KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

27-Yaşamayan Sünni Hukuk Ekolleri

YAŞAMAYAN SÜNNİ HUKUK EKOLLERİ 

644-Yaşamayan Sünni hukuk ekollerinden kimlerdir?

&Evzai, Servi, Leys, Zahiri ve Taberi 

ZAHİRİYYE MEZHEBİ

645-Bugün kitlesel anlamda varlığını sürdürmeyen fakat fıkıh meselelerinde tesiri olmuş, tarihî açıdan önemli olan fıkıh mezhebi hangisidir?

&Zahiriyye

646-Sünnî gelenek içerisindeki beşinci fıkıh mezhebi olarak anılan, fıkıhta aklî metodların çoğunluğunu reddeden ve nassların (ayet ve hadislerin) görünen anlamlarını (zahirî anlamlarını) temel alan mezhep hangisidir?

&Zahiriyye

647-Zahiriyye mezhebinin kurucusu kimdir?

&Davûd el-Isbehânî

648-Zahiriyye mezhebinin gelişiminde büyük rol oynamış ve özellikle Endülüs’te yayılmasına sebep olan alim kimdir?

&İbn-u Hazm

649-Günümüzde yaşamayan Sünni mezheplerden olan Evzai’nin günümüzdeki durumu nasıldır?

&Ebu Amr Abdurrahman b. Amr el-Evzai’ye nisper edilmektedir. Hadis taraftarıdır. Zamanla yerini şafii ve Maliki mezheplerine bırakmıştır.

650-Zahiri Mezhebinin yazarı ve eseri hangisidir?

&İbn Hazm (h.456) : El-Muhallâ

651-Günümüzde yaşamayan Sünni mezheplerden olan Sevri’nin günümüzdeki durumu nasıldır?

&Abu Abdullah Süfyan b.Said es-Sevri kurucusudur. Kufe olup hadis taraftarıdır. Reye karşı olduğu için Ebu Hanife ile arasının pek de iyi olmadığı ileri sürülmektedir.

652-Günümüzde yaşamayan Sünni mezheplerden olan Leys’in günümüzdeki durumu nasıldır?

&Ebu Leys b.Sa’d kurucusudur. Medine’de kendini yetiştirdikten sonra Mısır’a gidip oranın hukukçusu olmuştur. Şafii ve Maliki mezhepleri karşısında tutunamamıştır.

653-Günümüzde yaşamayan Sünni mezheplerden olan Taberi’nin günümüzdeki durumu nasıldır?

&Ünlü tefsirci ve tarihçi İbn Cerir et-Taberani’ye nispet edilmektedir. İhtilafü’l-Fukaha adlı eseri günümüze ulaşmıştır.

654-Günümüzde yaşamayan Sünni mezheplerden olan Zahiri’nin günümüzdeki durumu nasıldır?

&Ebu Süleyman Davud b.Ali ez-Zahiri kurucusudur. Önceleri Şafii mezhebine mensup olan Zahiri daha sonra kendi fıkıh anlayışını geliştirmiştir. Zahiri ekolünün en önemli savunucusu, ikinci imamı, ünlü Endülüslü bilgin ıbn Hazm’dır. ‘’El İhkam ve en-Nübez’’ adlı eseri vardır.

655-Günümüzde müntesibi kalmamış olmasına rağmen re’y ve ictihad hareketine karşı sürdürdüğü sert eleştirileriyle, farklı bakış açılarıyla ve görüşleriyle fıkıh kültürüne ayrı bir zenginlik kazandıran, Bu ekol hicrî IV. asırdan itibaren bir süre etkili olmuş ise de daha sonra, kısmen yakın bir anlayışa sahip olan Şâfiî mezhebi içinde erimiştir. Bahse konu olan ekol ve kurucularının isimleri nelerdir?

&Zâhiriye- imamı Dâvûd ez-Zâhirî ve İbn Hazm       

656-Mensubu kalmayan fıkıhi mezhep imamlarından Davud ez-Zahiri’ye zahiri denmesinin nedeni nedir?

&Sırf Kur’an ve Sünnetin zahiriyle amel edilmesini benimsediği için

657-Ca‘ferî fıkhında Sünnî kesimdeki ehl-i hadîs ehl-i re’y ayırımına kısmen andırır tarzda iki temel eğilim görülür bunlardan bazı temsilcileri hüküm çıkarmada hadisleri esas alır ve Kur’an’ın da ancak bu hadislerle anlaşılabileceğini söylerler. Hangi guruptan bahsedilmiştir?

&Ahbârîler

658-Ca‘ferî fıkhında Sünnî kesimdeki ehl-i hadîs ehl-i re’y ayırımına kısmen andırır tarzda iki temel eğilim görülür. Bunlardan bazı temsilcileri hüküm çıkarmada kitap, sünnet, icmâ ve akıl şeklinde dört delilden söz ederler. Hangi guruptan bahsedilmiştir?

&Usûlîler             

659-Zeydi Mezhebinin yazarları ve eserleri hangisidir?

&San’ânî  (1182/1768) :(Sübülü’s-Selâm)     

&Şevkânî  (1250/1832):(Seylü’l-Cerrar)