Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

34-Zekât Verilmeyecek Kimseler

ZEKÂT VERİLMEYECEK KİMSELER

433-Zekâtın verilmesinin câiz görülmediği kişi ve gruplar nelerdir?

&Ana, baba, eş ve çocuklar

&Müslüman olmayanlar.

&Zenginler.

&Hz. Peygamber’in yakınları

434-Bir kimse zekâtını kendi usul ve fürûuna veremez. Altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Bir kimsenin anası, babası ve dedeleri

435-Bir kimse zekâtını kendi usul ve fürûuna veremez. Altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Çocuklar ve torunlar

436-Bir kimse hanımına zekât verebilir mi?

&Veremez, Çünkü aralarında bakma yükümlülüğü ilişkisi vardır.

437-Ebû Hanîfe’ye göre kadın zekâtını fakir kocasına verebilir mi?

&Veremez

438-Hanefîler’e göre kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi akrabaya zekât verilebilir mi?

&Evet

439-Akrabaya zekâtın verilip verilemeyeceği konusunda “nafaka”yı ölçü alan ve zekât mükellefinin, hukuken nafakasını teminle yükümlü olduğu akrabalarına zekât veremeyeceğini söyleyen mezhepler hangileridir?

&Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel 

440-Dört mezhep imamları da dahil fakihlerin çoğunluğu zekâtın, İslâm toplumundaki gayri müslim tebaaya da (zimmîlere), Allah’a, peygamberlerine, âhiret gününe inanmayan kişilere ve dinden dönenlere, yani mürtedlere verilemeyeceğinde görüş birliğine varmışlardır. İfadesi doğru mudur?

&Evet

441-‘’Zekât ibadet kastı ile fakirin ihtiyacını karşılamaktır. Ondan dolayı fakir zimmîlere ve ehl-i kitabın fakirlerine zekât verilir.’’ görüşü kimlere aittir?

&Bazı fakihler ve Hanefî fakihlerinden Züfer

442-Fakihler farz olmayan (nâfile) sadakaların fakir zimmîlere verilebileceğinde görüş birliğine varmışlardır. Ancak bir mezhep kabul etmez. Hangisidir bu mezhep?

&Şâfiîler 

443-Hanefîler’e göre tabii ihtiyaçlarından fazla “artıcı” özellikte olsun olmasın nisab miktarı mala sahip olan kimselerin küçük çocuklarına zekât verilebilir mi?

&Verilmez

444-Hz. Peygamber’in, zekât almayı bizzat kendisine ve yakınlarına yasaklamış olmasının sebep ve hikmetleri nelerdir?

&En üstün ahlâk üzerine yaratılan örnek insan ve son peygamber Hz. Muhammed, bu emriyle kendisini ve yakınlarını her türlü töhmet ve şâibeden uzak tutmak istemesidir.

445-Hz. Peygamber’in yakınlarının zekât alamayacağına dair hadis var mıdır?

&“Bırak, bırak! Zekât malını bizim yiyemeyeceğimizi bilmiyormusun?”