Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-Emin Belde’ye Hicret(Medine-622)

EMİN BELDE’YE HİCRET(MEDİNE-622) 

441-İslam tarihi ne zaman başlamıştır?

&Resulullah(s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği gün başlamıştır.

442-Rasûlullah(s.a.s.)’in hicreti ne zaman olmuştur?

&Rasûlullah (s.a.s.)’in hicreti Peygamberliğin 13′üncü yılında, 12 Rebiulevvel / 23 Eylül 622′de olmuştur. Bu tarih aynı zamanda Peygamber Efendimizin 53′üncü doğum yıldönümüdür.

443-Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah(c.c.)’ın istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk etmeleri hareketine ne ad verilir?

&Hicret

443/1-Medine’nin Hicret Yurdu Seçilmesinin nedenleri nelerdir?

&Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmayacak bir yer olmasıdır.(Kâbe’nin Mekke’de oluşu)

&Medine’de Peygamberimiz’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması(kabile dayanışması)

&Nufüs potansiyeli bakımından Hicaz’-daki en önemli yer olması

&Buradaki Müslümanlardan gördüğü destek

&Mekke’ye yakın mesafede olması.

&Medine’deki otorite boşluğu

444-Hicretin sonuçları nelerdir?

&Peygamberimiz hicret ederken temkinli davranışlarıyla insanların işlerinde gereğince davranmaları gerektiğini hayatında göstermiştir.

&Hicret Peygamber’in Ashabının fedakârlarını göstermiştir. Malları ve canları pahasına hicret etmişlerdir.

&Hicret Mekke’de zayıf olan Müslümanların izzet bulmasının dönüm noktasıdır.

&İslam’ın kitlelere ulaşmasının önündeki engeller büyük ölçüde hicret ile ortadan kalkmıştır.

&Muhacir ve Ensar kavramı islam Tarihine kazandırılmıştır.

&Hicretten sonra Medine İslam Dünyasının merkezi olmuş.

&Hz. Peygamber Muhacir Ensar kardeşliğini başlatmış böylece kan bağına dayanmayan, inanç birliğine dayanan toplum oluşturmanın adımı atılmıştır.

&Hicretle birlikte yıllardır devam eden Hazrec-Evs düşmanlığı yerini Peygamberimizin etrafında kenetlenmiş ümmete bırakmış.

&Hicretten kısa süre sonra Peygamberimiz Yahudilerle Medine sözleşmesini im-zalamıştır.

&Hicretten sonra Müşriklerin işi zorlaşmış çünkü bu sadece Kureyşin sorunu olmaktan çıkmış daha geniş alana yayılmış.

&Medine’ye göç eden Müslümanlar maddi açıdan Müşriklere zarar verme imkanı bulmuş. Çünkü Medine Mekkelilerim şam ticaret yolu üzerindedir.

445-Medine’ye ilk(1.) göç eden Müslüman kimdir?

&Ebu Talib’in yeğeni Ebu Seleme Abdullah bin Esed

446-Medine’ye ikinci(2.) göç eden Müslüman kimdir?

&Amir bin Rebia ve hanımı Leyla

447-Medine’ye üçüncü(3.) göç eden Müslüman kimdir?

&Abdullah bin Cahş ve aile efradı

448-Hangi sahabenin dışında bütün müslümanlar, gizlice hicret  etmişlerdir?

&Hz. Ömer (Rasulullah’tan 15 gün önce hicret etti)

449-İşte ben de Allah’ın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa, şu vadide önüme çıksın diyerek yola çıkan sahabe kimdir?

&Hz Ömer

450-Hz. Peygamber hangi ayda ve kaç yaşında hicret etmiştir?

&Rabiül evvel ayında ve 53 yaşında

451-Peygamberimiz nereye, kaç yılında ve ne zaman hicret etti?

&Mekke’den Medine’ye hicret etti

&622 yılı Zilhicce ayında.

