KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

3-Felsefe Ve Kelam İlişkisi

FELSEFE VE KELAM İLİŞKİSİ

32-Felsefe ile kelam arasındaki fark nedir?

&Felsefe mahlûkatın hallerinden bahseder fakat hareket noktası aklidir, kelam da ise hareket noktası naklidir.

33-Gazali’ye göre felsefecilerin küfre düştüğü noktalar nelerdir?

&Haşrin cismani değil ruhani olacağını söylemeleri.

&Allah’ın cüziyati bilmediğini söylerler.

&Filozoflara göre alem zat itibariyle hadis zaman itibariyle kadimdir derler. Ama Allah’tan başka kadim kabul etmek tevhide aykırıdır.

34-Kelam ilminde hangi metotlar kullanılır?

&Dini metod: Kelam alimleri dinin yanında akla da yer verilir. İslam filozofları kıyasa başvurmuşlardır. Mutasavvıflar keşfi metot olarak kabul etmişlerdir.

&Felsefı metod: Akil ve muhakemeye, kişisel düşünce ve görüşe dayanan filozofların takip ettiği metottur.

35-Taftazani kelamin gayesini nasıl açıklar?

&‘’Kesin delillerle dini akideleri bilmedir.’’ der.

36-İmam-ı Gazali’ye göre kelam ilminin hükmü nedir?

&Kültürsüz halk tabakasının kendisi için gereksiz olan konularda meşgul olmasını mahzurlu görmüş bunun haricinde farz-i kifaye olarak saymıştır.

37-Bir kısım kelam âlimleri eserlerine Usulüd-din ismini vermişlerdir, bunlar kimlerdir?

&Fahreddin Razi  

&Abdulkahir Bağdadi   

&M. Pezdevi            

38-Kelam ilmi için Fıkhul Ekber ismini ilk kim kullanmıştır?

&Ebu Hanife

39-Kelam ilmine karşı çıkanlar kimlerdir?

&Selef metodunu benimseyenler

&Cahil mutaassıp olanlar

&Bozuk inançlı kötü niyetli olanlar 

40-İhtisas sahibi Müslüman bir zümrenin kelam ilmiyle ilgilenmesinin farz-ı kifaye olduğunu söyleyen kimdir?

&İmam Gazali

41-Usulüd-din(dinin asılları, temelleri) ilmini benzer bir isimlendirmeyle ilk kullanan kimdir?

&İmam Eşari

42-Kelam ilminin, diğer ilimlerden daha üstün konumda olmasının sebepleri nelerdir?

&Konusu, bilinebilen her şeyi ifade eden ‘malum’ olması

&Diğer islami ilimlerin dayandığı temel ilim olması

&Kullandığı deliller, vahiyle desteklenen akli deliller olması

43-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Kelam alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri kimlerdir?

&Ahmed b. Hanbel            &Vasıl b.Ata        

&Eşarı                                   &Maturidi                           

&Bakillani                            &Cüveyni

&Nureddin Sabuni             &Gazali                

&Pezdevi                              &Ebu l-Muin en-Nesefi     

44-‘’Bir şeyi ispat eden delilin çürüklüğü ortaya çıkınca onunla ispat edilen hakikat batıl olur.’’ Önermesinin mucidi hangi kelamcıdır?

&Bakıllani