Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-Fıkhı(Ahkam) Tefsir

B-FIKHI(Ahkam) TEFSİR 

257-Fikhı Tefsirler nelerdir?

&Mukâtil b. Süleyman (150/767)Tefsîru Hamsi Mie Âyetin mine’l-Kur’an

&İmâm eş-Şâfiî (204/819)Ahkâmu’l-Kur’ân

&Cessâs (370/981)Ahkâmu’l-Kur’ân

&Ebû Bekr İbnül-Arahî (543/1148) Ahkâmü’I-Kur’ân

&Kurtubî (671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’an

258-Mezhep imamların hangisinin Ahkam Tefsiri vardır?

&İmam-ı Şafii

259-Ahkâm ayetler ne ile ilgili ayetlerdir?

&İbadetle, hukukla ve ukubatla ilgili ayetlerdir.(Bu ayetler fıkıh ilminin konusu)

260-Usul-ü fıkıhla ilgilenen kişiye ne denir?

&Usulcü

261-Fıkıhın pratik ahkâmıyla uğraşan kişiye ne denir?

&Fakih

262-Fıkhı tefsir ekolünün diğer adı nedir?

&Ahkamü’l Kur’an

263-Fıkhı tefsir ekolünün görevi nedir?

&Kur’an’daki ahkâm ayetleri yorumlamaktır.    

264-Fıkhı tefsirin gayesi nedir?

&Kur’an’ın hükümlerini ortaya koymak, insana dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu sağlamak

265-Ahkâm ayetlerinin sayısında neden farklılıklar söz konusudur?

&İlgili ayetlerin doğrudan veya dolaylı olarak ahkâmla ilgili olup olmamasından(Kimine göre 500 -kimine göre 800- kimine göre 200 ahkâm ayet var)

266-Fıkhı tefsirin kısımları nelerdir?

&Kur’an’ın bütününü tefsir edip ahkâm ayetlere ağırlık veren: Kurtubi: El-Cami li Ahkami’l-Kur’an

&Sadece ahkam ayetleri tefsir eden;

a)Sure düzeni dikkate alınarak tertib edilen; İbnü’l Arabi: Ahkamü’l Kur’an

b)Fıkhi konulara göre tasnif edilen; Tahavi: Ahkamü’l Kur’an 

267-Fıkhi tefsirdeki bakış açıları nelerdir?

&Yazarın kendi mezhebini ön plana çıkarmadan bütün mezheplerin yaklaşımıyla tefsir etmesi

&Yazarın kendi mezhebini merkeze alarak diğerlerini ilave bilgi olarak vermesi

268-Ahkâm tefsirler nelerdir ve yazarları kimlerdir?

&İmam şafii, Tahavi, Cesas, Kiya el-Herrasi, Ebubekir İbnü’l-Arabi: Ahkamü’l Kur’an (hepsinin kitaplarının ismi aynı)

&Kurtubi: El-Cami’li Ahkami’l-Kur’an

&Sabuni, Muhammed Ali: Revaitü’l-Beyan fi Tefsiri Ahkami’l-Kur’an

269-İşari tefsir ve Fıkhi tefsirin benzer yönü ve farklı yönü nedir?

&Benzerliği iki ekolde ıslami ilim(tasavvuf ve fıkıh) düzeyinde tefsir yapmış.

&Farklılığı işari tefsir batıni anlama fıkhi tefsir zahiri anlama itibar etmiş.

270-Kur’an’ın emirlerini anlamada zaman ve mekân farkından da kaynaklanan yorum farklılıklarından Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları, bundan da fıkhi mezhepler ortaya çıkmıştır. Böylece her mezhep kendi görüşünü savunmak için kur’an’ı kendi mezhepleri doğrultusunda yorumlayarak yapılan bu tür tefsirlere ne denir?

&Fıkıh Tefsiri

271-Şafii mezhebinin fıkıh tefsirlerinden olan, İmam-ı Şafi’nin yazdığı eserin adı nedir?

&Ahkâmul Kur’an

272-Hanefi mezhebinin fıkıh tefsirlerinden olan, Cessas’ın yazdığı eserin adı nedir?

&Ahkâmul Kur’an

273-Hanefi mezhebinin fıkıh tefsirlerinden olan, Ebu Bekir İbnul Arabi’ın yazdığı eserin adı nedir?

&Ahkâmul Kur’an

274-Maliki mezhebinin fıkıh tefsirlerinden olan, Kurtubi’ın yazdığı eserin adı nedir?

&El Camiul Ahkâmul Kur’an