Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

33-Ravinin Ve Rivayetin Önemi (Rivayetin Üç Ögesi)

RAVİNİN VE RİVAYETİN ÖNEMİ (RİVAYETİN ÜÇ ÖGESİ) 

91-Rivayetin üç öğesi bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

&Rivayete konu olan hadis veya benzeri bir haber

&Haberin kendisinden alındığı şahıs (şeyh)

&Bu haberi kendisine nakledene dayandırarak rivayet eden kimse (ravi) dir.

92-Ravinin hadis ilmindeki tanımı nedir?

&Belli usullere göre hadisi alıp (tahammül) bu usullere uygun rivayet lafızları kullanarak başkalarına nakleden (eda) kimsedir.

93-Ravi kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler nelerdir?

&Nakil ve racul

94-Raviler hakkında genel bilgi veren eserler nelerdir?

&Sahabe biyografileri       &Tabakat kitapları

&Genel ravi tarihleri           &Özel ravi tarihleri

95-Raviler hakkında toplanan bilgilerin yazıldığı eserler verilen isimler nedir?

&Tarih, tabakat, rical ve feyat vb.

96-Raviler hakkındaki biyografik kitapların içeriği ne hakkındadır?

&Ravilerin şahsi dini, ilmi, kimik ve kişilikleri hakkındadır.

97-Bir hadisin kabul edilebilmesi için ravi-de bulunması gereken özellikler nelerdir?

&Adalet ve zabt 

98-Adaletin unsurları neledir?

&İslam-Hadisi öğrenirken değil naklederken şart, Buluğ-Hadisi öğrenirken de öğretirken de şart, Akıl-Fısktan uzak durmak, Takva-davranışlarında iyilik ve dindarlık ağır basan kimse diğer şartları da taşırsa adil sayılır. Mürüvvet.

99-Adaletin tespit yolları nelerdir?

&Şöhret ve tezkiye 

100-Adalet sıfatıyla ilgili kusurlar nelerdir?

&Kizbü’r-ravi(yalancılık)

&İttihamü’r-Ravi bi’l-Kizb (yalancılıkla itham)

&Fısku’r-Ravi(fasıklık)

&Bid’atü’r-Ravi(bidatçilik)

&Cehalet(bilinmezlik)

101-Kitap zabtı nedir?

&Bir ravinin hadislerinin yazılı olduğu kitabını her türlü değiştirme ve sokuşturmadan korumasıdır.

102-Zabtın unsurları neledir?

&Teyakkuz: Ravinin rivayetlerini iyi bilmesi tanıması ve başkalarının rivayetlerinden ayırabilme dikkatini göstermesidir.

&Hıfz: Ravinin ezberleme güç ve yeteneği hadisi tam ve sağlam bir şekilde ezberleyip aklında tutma kabiliyetidir.

&Kitabı korumak

&Mana ile rivayette lafızların anlamını bilmek: Hadisi lafzı değilde manası ile rivayet eden ravi mana ile rivayet şartlarına sahip olmalı. 

103-Zabtı bozan haller nelerdir?

&Hadis öğrenimi veya öğretimi esnasında uyuklamak

&Sahih bir nüsha ile karşılaştırılmamış kitaptan hadis rivayeti

&Telkine açık olmak

&Çokça şaz ve münker hadis rivayet etmek

&Rivayet hatalarında inadına direnmek

104-Zabtın tespit yolları nelerdir?

&Mukayese ve imtihan

105-Mukayese şekilleri nelerdir?

&Ashabın rivayetlerini birbirleriyle karşılaştırmak

&Bir muhaddisin rivayetlerini değişik zamanlarda karşılaştırmak

&Bir hadis hocasının birkaç öğrencisinin rivayetlerini karşılaştırmak

&Hoca ile akranlarının rivayetlerini karşılaştırmak

&Kitaptaki rivayeti ezberdeki veya başka bir kitaptaki ile karşılaştırmak

&Hadisi Kur’an ile karşılaştırmak.

106-Yalancılıkla itham edilen ravinin rivayetleri kabul edilir mi?

&Böyle bir ravi yalancılıkla itham edilmesine sebep olan söz ve davranışlarından tövbe ederse sonraki rivayetleri kabul edilir.

107-Ahmed b. Hanbel’in yalancı ravi hakkında görüşü nedir?

&Hadiste yalan konuşup sonra da tevbe eden ravinin bu tevbesinin Allah ile kendisi arasında kaldığı artık bir daha ondan hadis alınamayacağını belirtir.

108-Rafiziliğin bir kolu olan ve yandaşları lehine yalan konuşmayı dini bir görev sayan mezheb hangisidir?

&Hattabiye’dir.