Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Fakihlere, Usülcülere, Kelam Ve Ehli Hadise Göre Sünnet

FAKİHLERE, USÜLCÜLERE, KELAM VE EHLİ HADİSE GÖRE SÜNNET

5-Hanefi usulcülerinden Cessas’a göre sünnet ne demektir?

&Hz. Peygamberin, tabi olunsun (örnek alınsın) diye söyleyip sürekli yaptıklarıdır.

6-El Cessas’a göre, bir söz ve harekete, eyleme sünnet diyebilmek için, bu söz ve hareketin iki nitelik taşıması gerekir. Bunlar nelerdir?

&Amaçlılık: Hz. peygamber bir sözü söylerken veya eylemde bulunurken örnek alınmasını amaç edinmiş olmalıdır

&Süreklilik: Hz. peygamberin sürekli uyguladığı bir iş olmalıdır

7-Fakihlere göre sünnet ne demektir?

&Farz ve vacip dışında Hz. Peygamberin söz ve fiilleriyle tesbit edilen hususlara sünnet denir.

8-Üsülcülere göre sünnet ne demektir?

&Hz. Peygamberden sadır olan ve şeri bir hükme delil olmaya müsait söz, fiil ve takrir lerdir.

9-Kelamcılara göre sünnet ne demektir?

&Dinin uygulamaya koyduğu yol anlamındadır.

10-Fakihlerin sünnet tanımlarındaki unsurlar nelerdir?

&Süreklilik=Muvazabe: Bu süreklilik az da olsa sekteye uğramışsa müekked, çoğu kez terkedilmişse gayrı müekked

&Bağlayıcılık: Bazı fakihler; sünneti hüda ve sünneti zevaid olarak tasnife tabi tutmuş ve bağlayıcılığı fiilin zati – özel değerinde arama yoluna gitmiştir.

&Uhrevi boyut: Söz konusu davranış uhrevi olmalıdır. İşlenmesinde sevap olan ve terkinde azap olmayan davranıştır.

 11-Ehli hadise göre sünnet ne demektir?

&Hz. Peygamberden söz, fiil ve takrir olarak bize nakil yoluyla ulaşan her şeydir.

12-Biri nazari bilgi, diğeri pratiktir uygulama olan Sünnet ile Hadis’in farkı nedir?

&Sünnet: Daha çok davranış ile ilgili bir kavramdır. Hadisten daha genel ve hadislerin doğru olup olmadığını tesbitte temel ölçüttür. Sadece Hz. peygamberden sadır olan bir fiil değil toplumun uygulamaya koyduğu tutum ve davranışlardır.

&Hadis: Sözlü rivayetin adıdır. Sünnetin en önemli kaynaklarından sadece biridir.

13-Hadis; Hz. Peygamberin söz, fiil ve halleriyle ilgili sözlü rivayetlerdir. Bu tarif kime aiittir?

&Çağdaş Hind âlimlerinden Süleyman nedvi’ye

14-Hadis ve Sünnet kavramlarını, Hadisçiler tarafından eş anlamlı olarak kabul edilmeye kaçıncı asırdan sonra başlamıştır?

&İlk iki asırdan sonra

15-Sünnet’in güncel tarifi nedir?

&Hz. Peygamberin nüzül asrında toplumu yönlendirip yönetmede KUR’AN başta olmak üzere esas aldığı ilkeler bütününün oluşturduğu bir hayatı anlamlandırmadır.

BİR TUTUM VE DAVRANIŞIN SÜNNET OLMASI

 

16-Bir tutum ve davranışın sünnet adını alabilmesi için hangi şartların olması gerekir?

&Orjinallik                 

&Özgünlük              

&Süreklilik

&Bilinçlilik          

&Olumluluk        

&Örneklik

&Doğruluk        

&Kuralsallık        

&Mutedillik (Orta yol)