Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Hz. Ömer

HZ. ÖMER

99-Hz. Ömer nerede doğdu nerede vefat etti?

&Mekke’de doğdu, 644 yılında Medine vefat etti.

100-Hz. Ömer hangi kabileye mensuptur?

&Kureyşin kollarından Adiyy oğullarına mensuptur.

101-Hz. Ömer b. Hattab hangi boya mensuptur ve anne babası kimdir?

&Adiy boyuna mensuptur. Nesebi Ka’b b. Lüey’de Rasulullah ilel birleşir. Babası Hattab b. Nüfeyl, annesi Mahzum oğullarından Hateme bint. Haşim dir.

102-Nübüvvetin 6. senesinde, 618 yılında, Hz. Hamza’nın İslam’la şereflenmesinden üç gün sonra Peygamberimiz Daru’l-Erkam’da iken oraya giden ve Müslüman olan kimdir?

&Hz. Ömer

103-Hz. Ebubekir’den sonra kim ve nasıl halife oldu?

&Hz. Ebubekir vefat etmeden önce, sahabenin de görüşünü alarak, halifeliğe Hz. Ömer’in getirilmesini vasiyet etti. Sahabe bu vasiyete uygun davrandı. Hz. Ömer halife seçildi.(634)

104- Hz. Ömer Kaç yıl halifelik yapmıştır?

&10 yıl.

105-Hz. Ömeri; Hz. Peygamberin ve Hz. Ebu Bekir’in kendilerinden memnun olduğu 7 kişilik heyet seçti. Bu heyet halifeyi seçecekti.  Yedinci üye olarak da oğlu Abdullah’ı, halife seçilmemek şartıyla, seçimi kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı üye tayin etti. Bu heyet kimlerden oluşuyordu?

&Hz. Ali                                     &Hz. Osman

&Abdurrahman bin Avf         &Sa’d bin Ebu Vakkas

&Talha bin Ubeydullah          &Zübeyr bin Avvam

&Abdullah ibni Ömer(oğlu)

106-Hz. Ömer b. Hattab’ın Adiy boyunun Cahiliyye dönemindeki görevi ne idi?

&Mekke şehir devletinde Sifare görevi yapıyordu.

107-Sifare görevi nedir?

&Bir savaş durumunda karşı tarafa gönderilen elçidir. Ayrıca kabileler arası çıkan anlaşmazlıklarda etkin rol alır ve verdiği kararlar bağlayıcı olur.

108-Hz. Ömer’in özellikleri nelerdir?

&Etkili konuşan bir hatipti

&Cahiliye döneminde de İslamiyet döneminde de elçilik görevi yapmış

&Ahlak şeref adalet ve hürriyeti konu alan şiirleri sever, ezberler ve halka tavsiye ederdi.

&Güçlü bir muhakemeye sahipti.

109-Hz. Ömer, bazı meselelerde net ve tavizsiz tavrını nasıl ortaya koymuştur?

EHudeybiye’deki müslümanlar aleyhine olan şartlara karşı çıkmış, Peygamberimizi ve Hz. Ebu Bekir’i razı etmiştir. Yine Rasulullah hastalandığında Haşimilerin Hz. Ali’yi halife yapma çabasını görmüş Hz. Peygamber’i bir vasiyet yazmaya zorladıklarını hissetmiş ve buna engel olmuştur.

110-Hudeybiye’de Bey’atü’r Rıdvan’ın önünde gerçekleştiği ağacı neden kestirmiştir?

EHalifeliği döneminde halk ilgi göstermeye, kutsal saymaya başlayınca tevhid inancını zedeleyebilir endişesi ile kestirmiştir.

111-Cahiliyye döneminde, kureyş kabilesinin yabancılar nezdinde,  temsil edilme görevi, Adiyy kolundaydı. İslamın doğduğu sırada bu görevi kim yürütüyordu?

&Ömer bin Hattab

112-Bir gün kendi nafakası için çalışırken, bir gün de Rasulü Ekrem’in huzurunda bulunurdu. Hz. Peygamberle bütün gazvelere iştirak etti. Kızkardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd, ondan önce müslüman olmuşlardı. Okuma yazma bilirdi. Peygamberliğin 6. yılında islamiyeti kabul etti. Onun islamiyeti kabul edişi ile Müslüman-lar güçlenmişler ve her zaman toplandıkları Darül Erkam’dan ayrılmışlardır. Özellikleri anlatılan sahabe kimdir?

