Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-Mekkî-Medenî Surelerin Özellikleri

MEKKÎ-MEDENÎ SURELERİN ÖZELLİKLERİ 

499-Peygamberimizin Mekke ve Medine’-deki mücadelesi kaç yıl sürmüştür?

&Mekke:13 yıl,  Medine:10 

500-Hz. Peygamber, kendisine vahyedilen ayetlerin yazılmasına ve bu suretle korunmasına hangi dönemde çok önem vermiştir?

&Mekke döneminde 

501-Mekke döneminde 13 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir. Mekki vaya medeni de esas alınan ölçü, zamandır. Nüzûlün yerine itibar edilmemiştir. Mekkelilere hitab edenler. Mekân olarak Mekke ve çevresinde (Arafat, Minâ, Müzdelife, Tâif gibi) nâzil olan yerlerde yani hicretten önce nâzil olan surelere veya âyetlere ne denir?

&Mekkî

502-Mekke’de Kur’an’ın muhatabı neden müşriklerdi?

&Kur’an öncelikle onların puta tapıcılı-ğına ve bu inancın yol açtığı sosyal adaletsizliğe karşı gelmektedir.

503-Mekki surelerin alametleri ve özellikleri nelerdir?

&Bakara ve Ali İmrân sureleri dışında başında huruf-u mukattaa bulunan sureler.

&Bakara suresi hariç tutulursa, içinde peygamberlerin, geçmiş milletlerin, Hz. Âdem ve İblis’in kıssaları bulunan sureler.

&İçinde “kellâ” lafzı bulunan sureler (kellâ kelimesi 15 surede 33 defa geçer).

&Sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.

&Şirke, küfre ve putperestliğe kesin tavır konulmuş, körü körüne eskilere bağlılıklarını yermiştir.

&İçinde secde âyeti bulunan her sureler.

&Allah’ın varlığı, birliği başta olmak üzere itikad ve âhiretle ilgili iman esasları ve ahlak kuralları işlenmiştir.

&Mekkî sureler genelde kısa olup, âyetleri de kısa kısa, ezberlenmesi kolay surelerdir, vecizdirler.

&Geçmiş ümmetlerin tevhid mücadelesi anlatılarak mü’minlerin müşriklerin eziyetlerine sabretmeleri istenmiştir

&Bazı istisnalar hariç, ‘’Yâ eyyuhen-nâs” , “Ey insanlar!” hitabıyla başlar.

504-Medine döneminde 10 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir. Mekki vaya medeni de esas alınan ölçü, zamandır. Nüzûlün yerine itibar edilmemiştir. Medinelilere hitab edenler. Medine ve çevresinde (Bedr, Uhud gibi) (hicretten sonra) nâzil olan yerlerdeki sure ve ayetlere ne denir?

&Medeni 

505-Medenî surelerin alametleri ve özellikleri nelerdir?

&Şer’î cezalar, medenî hukuk ile ilgili konuları ihtiva eder.

&Evlilik, mîrâs ve cihâd âyetlerini ihtivâ eder.

&Münafıklardan bahseder. Çünkü münafıkların ortaya çıkışı Medine-i Münev-vere’dedir (Ankebût suresi hariç)

&“Yâ eyyuhe’Ilezîne Âmenû”, “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitabıyla başlayan âyetler vardır.

&Şeriatın konulması ve uygulanmasına İlişkin esaslar mevcuttur.

&İbadetlerden, muamelelerden ve cemiyet ilişkilierinden bahsedilmiştir.

&Yahudi ve Hıristiyanların durumlarını açıklamıştır.

&Meseleler ve durumlar uzun âyetlerle belirtilmiştir.

506-Hicretten sonra veda haccında ve Mekke’de veya seferlerde nâzil olan sure ve âyetler ne olarak sayılmıştır?

&Medenî

507-Medeni sureler genellikle hangi konu-lardan bahseder?

&Genellikle hukuk(muamelat) ve devlet işlerinden bahseder.

508-Kur’an’ın son yarısının ekserisi Mekkede nazil oldu. Mekkelilerin ekserisi mütekebbir kimselerdi. Hangi lafızların tekerrürü ile onların durumu reddedilmiş ve onlar tehdit edilmişlerdir?

&Kur’ân’ın 15 sûresinde 33 defa geçen “kella” lafzının kullanılmasıyla

509-Mekkî-Medenî sureleri bilmenin ne gibi faydaları vardır?

&Her şeyden evvel, Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmek isteyenlere bu bilginin büyük yardımı olur.

&Ayetlerin nerede, kim veya ne hakkında nâzil olduğunun bilinmesi, onları anlamaya büyük ölçüde yardımcı olur.

&Özellikle Kur’ân-ı Kerim’i yeni nesillere anlatıp öğreteceklere Kur’ân’daki hitab tarzları ve tebliğ üslûbunun Mekke ve Medine’deki muhatablara göre değişik olması, yol gösterir.

&İslâmi tebligatın hangi merhalelerde nasıl bir üslûb taşıması gerektiği, müşrik, kâfir, ehl-i kitab, mü’minler gibi topluluklara hangi üslûb ve metodlarla tebligatın yapılması gerektiği bu yolla daha iyi anlaşılır.

&Kur’ân’daki nâsih ve mensûh âyetlerin tesbitinde mekkî ile medenî sure ve âyetlerin bilinmesi büyük kolaylık sağlar.

&Birbirine zıt gibi görünen iki âyetle karşılaşıldığında, zaman itibariyle (meselâ mekkî olanlar) önce olanların nâsih, diğerinin mensûh olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.