KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

29-Gazve Ve Seriyye

GAZVE VE SERİYYE 

546-Rasul-i Ekrem devrinde Islam harplerini 3 bölümde mütaala edelir. Bunlar nelerdir?

&Müsriklerle yapılan İslam harpleri.

&Yahudilerle yapılan İslam harpleri.

&Hiristiyanlarla yapılan İslam harpleri (Mute, Tebük)

547-Müslümanların ilk fetihleri kimin zamanında başlamıştır?

&Hz. Peygamber

548-Müslümanların Kureyş’in ticaret yolunu kesmek onları ekonomik olarak düşürmek için gönderdikleri küçük birliklere ne denir?

&Seriyye(Müfreze)

549-Hz. Peygamberin emir ve kumandasında gerçekleşen bizzat başında bulunduğu savaşlara ne denir?

&Gazve

550-İslâm tarihçilerine göre Hz. Peygamber’in emir ve kumandasında yirmi yedi gazve gerçekleşmiştir. Bunlar nelerdir?

&Ebvâ, Buvât, Bedru’l-ûlâ-Sefevân, Zü’l-Uşeyre, Bedir, Benî Kaynukâ’, Sevîk, Karkaratü’l-Küdr, Gatafân, Benî Süleym, Uhud, Hamrâülesed, Benî Nadîr, Bedru’l-Mev’id, Zâtü’r-Rikâ’, Dûmetülcendel, Müreysî’ (Beni’l-Mustalik), Hendek, Benî Kurayza, Benî Lihyân, Gâbe, Hudeybiye, Hayber, Mekke’nin Fethi, Huneyn, Taif ve Tebük’tür. 

551-Hz. Peygamberin emir ve kumandasında kaç gazve vardır?

&Sadece 9’unda çatışma olmuş, 18’inde de çatışma olmamıştır. Toplam peygamberimiz 27 gazve yapmıştır. 

552-Resulullah(s.a.v) 9 gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri nelerdir?

&1-Bedir. 2-Uhud. 3-Hendek. 4-Beni Kureyza. 5-Hayber. 6-Feth-i Mekke. 7-Huneyn.   8-Beni Mustalik ve 9-Taif

553-Hz. Peygamberin bizzat katılmadığı, bir sahabinin kumandası altında gönderdiği (seriyye) sayısı kaçtır?

&Seriyyelerin sayısı:35 ile 60 arasında rivayetler vardır. 

554Peygamber Efendimiz’in Medine’ye gelişinin 7. ayında Rabbimiz savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40. ayetlerle oldu. Bu ayetlerden sonra Allah Resulü’nün düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve İslam’ın ilk seriyesinin komutanı kimdir?

&Hz. Hamza (r.a.)’dır.

555-Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?

&El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

556-Rasulüllah’a savaş izni verilen Hac suresi 39 ve 40. ayetlerlerinin meali nedir?

&Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeğe elbette Kadir’dir. Onlar haksız yere ve “Rabbimiz Allah’tır” dediler diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah insanların bir kısmını diğeriyle savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın adı çok anılan camiler yıkılıp giderdi. And olsun ki, Allah’a yardım edenlere O da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. 

557-Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât kimdir?

&Amcası Hz. Hamza’dır. Sancağın rengi beyazdı.

558-Hicretin birinci yılı Ramazan ayında (Mart 623) Hz. Hamza’nın kumandasında yapılan İlk sefer hangiisidir?

&Sifülbahr Seferi(baskın yapıldı çarpışma olmadı)

559-Hicretin birinci yılı Şevval ayında Utbe bin Haris’in komutasında yapılan sefer hangiisidir?

&Rabiğ Seferi (baskın yapıldı çarpışma olmadı)

560-Hicretin birinci yılı Zilkade ayında Sa’d bin Ebu Vakkas’ın komutasında yapılan sefer hangiisidir?

&Harrar Seferi(baskın yapıldı çarpışma olmadı)

561-Hicretten onyedi ay sonra (Recep 2 – Ocak 624) Abdullah bin Cahş komutasında yapılan ancak ilk çarpışma olan sefer (seriyye) hangiisidir?

&Batnı Nahle Seriyyesi    

562-Islam tarihinde ilk ganimet hangi vakada alınmıştır?

&Batn-ı Nahle vakasında elde edilmistir.

563-Hicretin II. yılında Abdullah’ın 10 neferle yola çıkarak, Suriye’den dönen kervanbaşı İbn-i Nadrami’yi öldürmesi üzerine Peygamberimizin Abdullah’a “sana böyle bir şey yap demedim” diye çıkıştığı Seriye-nin adı nedir?

&Abdullah İbn-i Cahş Seriyyesi

564-Peygamber Efendimiz’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kâfir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir verdi. Özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?

&Abdullah Bin Cahş

 565-İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan kimdir?

&Abdullah bin Cahş’dır.

566-İslam’da savaş esirlerine nasıl muamele edilir?

&Erişkin erkekleri öldürme, köle haline getirme, fidye alarak veya karşılıklı mübadele ile veya karşılıksız serbest bırakma, şekillerinden hangisi müslümanlar için faydalı ise onu uygulama yetkisine sahiptir. Esir kadın ve çocuklara ise; ister ehli kitap, iste müşrik olsun ölüm cezası verilmez.

567-Hz. Ömer(r.a.)’in ifadesi ile Rasulül-lah’ın hayat programının özeti nedir?

&İman, Hicret ve Cihad

568-Hicretten sonra cihada izin verilmesinin ve cihadın meşru kılınmasının sebepleri nelerdir?

&Meşru müdafaa

&İslam davetini güvence altına almak

&İnsan haklarını ve din hürriyetini güvence altına almak

&Ahdi bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak

&İslam davetini yabancı saldırılardan korumak