&Hz. Ömer

113-Hz. Ömer’in Müslüman olmasının Müslümanlar açısından önemi nedir?

&Mekke’de Müslümanlar güç kazanarak rahatladı

&Müslüman olduğunu herkese ilan etti. Müslümanlar topluca Kâbe’de ibadet yapabildi.

&Aktif olarak olayların içinde yer aldı her zaman Hz. Peygambere yardım etti.

&2. Akabe biatından sonra Medine’ye açıktan hicret etti

&Peygamber hicret ettikten sonra toplanan kadınların Biatını almak için Peygamberimiz onu görevlendirmiştir.(Mekke’nin Fethi’nden sonra da )

114-‘’Muvafakat-ı Ömer’’ ayetleri ne demektir?
&Onun ileri sürdüğü bazı görüşleri destekler mahiyetinde gelen ayetlere denmiştir.

115-‘’Muvafakat-ı Ömer’’ ayetleri nelerdir?

&Şarabın kesin biçimde haram kılınması (Bakara2/219)

&Hz. Peygamberin evine gelen kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşmasının daha uygun olacağı (Ahzab 33/53)

&Münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selül’ün cenaze namazının kılınmaması gerektiği (Tevbe 9/84)

116-Hz. Ömer’in bazı ictihadları nelerdir?

&Irak topraklarına farklı bir statü getirip buradaki gazilere ganimet dağıtmadı.

&Kıtlık yılında had cezası uygulamadı.

&Sarhoşluk suçunun sünnette belirlenen cezasını arttırdı.

&Aynı anda söylenen 3 talakı ayrı zamanda söylenmiş talak gibi saydı.

&Teravih namazının camide toplu olarak kılınmasını başlattı.

117-İkinci akabe biatından sonra 20 kişilik kafile ile aleni (açıktan açığa) olarak Medine’ye hicret eden hangi sahabedir?

&Hz. Ömer

118-Hz. Ömer döneminde; Hz. Ali, Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicretinin başlangıç kabul edilmesini  teklif etti. Teklif nasıl kabul edildi?

&Oy birliği ile

119-Hz. Ömer zamanında Hicri Takvim(ay yılı) başlangıcı olarak kabul edilen olay hangisidir?

&Hicret dönemi

120-Hicri takvim ne zaman kabul edildi, uygulanmaya başlanıldı ve Birinci hicri yılın  1 muharremi, takvim başlangıcı olarak kabul edilen tarih hangisidir?

&H:17, M:638  yılında

 121-Hz. Muhammed(s.a.v) zamanında olan Mekke’nin fethi ile Hz.Ömer zamanında olan Kudüs’ün fethinin ortak özelliği nedir?

&Savaşılmadan alınmışlardır.

122-Hz. Ebu Bekir zamanında  Irak, İran ve Suriye  cephelerinde başlayan  fetihlere devam etti. Doğuda Kasidiye, Celula ve Nihavend; Suriye cephesinde ise Yermük gibi  önemli savaşlarda, müslüman orduları galibiyet elde ettiler. İran. El Cezire, Horasan, Suriye ve Mısır fethedildi. Basra, Kufe, Fustat gibi yeni  şehirler kuruldu. Bu gelişmeler hangi halife zamanında olmuştur?

&Hz. Ömer

123-Savaşın müslümanlar aleyhine döndüğü sırada Hz. Peygamberin yanından ayrılmayan 14 sahabiden bir de Hz. Ömer idi. Bu olay hangi savaşta olmuştur?

&Uhud  gazvesinde

124-Kudüs’ü feth eden ve ilk divan teşkilatını(mili amaçlı) kuran, “Emiri’l-Müminin“ ünvanı ile anılan ilk halife kimdir?

&Hz. Ömer 

125-Hz. Ömer zamanında olan savaşlar hangileridir?

