Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

32-İşari(Tasavvufi) Tefsir

C-İŞARİ(TASAVVUFİ) TEFSİR

 275-Tasavvufî tefsirler hangileridir?

&Tusterî (283/896)Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azûn

&Sülemî (412/1021) Hakâiku’t’Tefsîr 

276-‘’İşaret’’ kavramı ne demektir?

&Bir nesneyi gösterme bir anlamı üstü kapalı bir şekilde ifade etme dolaylı kinayeli bir sözle anlatma anlamına gelir. 

277-Tasavvufta işaret ne demektir?

&Maksadı söz aracılığı olmadan başkasına bildirme ibareyle anlatılamayan yalnızca ilham ve keşf ile elde edilmiş bilgi ve sezgiyle anlaşılabilecek kadar gizli mana

278-İşari tefsiri için kullanılan diğer isimler nelerdir?

&Ekol yöntem olarak: Remzi veya İşari tefsir

&Temsilcilerine nazaran: Tasavvufi veya Sufi tefsir

279-İşari tefsirin özellikleri nelerdir?

&Mutasavvıfın keşf ve ilham yoluyla elde ettiği batıni/ledünni bilgiyi yorumlamasıdır. Yorumlama tarzı: işaret ve remz,  Kaynağı ise: keşf ve ilham, Çıkan bilgi: hakikat, latife ve sır

280-Tasavvufun tarihi dönemleri nelerdir?

İşari tefsir tasavvufla paralellik arz eder. 3 dönemde gelişmiştir.

&Zühd ve Takva dönemi: Zahidin ahlak ve takvasını geliştirdiği, ibadet ve ahlakla ilgili ayetlerin tefsirinin yapıldığı dönem.

&Tasavvufun sistemleşip kurumsallaştığı dönem: İşari tefsire yönelik eserler yazılmış

&Felsefileşip nazari sistem haline geldiği dönem: Muhyiddin ibn Arabî 

281-İşari tefsirin kurumsallaştığı dönemde (2. dönem) yazılan eserler nelerdir?

&Sehl et-Tüsteri  :(Tefsiru’l-Kur’ani’l Azim)

&Sülemi :(Kakaikü’t-Tefsir)

&Kuşeyri :(Letaifü’l-İşarat)

282-Sufi müfessirlerin işari tefsirin meşruiyeti için kullandığı delilleri nelerdir?

&Kur’an ayetleri, hadisler ve sahabe sözleri. 

283-Tasavvuf kaç kısma ayrılır?

&Ameli ve Nazari

284-İşari tefsirin kısımları nelerdir?

&İşari sufi tefsir: Ayetlerin mutasavvıflarca ilham ve keşf yoluyla elde ettikleri batını bigi

&Nazari sufi tefsir: Felsefileşmiş nazari tasavvuf ehlini desteklemek için ayetlere getirdikleri batıni şahsi yorum 

285-İşari sufi tefsir ile Nazari sufi tefsirinin aralarındaki farklar nelerdir?

&İşari sufi tefsirde sufinin öznel görüşü yok, Nazari sufi tefsirinde vardır.

&İşari sufi tefsirde ayetin zahiri anlamına ters düşmez, tek anlamda değildir; Nazari sufi tefsirinde zahiri anlama ters düşebilir, başka anlamı yoktur.

&İşari tefsir; sahih yorum kabul edilmiş, Nazari tefsir; batıni yorum sayılıp kabul edilmemiştir.

&Nazari Sufi tefsir huruf-ı mukatta başta olmak üzere Cifr hesabıyla ayetleri kehanete varacak derecede zahire ters düşecek şekilde aşırı yorumladıklarından ‘batıni’ ve ‘ilhadi’ olarak değerlendirilmiştir.

286-İşari tefsirin kabul görmesi için müfessirlerin ileri sürdükleri şartlar nelerdir?

&Bâtıni anlam zahiri anlama ters düşmemeli

&Bâtıni anlamı doğrulayan akli veya nakli delilin olması

&Bâtıni manaya aykırı dini akli delil olmamalı

&Zahiri mana olmadan sadece batını mana kast edilmemeli 

287-En önemli işari tefsirler hangilerdir?

&Selh Abdullah et-Tüsteri(Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim)

&Abdurrahman es-Sülemi(Hakaikü’t-Tefsir)

&Kuşeyri(Letaifü’l-ışarat)

&Necmüddin Nahcivani(El-Fevatihu’l-ılahiyye)

&İsmail Hakkı Bursevi(Ruhu’l-Beyan) 

288-İşrai tefsir yazan tasavvuf âlimler kimlerdir?        

&İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî

289-Kişileri daha ahlaki bir hayat tarzına ulaştırma ruhu temizleme maksadıyla yazılmış ve kur’an da bunlar için yorumlanabilecek ayetler tasavvufi açıdan tefsir edilmiştir. Bu tür tefsirlere ne denir?

&Tasavufi Tefsir

290-Küşeyri’nin ‘’Letaaiful İşarat’’ adlı tefsir ile İsmail Hakkı Bursevi’nin ‘’Ruhul Beyan’’ adlı tefsirinin ortak özelliği nedir?

&İkisi de tasavvufi(sûfî/isârî) tefsir amaçlı yazmıştır