Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

28-Medine Dönemi Başlıyor

MEDİNE DÖNEMİ BAŞLIYOR

496-Peygamber efendimiz döneminde Medine’de hangi kabileler vardı?

&Ensar=Evs ve Hazrec kabileleri.

&Yahudiler=Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza

497-Peygamberimiz Yahudilerle hangi anlaşmayı imzaladı?

&Vatandaşlık anlaşması (Medeni haklar verildi)

498-Peygamberimiz Yesrib(Medine, Tâbe, Taybe, Medinetü’r-Resûl, el-Medinetü’l-Münevvere)’ye geldiğinde mescidi nebevinin ve yanındaki odaların inşaatı tamamlanana kadar, kaç ay müddetle ve kimin evinde misafir olarak kaldı?

&7 ay, Ebu Eyyub el Ensari

499-Ebu Eyyub el-Ensari salih ve dürüst bir Müslümandı, halk açısından onun şahsiyetinde olumsuz bir nokta yoktu Medine’de ondan daha fakir bir kimse yoktu. Rasulüllah neden bu sahabenin evini seçti?

&Hz Peygamber (sav) bu işiyle, fakir ve muhtaçları himaye ediyordu

&Bu işiyle, Müslümanlara mütevazı olmalarını, fakirleri fakir olduklarından dolayı tahkir, zenginlere de zenginliklerinden dolayı ihtiram edilmemesini öğretiyordu

&Bu işiyle, zenginlerin kendisiyle yakın olmakla yoksulları O’nun çevresinden uzaklaştırma ümitlerini suya düşürmüş oluyordu

&Bu işiyle, servetin Allah katında üstünlük nişanesi olmadığını vurguluyordu

&Bu işiyle, Müslümanlara zahitlik dersi veriyordu

&O zamanda fakir birinin evine gitmek, bir çeşit alçak gönüllülük ve gururdan uzaklaşmaktı

500-Rasulüllah’ın hicret ettiği şehir, Kur’-an-ı Kerim’de hangi adlarla anılmıştır?

&Medenî âyetlerinde “Yesrib” ve “Medine”

501-Medine’de Peygamberimizi evinde misafir eden, İstanbulun fethi sırasında şehit olan, kabri İstanbul’da bulunan sahabe kimdir?

&Ebu Eyyub El Ensari

502-Mihmândâr-ı Resûlullah olarak bilinen Ebu Eyyub El Ensari’nin asıl adı nedir?

&Halid b. Zeyd

503-Ebu Eyyub el Ensari’nin mezarını İstanbul’un fethinde kim buldu?

&Akşemsettin

504-Peygamberimiz Medine’ye girdiklerinde, deve kimlerin arsasına çöktü?

&Beni neccardan Sehl ve Süheyl adındaki iki yetimin arsasına

505-Hz. Peygamber, devesinin çöktüğü alana bir mescid inşaa ettirdi. Kıblesi, kudüse doğruydu. Üç kapısı vardı. Birinci kapı güneye, ikinci kapı doğuya, üçüncü kapı batı yönünde idi. Peygamberimiz hangi kapıyı kullanıyordu?

&Doğuya açılan kapıyı kullanıyordu

506-Kıble, Kudüs’ten kabeye çevrilince, güney yönündeki kapı kapatılarak hangi yönde yeni bir kapı açıldı?

&Kuzey yönünde

507-Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî kimdir?

&Berâ bin Âzib

508-Hicretten sonra Hz. Peygamberin zevcesi Sevde ile kızları Fatıma ve Ümmü gülsümü, Zeyd bin Haris’in eşi Ümmü Eymen ile oğlu Üsame’yi Medine’ye kimler getirdiler?

&Ebu Rafii ile Zeyd bin Haris

509-Hz. Peygamberimiz Ebu Rafii ile Zeyd bin Haris’i Medine’ye aile fertlerini getirmeleri için gönderdiğinde Rasulüllah’ın kızı Zeyneb’i neden getiremediler?

&O sırada müşrik olan Ebul As bin Rebii ile evli olduğundan dolayı

510-Hz. Peygamberimiz Ebu Rafii ile Zeyd bin Haris Medine’ye aile fertlerini getirmeleri için gönderdiğinde Rukiye’yi neden getiremediler?

