KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

37-Hac Ve Umre İle İlgili Kurbanlar

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ KURBANLAR

234-Hedyin 6 çeşidi vardır. Bunlar nelerdir?

&Temettü heydi  &Kıran heydi    &Ceza heydi          

&İhsar heydi       &Fevat    heydi   &Adak heydi

235-Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban manasına gelen, hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara ne denir?

&Hedy

236-Kurban bayramı dolayısıyla Allah rızası için kesilen kurbanlara denir?

&Udhiyye

236/1-Hedy kurbanı keyfiyet (yaş, kusur vb.) bakımından, aynen udhiyye gibidir. Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana nenir?

&Dem

237-Hedy kurbanı keyfiyet (yaş, kusur vb.) bakımından, aynen udhiyye gibidir. Sığır ve deve cinsi kurbana ne denir?

&Bedene

238-Deve ve sığırın müşterek kesilmesi halinde, ortakların hepsinin niyetleri kurbet (yani Allah için kurban) olmak şartıyla, kurbanların vasıflarının aynı olması gerekmez. Ortaklaşa sığır veya deve kurban kesenlerden kimi şükür, kimi ceza, kimi adak, kimisi de tatavvu kurbanı veya udhiyye gibi değişik niyetlerde olabilir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefi’ye

239-Deve ve sığırın müşterek kesilmesi halinde ortaklardan her birinin niyetlerinin kurbet olması da gerekmez; ortaklar arasında et için katılanlar da bulunabilir. Bu görüş kimlere aittir?

&Şâfiî ve Hanbelîler’e

240-Kimlerin hedy kurbanı kesmeleri gerekmez?

&İfrad haccı veya sadece umre yapanların

241-Kimlerin hedy kurbanı kesmeleri vâcip olur?

&Temettu‘ ve kırân haccı yapanların

242-Hedy kurbanları, kaç kısma ayrılır, bunlar nelerdir?

&2’ye ayrılır. Tatavvu (nâfile) ve vâcip

243-Hedy kurbanları, ister vacip, isterse nafile olsun, harem bölgesi içinde kesilir. Harem bölgesinde kesilmez ise tekrar ne yapılması gerekir?

&Vacip olanların harem bölgesinde   yeniden   kesilmesi   gerekir.  Ancak   nafile olarak kesilenlerin yeniden kesilmesi gerekmez.

244-Hacda bulunan kişilerin, hac kurbanı (hedy) dışında,   bayram   münasebetiyle   nafile   olarak kurban kesmek istemeleri halinde, bunu vekâlet yoluyla Türkiye’de kestire bilirler mi?

&Evet, kestirmeleri daha uygun olur.

245-Hac veya umre yaparken, yükümlülük bulunmadığı halde kesilen kurbanlardır. İfrad haccı veya sadece umre yapanların hedy kurbanı kesmelerinin hükmü nedir?

&Müstehap 

246-Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Bu kurban, bir seferde iki ayrı ibadetin yapılmasından dolayı “şükür kurbanı” (dem-i şükrân) olarak görür. Bu mezhep hangisidir?

&Hanefi

247-Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Temettu‘ haccında hac için ihrama mîkatta girilmeyip Mekke’de girilmesinden dolayı; kırân haccında ise, iki ayrı ibadetin bir tek ihram ile yapılmasından doğan kusurun telâfisi için “ceza kurbanı” (dem-i cübrân) olarak kesilir görüşü kime aittir?

&Şafii

248-Hac ve umrenin vâciplerinin terki, vaktinde yapılmaması ve ihram yasaklarının ihlâlinden dolayı kesilmesi vâcip olan kurbanlara ne denir?

&Ceza hedyi

249-İster vâcip, ister tatavvu olsun, bütün hedy kurbanları nerede kesilmesi gerekir?

&Harem bölgesi sınırları içinde

250-Harem bölgesinde kesilmek üzere nezredilen kurbandır. Hükmü: Vâciptir. Bu kurbana ne denir?

&Nezir (adak) hedyi

251-Hac ve umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra vakfe ve tavaf yapma imkânı ortadan kalktığından bu nüsükler tamamlanmadan ihramdan çıkabilmek için kesilen kurbanlara ne denir?

&İhsar hedyi

252-Aşağıdaki maddeler halinde yazılan hedy çeşitlerinin ortak özelliği nedir?

I.Temettu‘                            II.Kırân heydi          

III.İhsar hedyi                    IV.Ceza hedyi    

V.Nezir(adak) heydi 

&Vacip hedy olmaları

253-Hedyler; eyyâm-ı nahr denilen kurban kesme günlerinde (bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan, üçüncü günü güneş batıncaya kadarki süre içinde) kesilmesi Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre hükmü nedir?

&Sünnet 

254-Hedyler; eyyâm-ı nahr denilen kurban kesme günlerinde (bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan, üçüncü günü güneş batıncaya kadarki süre içinde) kesilmesi Ebû Hanîfe’ye göre hükmü nedir?

&Vâcip

255-Hedy kurbanları mazeretsiz olarak eyyâm-ı nahrda kesilmezse, Kime göre daha sonra biri kazâ, biri de ceza olarak iki kurban gerekir?

&Ebû Hanîfe’ye göre

256-Hedy kurbanları mazeretsiz olarak eyyâm-ı nahrda kesilmezse, kimlere göre eyyâm-ı nahrdan sonra kesilmesi, mekruh ise de ceza gerekmez?

&Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre

257-Hangi mezhebe göre temettu‘ ve kırân hedylerinin, eyyâm-ı nahrda kesilmesi sünnet ise de bunlar ceza hedyi sayıldığı için ihrama girdikten sonra olmak şartıyla (eyyâm-ı nahrdan önce veya sonra) her zaman kesilebilir?

&Şâfiî mezhebine göre

258-Eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri); bayramın 1. gününden 3. günü güneş batıncaya kadar olmak üzere üç gün olarak gören mezhepler hangileridir?

&Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler

259-Eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri); bayramın 1. gününden 4. günü güneş batıncaya kadar olmak üzere dört gün olarak gören mezhep hangisidir?

&Şâfiîler

260-Tatavvu (nâfile) olarak kesilen hedy kurbanları ile temettu‘ ve kırân haccı yapanların şükür kurbanı olarak kestikleri hedy kurbanlarının etlerini, zengin-fakir herkes yiyebilir. Bunların etlerinden sahiplerinin de yemelerinin hükmü nedir?

&Müstehaptır

261-Hangi hediylerin etlerinden bunların sahipleri, bakmakla yükümlü oldukları kimseler ve zenginler yiyemezler?

&Ceza hedyi ile ihsâr hedyi (Bunların etlerini adak kurbanı gibi ancak yoksul kimseler yerler; fakat bunların Harem bölgesindeki yoksullar olması gerekmez.)

262-Temettu‘ veya kırân haccı yapanlardan, çeşitli sebeplerle temettu‘ ve kırân hedyi kesme imkânı bulamayanlar, KAÇ GÜN hac esnasında veya hac aylarında (kurban bayramından önce), KAÇ GÜN hacdan sonra (Mekke’den ayrılınca veya memleketine gelince) olmak üzere (aralıklı veya aralıksız)toplam KAÇ GÜN gün oruç tutarlar?

&3 – 7 =10 (Henüz tıraş olmadan kurban kesme imkânı doğarsa, tutulan oruç kurban yerini almaz; tekrar kurban kesmek gerekir.)