Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet

FITIR SADAKASIYLA MÜKELLEFİYET 

13-Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücûb) sebebi nedir?

&“Sağ olma” (sağ olarak ramazan bayramına kavuşmuş olma)

14-Türkçe’de “can, baş sadakası” olarak bilinen kavram hangisidir?

&Fıtır sadakası

15-Yüce Allah’ın kişiye ve velâyeti altındakilere canını bağışlamış olmasına karşılık bir şükran davranışı olmak üzere konan ibadet hangisidir?

&Fıtır sadakası

16-O yılın oruç farîzasını eda edebilmesi bakımından, bunu nasip etmesinden ötürü ulu yaratanına şükürde bulunma anlamını taşıyan ibadet hangisidir?

&Fıtır sadakası

17-Fıtır sadakasının vâcip olması için ramazan orucunu tutmuş olmak şart mıdır?

&Şart değildir 

18-Fıtır sadakası yükümlüsü sayılmak için bazı şartların bulunması gerekir ki, bunlar fıtır sadakasının vücûb şartlarıdır. Bunlar nelerdir?

&Mal varlığı         

&Müslüman olmak.          

&Vakit

&Ehliyet                               

&Velâyet ve bakmakla yükümlülük 

19-Gayri müslim bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu müslüman yakınının fitresini ödemesi gerekir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiî mezhebine 

20-Bir müslüman, gayri müslim olan kölesinin fitresini vermekle de yükümlüdür. Bu görüş hangi mezhep bilginlerine aittir?

&Hanefî bilginlerine

21-Zekâtla fıtır sadakasının mal varlığı hususunda aralarındaki fark nedir?

&Zekâtta: Nisap + Havâic-i asliye + Artıcı + Bir yıl geçme

&Fıtır sadakası    :Nisap + Havâic-i asliye 

22-Hangi mezheplere göre fıtır sadakasının vücûbu için zenginlik ölçüsü olan nisaba mâlik olmak şart olmayıp, zengin fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür?

Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî 

23-Meskeni, ev eşyası, elbiseleri, bineği, silâhı ve ailesinin bir yıllık geçim masrafları ile borçları dışında artıcı nitelikte olsun olmasın 20 miskal altın değerinde malı olan kimse -bu mala sahip olduktan sonra bir yıl geçmiş olma şartı da aranmaksızın- fıtır sadakası ile yükümlüdür. Bu ifade hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler 

24-Hangi mezheplere göre fıtır sadakası yükümlülüğü için kişinin, temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip olması şarttır?

&Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî

25-Hangi mezhebe göre ödeyebilme umudu varsa, kişi borç alarak fitre vecîbesini yerine getirmelidir?

&Mâlikîler’e göre

26-Fıtır sadakası ile yükümlü olan kimse sahip olduğu malı kaybetse veya bu mal nisabın altına düşse de fitre yükümlülüğü sona erir mi?

&Hayır. Vermesi gerekir.(Hanefilere göre)

27-Fitre borcu olan bir mükellef ölürse hangi mezhebe göre bu borç terekesinden ayrılıp ödenmez?

&Hanefîler’e göre (mirasçıları kendiliklerinden öderlerse bu iyi olur) 

28-Fitre borcu olan bir mükellef ölürse fakihlerin çoğunluğuna göre terekeden fitre borcu ödenmelidir. İfadesi doğru mudur?

&Evet

29-Mülkiyet hakkı bulunmayan, hürriyeti olmayan kölelerin fitresi nasıl ödenilir?

&Sahipleri tarafından

30-Mal varlığına ilişkin şartı taşıyan akıl (akıl hastası) ve bâliğ olmayan kişilerde fıtır sadakası vermelidir. Bu görüş hangi imamlara aittir?

&Mâlikî, Şâfiî, Hanbeli, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a

31-Mal varlığına ilişkin şartı taşıyan akıl ve bâliğ olmayan kişiler fıtır sadakası vermeleri gerekmez. Bu görüş hangi imamlara aittir?

&İmam Muhammed ve Züfer’e

32-Vefat eden oğulun çocukları ve müslüman olsun gayri müslim olsun ticaret amacıyla alınmış olmayıp hizmet amacıyla bulundurulan köleler için fitre ödenmesi gerekir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler

33-Dört mezhebe göre, Gerekli mal varlığına sahip bulunan bir müslüman, velâyeti altında bulunan ve mal varlığı fıtır sadakası ödemeye elverişli olmayan küçüklerin, akıl hastalarının, akıl zayıflarının (ma‘tûh), büyük çocukları ve diğer yakınlarının fıtır sadakasını ödemekle yükümlüdür. İfadesi doğru mudur?

&Evet

34-Bakımını üstlendiği kişiler de olsa, ana babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödemesi gerekmez. Fakat vekâletleri olmadığı halde bunlar için ödeme yapsa geçerli olur. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler

35-Kendisine fitre vâcip olan kişinin -gücü varsa- müslüman ve bakmakla yükümlü olduğu (ana baba gibi) akrabası, karısı ve köleleri için de fitre vermesi gerekir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler dışındaki bilginlere