&Köprü Savaşı                    &Kadisiye Savaşı

&Nihavend Savaşı             &Kudüs’ün Fethi

126-Hz. Ömer zamanında Irak cephesinde yapılan savaşlar nelerdir?

EKöprü Savaşı, Kasidiye Savaşı ve Nihavend Zaferi

127-Hz. Ömer’in döneminde fetihlerle birlikte İslam devleti genişleyerek büyük vilayetlere ayrılmıştır. Bunlar hangileridir?

&Bahreyn            &Ahvaz                 &Sicistan

&Basra                 &Taberistan         &Kufe

&Horasan             &Mekran               &Kirman

&Fars                    &Musul                 &Filistin

&Dımaşk(Şam)  &Hıms                   &Mısır

&Yemen               &El Cezire            &Hicaz

&Irak                     &Mısır

128-Hangi halife döneminde devletin geniş bir coğrafyaya yayılması yönetim, siyasi ve ekonomik alanlarda örgütlenmeye gidilmesini gerektirmiştir?

&Hz. Ömer döneminde

129-Köprü Savaşı’nı neden Müslümanlar kaybetmiştir?

&Komutan Ebu es-Sakafi başta başarı göstermişse de Fırat nehrinin doğusuna geçip geri çekilme hattını tehlikeye atmıştır. Burda fillerle takviye edilmiş ıran ordusu ile karşılaşmış geri çekilme hattıda olmadığı için ordu yok edilmiş ve Müslümanlar kaybetmiştir.

130-Kasidiye savaşının önemi nedir?

&Kuzey Irak ve İran kapıları Müslümanlara açılmıştır.

131-Kasidiye savaşının sonucu nedir?

&Kisra 3. Yezdicerd sarayını İslam ordusuna terk ederek doğuya kaçmıştır. Çünkü Sa’d b. Ebu Vakkas Kasidiye Savaşı’ndan sonra baş şehir Meadin’i hedef almış ve orayı da ele geçirmiştir.

132-Hz. Ömer, Selefi(Hz. Ebu Bekir) tarafından başlatılan Suriye ve Irak seferlerinin devam etmesini emreder. Ancak birçoğu fıratta boğularak şehid olurlar ve ilk yenilgiye uğrarlar. Müslümanların Irak cephesinde uğradığı ilk yenilgi hangi savaştır?

&Köprü Savaşı

133-H:15 – M:636 yılında, Sa’d bin Ebu Vakkas komutasındaki İslam ordusu ile İranlılar arasında yapılan savaşı İslam ordusu kazandı. Bu savaş hangisidir?

&Kadisiye

134-Hz. Ömer zamanında Kadisiye savaşında öldürülen Sasani komutanın adı nedir?

&Rüstem

135-Hz. Ömer (r.a.)’in Sa’d bin Ebu Vakkas komutasında 8.000 Müslüman 60.000 kâfire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus’la, Rüstem’i öldürerek kazandıkları savaş hangisidir?

&Kadisiye savaşı

136-Nihavend Zaferi komutanları kimler?

&İslam ordusu: Nu’man b. Mukarrin o şehit düşünce, Huzeyfe b. Yeman

&Sasani ordusu: Firuzan

137-Nihavend Savaşı nasıl sonuçlandı?

&Savaş sonunda Sasani ordusu tamamen dağıldı ve Nihavend şehri ele geçirildi

138-Nihavend Savaşı’nın önemi nedir?

&Sasaniler burda uğradıkları ağır yenilginin ardından bir daha toparlanamadılar. Dinever Hemedan İsfahan gibi birçok şehir fethedildi. Bu durum Sasani İmparatorluğunun yıkılışına zemin hazırladı.

139-Fethu’l-Fütuh hangi zafer için kullanılır ve hangi anlama gelir?

&Nihavend zaferine kullanılır ve fetihler fethi anlamına gelir.

140-Sasani İmparatorluğundaki halkın Müslümanlara bakışı nasıldı?

EHz. Peygamberin çağdaşı olan Hüsrev Perviz’den sonra İran’da güçlü bir hükümdar iktidara gelmemiş devlet zayıflamıştı. Bazı mezhep mensupları baskı görmüş ve yönetimden çok çekmişti. Nesturilerde rahat değildi. Müslümanların dinde zorlama olmayacağı görüşü ve fethettikleri yerlerdeki adil uygulamaları Müslümanların dürüstlükleri halkı yakınlaştırdı.