&Hz. Osmanla evli olduğundan Habeşis-tana hicret etmişlerdi

511-Mekke’deki kardeşleştirme (muâhât) faaliyetleri olarak kureyşe mensup bazı müslüman azatlı kölelerle kardeş ilan edilmiştir. Bunlar kimlerdir?

&Hz. Peygamberin azatlısı Zeyd bin Harise ile Hz. Hamza

&Ebu Huzeyfe’nin azatlısı Salim ile Ebu Ubeyde bin el Cerrah

&Hz. Ebu Bekir’in azatlısı Bilali Habeşi ile Ubeyde bin Haris

512-Medine’deki kardeşleştirme (muâhât) faaliyetleri olarak sistematik bir şekilde Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik ilan edilmiştir. Bunlardan en önemlileri kimlerdir?

&Hz. Ebû Bekir ile Hârice b. Zeyd

&Abdullah b. Mes’ud ile Muâz b. Cebel

&Mus’ab b. Umeyr ile Ka’b b. Mâlik vb. diye devam eder.

513-Yapılan kardeşlikte Sa’d bin Rabi’a’ya düştüğünde, Sa’d O’na malının yarısını teklif etti ise de: “Kardeşim Allah malına bereket versin. Sen bana çarşı pazarın yolunu göster.” diyerek yağ-peynir alış verişine başlayarak zengin olan ve 700 develik kervan çıkaran sahabe kimdir?

&Abdurrahman bin Avf.

514-İslamı kabul eden hicretten sonra “ ensar “ adını alan hangi kabilelerdir?

&Evs ve Hazrec kabileleri

515-Hz. Peygamber, kabile kardeşliği yerine hangi kardeşliği getirmiştir?

&İslam kardeşliğini 

516-Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicretinden 5 ay sonra Ensar ve Muhacir arasında yaptığı en önemli iş nedir?

&Kardeşlik anlaşması yaptı.

517-Hz. Peygamber hicretten 5-8 ay sonra (Medine’de) sahabeleri topladı. “İslamda hilf yoktur. İslam kardeşliği vardır.” Buyurarak onları ikişer ikişer kardeşleştirdi. Bu olay kimin evinde olmuştur?

&Enes bin Malik’in evinde (başka bir rivayette Mescid-i Nebevi’de)

518-Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimiz’in Camisi) nerededir?

&Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir. Peygamberimizin kabri Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır

519-Mescid-i Nebi’nin inşası sırasında peygamberimiz de herkes gibi çalışmalara katılmaktan geri durmamıştır. Sahabeden bazıları onun çalışıp yorulmasını istemediklerinden daha fazla çalışıyorlardı. Çalışanlardan biri; “Birisi benim için diğeri Resulullah için” diyerek her defasında iki kat fazla yük çekmekteydi. Buna rağmen peygamberimiz çalışmayı bırakmamıştır. Bu fedakâr sahabe kimdir?

&Ammar bin Yasir

520-Efendimiz’in Medine’de ilk olarak Mescid-i Nebevinin yapımına başlamıştı. Mescidin inşaatı kaç ay sürmüştü?

&Yedi(7) ay

521Hazrec’den Beni Selime’ye ait olan İKİ KIBLELİ Mescid olarak bilinen mescit hangisidir?

&Beni Selime Mescidi

522-Evs  kabilesinin Beni Abdüleşhel kolu tarafından inşaa edilen mescit hangisidir?

&Beni Abdüleşhel Mescidi

523-Hz. Peygamber iki ayrı kıbleye dönmüş olarak namaz kıldığı için Beni Selime Mescid’ine İki Kıbleli Mescid manasıan gelen hangi ad verilmiştir?

&Mescidi kıbleteyn 

524-Evsin kolu olan Beni Harise’ye ait mescidin adı nedir?

&Beni Harise Mescidi

525-Rasul-i Ekrem hayatta iken Medine’de kaç mescid vardı?

&Dokuz(9)

526-Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinden sonra ne zaman kadar Kudüs’e doğru namaz kılmıştır?

&Bir buçuk yıl(1.5) (M. 623- H.2)

527-Hz. Peygamber, hicretin ikinci yılı Şaban ayında Beni Selime Mescid’inde hangi namazı kılarken kıblenin değişmesi ile ilgili ayeti kelime nazil oldu?

