Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

27-2-Dirayet Tefsiri

2-DİRAYET TEFSİRİ

236-Buna rey ile tefsir de denir. Bu tefsirde müfessir, ayet hakkında açıklayıcı bir nakil bulamayınca reye başvurur ve ictihad eder. Lugat ve belâğat gibi lisan ilimlerinden yararlanır. Kur’an’ı tefsir etme, sonraki dönemlerde rivayeti aşan ve rivayet dışı yorumlara yer veren, Arap dili ve edebiyâtı, dînî ve felsefî ilimler ile çeşitli müsbet ilimlere dayanılarak yapılan tefsire ne denir?

&Dirayet tefsiri

237-Dirayet tefsirinin ortaya çıkış sebebi nedir?

&Fetihlerle birlikte İslam coğrafyasının genişlemesiyle ortaya çıkan meselelere Kur’an’da bulmaya çalışacağı cevap ve çözüm ihtiyacına birde insandaki merak duygusu dirayet tefsirini ortaya çıkarmıştır. 

238-Dirayet tefsiri rivayetlerden istifade etmeli midir?

&Sağlıklı ve kabule şayan yani memduh dirayet tefsiri rivayet tefsir kaynaklarını kullanmalıdır. Sonra da dirayet müfessiri rivayetten elde ettiği bilgileri kendi döneminin bilgi ve birikim ve akıl süzgecinden geçirmeli içtihadını ortaya koymalıdır. Ortaya koyduğu yorumu heva ve hevese değil delil ve karineye dayalı olmalıdır. Keyfi ve delilsiz ortaya konulan yorum mezmum dirayet tefsiri olacaktır. Böylece hadiste ifade edilen cehennemdeki yerine hazırlanma tehdidine muhatap olacaktır. Bu tür keyfi dirayet tefsiri caiz görülmemiş haram kabul edilmiştir. 

239-Dirayet’in kelime anlamı nedir?

&Bir şeyin mahiyetini bilmek kavramak idrak etmek demektir. Ayrıca dil uzmanlarına göre ‘ilim’ manasına da gelir.

240-Dirayetin terim anlamı nedir?

&Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil, edebiyat, mantık, kıyas ve daha başka ilimlere dayanarak yapılan Kur’an tefsirine denir. 

241-Dirayet tefsirinin diğer isimleri nelerdir?

&Re’y tefsir ve Ma’kûl tefsir(Akli tefsiri)

242-Dirayet tefsirinde müfessirlerin hataya düşmemek için dikkat edeceği kurallar nelerdir?

&Müteşabih alana ait hususiyetlerin farkında olmak

&Yorumlarda delil ve karineye dayanmak, kişisel ve subjektif yorumdan kaçınmak

&Mezhep taassubundan uzak durmak

&Delilsiz olarak Allah’ın muradı konusunda kesin yargıya varmamak

243-Dirayet müfessirinin tefsirdeki izlediği yol nedir?

&Kur’an, Sünnet, Sahabe kavli bunlarda bulamadığı takdirde rey ve ictihad 

244-Müfessirin rey ve ictihadda dikkat edeceği kurallar nelerdir?

&Tefsir konu veya ayete noksansız mutabık olmalı

&Hakikat-mecaz anlamına dikkat edilmeli

&Ayetlerin vahyediliş gayesi göz ardı edilmemeli

&Ayetlerin siyakı dikkate alınmalı

&Ayetlerdeki lafızların lügat sarf nahiv ve belağat bağlantıları göz önüne alınmalı

&Haşviyat türü detaylı sarf ve nahiv kaidelerine fıkıh ve fıkıh usulü meselelerine akaid ve kelam münakaşalarından uzak durmalı

&Müfessir ayetin çeşitli vecihlere muhtemel olması durumunda tercih etme kurallarını bilmeli

&Uydurma hadis ve kıssalardan uzak durmalı

245-Başlıca dirayet tefsirleri nelerdir ve müellifleri kimlerdir?

&İmam el-Maturidi (238-333/852-994)
Te’vilatü’l-Kur’an

&Mehmed Vehbi Efendi (369/1949)
Hulasatü’l-Beyan

&Muhammed en-Nisaburi Vâhidî (468/1075)

(El-Vecîz fî Tefsiri’l- Kur’âni’l- Azîz.)

&Zemahşeri (538/1144)           

(Keşşâf An Hakaiki’t-Tenzil)

&Fahruddin er- Râzi(606/1209)

(Mefâtihu’l-Gayb) (Tefsir-i Kebir)

&Sühreverdi (632/1234)

Nuğbetü’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an

&Muhyiddin İbn Arabi (638/1240)

Keşfu’l-Esrar ve Hetku’l-Estar

&Şevkânî(1250)       

(Fethu’l Kadîr)

&Muhammed bin Ahmed el-Kurtubi(671/1272)

Cami’ li Ahkami’l-Kur’an

&Kadı Beydâvî (685/1288) 

(Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vîl)

&Ebu’l-Berekat en- Nesefî(710/1310)

 (Medâriku’t-Tenzil ve Hakâiku’t-Te’vîl)

&Ebu Hayyan el-Endelüsi(745/1344)

Bahru’l-Muhit

&Tefsirü’l-Celaleyn
Celalüddin el-Mahalli (864/1460)
Celalüddin es-Süyuti (911/1505)

&Suyuti (911/1505)

Katfu’l-Ezhar

&Hatib Şirbini (977/1569)        

(Es-Siracu’l-Münir)

&Ebussuud Efendi el-İmadi (982/1574)

İrşadü’l-Akli’s-Salim ila Mezaya’l-Kitabi’l-Kerim

&Şihabuddin el-Alusi (1270/1854)

Ruhu’l-Meani fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim

&Reşid Rıza(1354/1935)          

(Tefsiru’l-Menar)

&Elmalılı Hamdi Yazır(1361/1942)

(Hak Dini Kur’an Dili

&Seyyid Kutub (1906/1967)

(Fi Zilali’l-Kur’an)

&Vehbe Zuhayli

(Tefsiru’l-Veciz ve meahu Esbabu’n-Nuzul)