141-Hz. Ömer döneminde Suriye cephesindeki savaşlar hangileri?

&Fihl Savaşı Mercürrüm Savaşı ve Yermük Savaşı

142-Fihl Savaşı’nın sonucu nedir?

&Bizans kuvvetlerine büyük zayiat verildi.

143-Mercürrüm Savaşının sonucu nasıl gerçekleşti?

&Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Dımaşk, Ba’belek, Humus ve Hama fethedildi.

144-Yermük Savaşı komutanları kimlerdir?

&İslam ordusu komutanı: Halid b. Velid

&Bizans ordusu Kom: Thedoros

145-Yermük Savaşı’nın sonucu nedir?

&Bizans ordusu yenilmiş, Thedoros öldürülmüş, kurtulan askerler Filistin’e Antakya’ya, el-Cezire ve İrminiye’ye kaçmışlar. Takip eden Ilyaz b. Ganim Malatya’ya kadar ilerleyerek Cizye şartıyla bir antlaşma yapmış. Öğrenen Bizans İmparatoru Herakeios Malatya’ya asker gönderip şehri yaktırmış. Kendi’de Antakya’dan İstanbul’a dönmüş.

146-Hz. Ömer zamanında Bizans ile yapılan ilk büyük savaş hangisidir?

&Yermük savaşıdır.

147-Yermük savaşının önemi nedir?

&Suriye bölgesi kesin olarak Müslümanların eline geçmiştir.

148-Kudüs nasıl teslim alınmıştır?

&Sınırları Toroslara dayanan İslam Devleti İmparatoru Heraklios’u sınır bölgelerde yaşayanları korumak için iç kesimlere çekmeye yöneltmişti. Böylece geniş bir saha boş bırakıldı. Bu da Filistin fethine devam edilmesini sağladı. Kudüs kuşatıldı. Patrik Sophronios şehrin anahtarını Hz. Ömer’e teslim etti. Hz. Ömer halka el aman verip kendileriyle antlaşma yaptı. Sonra Filistin sahil şehirleri ve diğer şehirler feth edildi.

149-Hz. Ömer Kıbrıs’ın fethine neden izin vermemiştir?

&Sahillere yakın olduğundan Kıbrıs tehlike oluşturuyordu, ancak deniz seferinin zorluğu nedeniyle izin vermemiştir.

150-Veba Salgını nerde çıkmıştır ve bu salgında ölen sahabiler kimlerdir?

&Amvas’ta çıkmış ve Suriye’ye yayılmıştır. Ebu Ubeyde b. Cerrah başta olmak ü-zere 25.000 kişi vefat etmişlerdir.

151-Hz. Ömer zamanında Mısır’ı kim fethetmiştir ve bu fetihten dolayı hangi ünvan verilmiştir?

&Amr b. As fethetmiştir. Ona ‘’Mısır fatihi’’ ünvanı verilmiştir.(Sonra Mısır’a vali olmuştur)

152-Mısır’ın fethinde alınan şehirler nerelerdri?

&Ferama     &Aynuşems

&Bilbis         &Babilon  

&İskenderiye

153-Bizans’ta İslam fetihlerini kolaylaştıran etmenler nelerdir?

&Bizans’ın Mısır ve Suriye’de adil yönetim yoktu

&Ağır vergiler ve İran’la yapılan savaşlarda halk mağdur edilmişti.

& Bu bölgede epeyce Arap yaşıyordu.

&Müslümanların feth ettikleri yerdeki halka baskı yapmamaları, halka adil davranmaları ve dinlerinde serbest bırakması antlaşması çerçevesinde kendi topraklarında kalabilmeleri

&İslam’ın Müslümanlara kazandırdığı şevk heyecan azim ve gayret cesaret yiğitlik ve ölümden sonraki hayat anlayışı ve şahadet düşüncesi

154-Sahabiler kime “Halifetü Halifeti Rasülillah“ (Rasülüllahın halifesinin halifesi) derlerdi?