&Öğle namazının ilk iki rekâtını kılınca ayet indi ve yönünü Kâbe’ye çevirdi.

528-Namaz farz kılınmadan önce gerek yolculukta ve gerekse mukim iken bütün namazlar kaçar rekât olarak kılınıyordu?

&İkişer rekât

529-Hz. Peygamber mukim iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazlarını Medine’ye hicretinden kaç ay sonra ve hangi ayda dört rekâta çıkarıldı?

&Bir(1) ay sonra, Rebiulahir ayında 

530-Resul-i Ekrem(s.a.v)’in Medine’ye teşrifinde Müslüman olan, bu kutlu gelişe çok sevinen, hatta halasının kendisine: “Yemin ederim ki, İmranoğlu Musa’nın Medine’ye gelişini duysaydın, bu kadar sevinmezdim.” Dediği bilinen Yahudi âlimi kimdir?

&Abdullah bin Selam

531-İslam tarihinde ilk medrese talebeleri diyebileceğimiz Suffa ashabının sayısının ilk zaman 40-100 arası öğrenciye kadar yükselmişti. Suffe’den ne gibi sahabeler yetişmişti?

&Bilal Habeşi gibi müezzinler, Ammar bin Yasir gibi kumandanlar, Selman-ı Farisi gibi örnek idareciler

532-O bir köle idi. Resulullahın tavsiyesi üzerine efendisi ile görüşmüş ve özgürlüğünü satın almak istediğini bildirmiştir. Anlaşmaya göre 300 hurma fidanı dikmesi ve 400 dirhem para ödemesi gerekmektedir. Peygamberimiz başta olmak üzere, Müslümanların yardımıyla fidanlar dikilmiş, 400 dirhem için de ganimet mallarından bir altın külçesi verilerek özgürlüğüne kavuşması sağlanmıştır. Peygamberimiz’in ailesinden kabul ederek ehl-i beytine aldığı bu sahabe kimdir?

&Selman-ı Farisi

533-Mancınığı İslam Tarihinde ilk kez Peygamberimiz zamanında hangi sahabe kullandı?

&Selman-ı Fârisi

534-Ashabı Suffa’da yetişen Kur’an muallimleri kimlerdir?

&Abdullah bin Mesud          &Ubeyy bin Kab

535-Ashabı Suffada yetişen Hadis muallimleri kimlerdir?

&Ebu Hureyre                      &Enes bin Malik

536-Peygamberimizin zamanında düzenlenen at yarışlarının idaresini Rasulüllah kime vermişti?

&Hz. Ali

537-İslam Tarihinde ilk müstakil mescid nerede inşa edilmiştir?

&Kuba’da, Kuba Mescidi

538-Peygamberimizin Medine’de inşa ettiği ilk mescid hangisidir?

&Mescid-i Nebi

539-Hicretten sonra medine’de Peygamberimizin devesinin çöktüğü arsa iki yetim kardeşe(Sehl ve Süheyl) aitti. Bu arsanın parasını kim ödedi?

&Hz. Ebu Bekir

540-İslam tarihinde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?

&Hicretin birinci yılında yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.

540-Mescid-i Nebinin kıblesi başlangıçta nereye yönelikti?

&Kudüs’e

542-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ne zaman kurulmuştur?

&Hicretten sonra Resûlullah (s.a.v)in izniyle Kuaybe bint Sad sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.

543-Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi kimdir?

&Ebû Seleme’dir.

544-İslâm tarihinde arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ne zaman başladı?

&Medineye hicretten sonra Hâris b. Nûman’ın evlerinden ve arazisinden bir kısmını Resûlullah’a hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah(s.a.v) de bazı Müslüman-lara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur

545-622 yılında Mekke’den Medine’ye yapılan hicretin sonuçları nelerdir?

&Müslümanlar Mekkelilerin baskı ve şiddetinden kurtulmuştur ve İslamiyet yayılma alanı bulmuştur.

&Hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir ve Göç eden Müslümanlara “Muhacir” Medineli Müslümanlara ise “Ensar” (yardımcı) denilmiştir.

&Medine sözleşmesi (Anayasası) (Müslümanlar ile Yahudiler ve Putperestleri içine alıyor.) yapılmıştır