&12 Eylül’ü 13’üne bağlayan gece

452-622 senesinin hangi ayın ortalarından itibaren Müslümanlar Medine’ye hicret etmeye başladılar?

&Nisan

453-Hz. Peygambere hicret etmesini Cebrail haber verdi. Fahr-ül Âlem hicret ederken Hz. Ali’yi yatağına bırakarak gitmişti. Hz. Ali, Resulüllah’ın ayrılmasından kaç gün sonra Mekke’yi terk ederek yaya olarak Medine’ye hicret etti?

&3 gün

454-Peygamberimiz kendisini öldürmek üzere evinin önünde pusuya yatanların arasından, bir sureden ayetler okuyup geçmiştir. Bu sırada peygamberimizin okuduğu ayetlerin bulunduğu sure hangisidir?

&Yasin     

455-Medine’ye hicret etmeden evvel Efendimizin evinin etrafını saran müşrikler topluluğunun başlıcaları kimlerdir?

&Ebu Cehil                          &Ebu Leheb

&Ukbe İbn-i Ebi Muayt     &Nadir İbn-i Haris

&Ümeyye İbn-i Halef         &Hakem b. el-As

&Zem’a İbn-i Esved

456-Rasulullah’ın hicret edeceği gece, Kâbe’yi görünce ne diye seslendi?

&”Ey Mekke! Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin çocukların beni rahat bırakmıyor”

457-Hz. peygamber, Ebu Bekir ile birlikte sevr dağındaki mağarada ne kadar kaldılar?

&3 gün, 3 gece kaldılar

458-Hz. Peygamberin hicreti beraber yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçten ağlayan hangi sahabedir?

&Hz. Ebubekir (r.a.)

459-Beni Kuşeyr kabilesinden 800 dirheme alınan, Hz. Ebubekir’in hilafeti sırasında ölen, Peygamber-i Zişan’ın hicret sırasında Hz. Ebubekir’den(r.a.) satın aldığı devenin ismi nedir?

&Kavsâ=Kusvâ=Adba’dır.(Kesik kulak anlamında)

460-Resul-i Ekrem (s.a.v)’in hicret sırasında sığındıkları mağaranın ismi “Sevr Mağarası’dır”. Bu mağaranın diğer adı nedir?

&Athal

461-Hz. Peygamber(s.a.v) ve Hz. Ebu Bekir hicret ederken gizlenmiş oldukları sevr mağarasının ağzını örümcek örmüş, bunu gören müşrikler içeride kimse yok sanarak mağaraya bakmamışlardı. Daha önce aynı durum bir başka peygamber için de vâki olmuştu bu peygamber kimdir?

&Dâvud(a.s) (Tâlût peşine düştüğünde)

462-Hz. Peygamber ile Ebu Bekir birlikte kaldıkları Sevr mağarasına geceleri gelerek, Mekke’de olup bitenleri kim haber verirdi ve yiyecek getirdi?

&Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdullah(Abdullah bin Ebu Bekir)

463-Hz Ebu Bekir’in kızı Esma onlara yol azığı tedarik etmişti. Bunları develere asmak için bir şey bulamadı. Hemen belindeki kemeri çözdü, onu iki parça yaptı; birisiyle yiyecekleri deveye astı, diğerini beline sardı. Bundan dolayı Esmaya ne denir?

&Zatü’n Nitakayn=Çifte Kemerli

 464-Hz. Peygamber ile Ebu Bekir birlikte kaldıkları Sevr mağarasının yakınlarında koyunlarını bu bölgede otlatarak onlara süt ikram eden kişi kimdir?

&Ebu Bekir’in  azatlı (kölesi) Amir bin Füheyre

465-Hz. Peygamberle Ebu Bekir, Mekke’den ayrılmadan önce Medine’ye gitmek için henüz İslam’ı kabul etmemiş, fakat güvenilir biri olan, kiralanan yol kılavuzu kimdir?

&Yol klavuzluğu ile ünlü Abdullah bin Üreykıt‘ı kiraladılar

466-Hicret sırasında, Kuba’ya varıldığında. Muhacirlerin Medine’de doğan ilk çocuğu kimdi?

