Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Mezhebi(Fırka)/Kelâmî Tefsîr Ekolleri

A-MEZHEBİ(Fırka)/KELÂMÎ TEFSÎR EKOLLERİ 

253-Mu’tezile Tefsirleri hangileridir?

&Abdülcebbâr b. Ahmed (415/1025)

Tenzîhu’l-Kur’ân ani’l-Metâin

&Zemahşeri (538/1143)

el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl 

254-Şia’nın kelami tefsirleri nelerdir?

&A-Şîa’nın İmamiyye koluna ait olan tefsirler hangileridir?

&Ebû Ca’fer et-Tûsî (460/1068)

Tefsvru Tibyân

&Ebû Ali et-Tabressî (548( 1153)

 Mecme’u’l-Beyân it lÂûmi’l-Kur’ân

&B-Şia’nın Zeydiyye koluna ait olan tefsiri hangisidir?

&Şevkânî (1250/1834)

Fethu’l-Kadîr

255-Mutezile, Şiâ ve Hâricî fırkaları gibi ortaya çıkan ilk mezheplerin hepsinin Kur’ân’a sarıldığını ve ilk ihtilâfların hepsinin Kur’ân’a rucu’ ettiğini görmekteyiz. Onlar, Kur’ân’ı, kendi fırkalarının dar görüşü içine sığdırmaya uğraşmışlar, hattâ İslâm bünyesi içinde, aslı İslâmî olmayan fırkalar bile, bekâlarını sağlayabilmek için Kur’ân’a dayanmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu tür grupların yazdıkları tefsir hangi tefsir çeşidine girer?

&Fırka Tefsirleri/Kelâmî Tefsîrler

256-İslâm’da tefsîr hareketine hız veren âmillerden biri de, İslâm’ın birinci asrından itibaren gerek dinî ve gerekse siyasî bir anlayışla zuhûr etmeye başlayan fırkalar olmuştur. Her şeyden evvel Müslüman olduklarını unutmayan bu fırkalar, yaptıkları işlerin doğruluğunu ispat için Kur’ân’a başvuruyorlardı. Gittikleri yolun doğruluğunu göstermek gayretiyle âyetleri, kendi görüşlerini teyid edecek şekilde te’vil ediyorlardı. İslâm milleti arasında şâyi olan fırkalardan herbiri Kur’ân’da kendi mezhebine uygun gördüğünü alıyor, diğer kısımları ise te’vil edip, kendi görüşüne uydurmaya çalışıyor ve insanlar da bu yollardan birine tâbi oluyordu. Bu tür tefsir çeşitlerine ne denir?

&Fırka Tefsirleri/Kelâmî Tefsîrler