&Hz. Ömer

155-Hz. Peygamber zamanında, Hudeybiye’de, Beyatür Rıdvan’ın gerçekleştiği ağaca, halifeliği döneminde halk teveccüh göstermeye başladığı için, ileride tevhid inancını zedeleyebilir endişesiyle bu ağacı hangi halife kestirmiştir?

&Hz. Ömer

156-Kazai ve mali işleri genel idareden ayırdı. Kazai işler için kadılar; haraç ve zekât işleri için ayrıca memurlar tayin etti. Kadılar ve haraç amilleri; halife tarafından  tayin ve azledilirdi. Valiler de merkezi hükümet tarafından tayin edilirdi. Beytülmal kurumlaştı ve gelişti. Bu uygulama kimin zamanında olmuştur?

&Hz. Ömer

157-Vilayetlere ilk kadı tayin eden hangi halifedir?

&Hz. Ömer

158-Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim kimdir?

&Hazret-i Ömer’dir.

159-Hz. Ömer’in yönetim anlayışı nasıldı?

&İnsanların sosyal konumuna ve zenginliğine itibar etmez herkesin şikâyetini dinlerdi.

&Geceleri dışarı çıkarak dolaşır muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı.

&İşleri hemen çözmekten yana pratik ve dünya hayatını önemseyen bir anlayışa sahipti.

&Tarihte başarılı olmuş kimselerden ve uygulamalarından yararlanırdı.

&Devlet malı konusunda çok titiz davranır yapılan harçamaların milletin yararına olmasına dikkat ederdi.

&Kendisi Beytülmal den maaş alır ve en az payı alırdı.

&Bid’at ve hurafelere karşı tavır takınırdı.

160-Hz. Ömer bir görevli tayin ettiğinde nasıl bir uygulama yaparak neleri şart koşardı?

EMuhacir ve ensardan bir grubu şahit tutar, onun için bir sözleşme yazardı. Ona beygire binmemesini, sorumlu olduğu kimselerin orta hallilerinin güçlerinin yetmeyeceği yiyecekleri yememesi, ince giymemesi ve halkın ihtiyacından önce başka bir işle meşgul olmamasını şart koşardı.

161- Hz. Ömer’in yönetimde takip ettiği yöntem nedir?

&İstişare denetim

162- Hz. Ömer, kadınlardan kimlerin görüşüne başvururdu?

&Şifa bint Abdullah ve Hz. Hazfa(kızı)

163- Hz. Ömer’in uyguladığı denetim uygulamasının faydası nedir?

&Bu uygulama idarecilerin keyfi icraatlarını önlediği gibi aynı zamanda halkın yönetime güvenini de sağlamıştır.

164-Hz. Ömer, kimleri sıkı denetime tabi tutmuştur?

&Muaviye b. Ebü Sufyan      &Amr b. As

&Muğıre b. Şu’be                   &Ziyad b. Ebih

165- Hz. Ömer’in yöneticilerle ilgili denetim uygulamasını nasıl yapardı?

EHer hac mevsiminde yöneticileri Mekke ye çağırır halkın şikâyetlerine göre onları toplum huzurunda hesaba çeker ve cezalandırmaktan çekinmezdi.

166-Hz. Ömer’in ‘En sevdiğim insanlar bana eksiklerimi ve hatalarımı söyleyen-lerdir’ sözü neye verdiği önemi gösterir?

&Denetim

167-‘Fırat kıyısındaki bir deve helak olsa Allah bunu Ömer’den sorar diye korkarım’ sözü neyi gösterir?

&Sorumluluk duygusunu

168-‘’Kenar-ı Dicle de bir kurt aşırsa bir koyunu, Gelir de Adl-i ilahi sorar Ömer’den onu’’ mısraları kime aittir?

&Mehmet Akif Ersoy’a

169- Hz. Ömer zamanında, H:21 – M:641 yılında, İranlılarla yapılan Nihavend savaşı, Sasani imparatorluğunun sonu oldu. İran’ın tamamının Müslümanların hâkimiyetine  geçişinin başlangıcı olan bu büyük savaşa islam tarihinde ne denir?

