz:Nur, Furkan ve Mü`minün sureleri

&19. cüz:Furkan, Suara ve Neml sureleri

&20. cüz:Neml, Kasas ve Ankebut sureleri

&21. cüz:Rum, Lokman, Secde ve Ahzab sureleri

&22. cüz:Ahzab, Sebe`, Fatir ve Yasin sureleri

&23. cüz:Yasin, Saffat, Sad ve Zümer sureleri

&24. cüz:Zümer, Mü`min ve Fussilet sureleri

&25. cüz:Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan ve Casiye sureleri

&26. cüz:Casiye, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf ve Zariyat sureleri

&27. cüz:Zariyat, Tür, Necm, Kamer, Rahman, Vaki`a ve Hadid sureleri

&28. cüz:Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Münafikun, Cuma, Tegabun, Talak, Tahrim sureleri

&29. cüz:Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Müddessir, Cin, Müezzemmil, Nuh, Insan(Dehr), Kiyame ve Mürselat sureleri

&30. cüz:Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, Inşikak, Buruc, Tarık, A`la, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyine, Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasür, Asr, Hümeze            , Fil, Kureyş, Maun, Kevser,  Kafirun, Nasr, Tebbet, Ihlas, Felak ve Nas sureleri

537-Amme cüzünde kaç tane sure vardır?

&37 

538-29. cüzde bir tane medeni sure vardır. O hangi suredir?

&İnsan suresi