&Fethul fütuh(Fetihlerin fethi) denir

170-Hz. Ömer Döneminde: ‘’Eyalet valileri; Halife unvan ve alametlerini kullanamaz, Halifenin tayin ettiği kişileri görevden alamaz’’ Gerçekleşen bu kural devlete nasıl etki etmiştir?

&Halife, siyasal gücü tamamen kendi elinde tutmasıyla Merkezi otoritenin güçlü olmasına neden olmuştur.

 171-Hz. Ömer döneminden itibaren İslam Devleti’nde çok sayıda askeri ve idari birimin kurulmasının amacı nedir?

&Sınırların genişlemesiyle birlikte devlet teşkilatında yeni düzenlemelere duyulan gereksinimi karşılamaya yöneliktir

172-“Adalet mülkün temelidir” sözü kime aittir?

&Hz. Ömer

173-Devlet yönetimindeki davranışları nedeniyle Hz. Ömer denilince aklımıza hangi özelliği gelmelidir?

&Adalet

174-İslam devletinde ilk hazineyi(Beytü’l-Mal) hangi halife oluşturmuştur?

&Hz. Ömer

175-Fethedilen yerleri ilk defa hangi halife yönetim birimlerine ayırmıştır?

&Hz. Ömer

176-Hz. Ömer’e benzeyen vâli kimdir?

&Said bin Âmir

177-Rasulullah ile akrabalık kurmak için Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın kızı Ümmü Gülsüm ile son evliliğini yapan halife kimdir?

&Hz. Ömer

178-Haram-ı şerifte ilk defa açıktan namaz kılan sahabe kimdir?

&Hz. Ömer

179-Hz Ömerin soruşturmadan sorumlu adamı kimdir?

&Muhammed b. Mesleme’dir.

180-Hz. Ömer tarafından, Ensarın atiye-lerinin dağıtılma görevi hangi sahabeye verildi?

&Zeyd b. Sabit e verildi.

181-Hz. Ömer zamanında Kufe’de görevlendirilen Abdullah b. Mesud Küfe’de ne gibi bir dini alanda hizmet yapmıştır?

&Verdiği kıraat ve tefsir dersleriyle Kufe ekolünün temellerini atmış, özellikle Irak’ta Ehl-i Rey(akla ve yoruma önem veren akım) hareketinin doğmasında etkili olmuştur.

182-Hz. Ömer zamanında Irak ve İran topraklarını tek merkezden kontrol etmek imkânsız hale gelince nasıl bir yol izlendi?

&Basra ve Kufe şehirleri kuruldu.

183-Hz. Ömer hadis kitabı yazılmasına izin vermemiştir. Bunun sebebi nedir?

&İnsanların hadislere yönelip Kur’an’ı terk etmelerinden korkmasıdır.

184-644 yılında vergisinin azaltılmasını isteyen bir İranlı Hıristiyan tarafından sabah namazında yaralanmış ardından da vefat etmiştir. Bu halife kimdir ve kaç yılında vefat etmiştir?

&Hz. Ömer, 26 Zilhicce 23(3 Kasım 644) de 63 yaşında vefat etti. Hz. Ömer’in cenaze namazını Süheybi Rumi (Suheyb b. Sinan) kıldırdı.

185-Hz. Ömer’i kim neden öldürmüştür?

&Muğire bin Şube’nin İran asıllı ve Zerdüşt dinine mensup kölesi “Ebu Lülü Firuz en-Nihavendi“, tarafından öldürmüştür. Nedeni ise efendisinin kendisinden fazla ücret aldığını söyleyerek bunun azaltılmasını Hz. Ömer’den istemiştir. Halife onun demircilik marangozluk nakkaşlık yaptığını öğrenince Muğıre’nin aldığı ücretin fazla olmadığını söylemiş. Bunun üzerine Ebü Lü’lüe ertesi gün sabah namazında Hz. Ömer’i hançerlemiş ve kurtulamayacağını anlayınca kendini de öldürmüş.

186- Ağır yaralanan Hz. Ömer oğlu Abdullah’ı yollayarak Peygamberimizin ayağının dibine defnedilmek için izin istemiş ve oraya defnedilmiştir. Bu izni kimden almışlardır?

&Hz. Aişe