&Hz. Ebubekir’in kızı Esma’nın oğlu Abdullah b. Zubeyr

467-Hz. Peygamberimiz Mekke’den (yoldakiler de dâhil) Medine’ye hicret ederken kaç kişi gittiler?

&Hz. Peygamber

&Hz. Ebu Bekir

&Amir bin Füheyre

&Abdullah bin Üreykıt

&Yolda onları Süraka bin Malik  yakaladı. Müslüman oldu.

&Yolda Büreyde bin Hüsayb da müslüman oldu.

468-Hicret esnasında Hz. Peygamberi yalnız başına takip eden ve etının ayakları kuma saplanan kişi kimdir?

&Süraka

469-Efendimiz’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen, Sevr Dağından ayrılan Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir’in izini bulan ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan, sonra da müslüman olan kimdir?

&Süraka

470Hz. Peygamberin Medine’ye bayraksız girmemesi için sarığını çözüp bayrak yapıp, yol  muhafızlığı yapan kişi kimdir?

&Büreyde bin Hüsayb

471-Hicret eden kutlu kafileyi yakalamak üzere gelen, fakat onlara yaklaştıkça kalbinde iman nuru parlamaya başlayan, nihayet yanlarına geldiğinde; “Ya Rasulullah! Sizin böyle bayraksız yürümenize gönlüm razı olmuyor. İzin verin de alemdarınız(sancaktarınız) olmak şerefine kavuşayım” deyip, izin alınca da, sarığını çözüp kargısının ucuna bağlayan, bu şekilde Kuba’ya kadar önde sancaktarlık yapan kişi kimdir?

&Beni Eslem kabilesinden Büreyde bin Eslem ve yanında 70 süvari

472-Hz. Ali, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine iade ettikten  sonra yola çıkarak Kuba’ya geldi. Ve burada Hz. Peygamberle buluştu. Hz. Peygamber ve beraberindekiler Kuba’dan Medine’ye doğru hangi gün hareket ettiler?

&Cuma günü

473-İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescid hangisidir?

&Kuba mescidi.(Tevbe Suresi ayet: 108’de bu mescitten bahsedilir.)

474-Peygamberimiz ve arkadaşları kaç gün Kuba’da kaldı?

&10 Günden fazla

475-Peygamberimiz Salim bin Avf oğullarının oturduğu Ranuna vadisinde (Bu mescid, Cuma mescidi diye bilinir) kaç müslümanın iştirakiyle ilk cuma namazını kıldırdı?

&100 müslümanın

476Peygamberimiz ilk hutbeyi nerede okumuştur?

&Kuba’da (Salim oğulları yurdunda)

477-Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır. Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe kimdir?

&Esad Bin Zürare (r.a.)

478-Mekke ile Yesrib(Medine) arasının 473 Km olup, bu yolun o zamanlarda deve üstünde kaç günde gidilirdi?

&13-14günde

479-Hicret esnasında, sahil yolundan ve süratle gelmek suretiyle Rasulüllah kaç günde Mekke’den medine’ye geldi?

&Sekiz(8) günde

480-Efendimizin Medine’ye teşrifinden önce Kuba’da, Amr bin Afv kabilesi içinde, evinde kaç gece misafir kaldı?

&Ondört(14) gece

481-Hz. Peygamber, 12 rebiulevvel ayında (24 Eylül 622) Medine’ye 3 mil uzakta bulunan  İlk cami sıfatı kazanan Kuba‘ya ulaştı. Burada Kuba Mescidi inşa edildi. Evs kabilesinden Amr bin Avf oğullarına misafir oldu. Bu kabilenin reislerinden kimlerin evinde 14 gün Hz. Peygamber misafir kaldı?

&Külsüm bin Hidm’in evinde geceleri, Sa’d bin Hayseme’nin evinde gündüzleri misafir olarak kaldı.

 482-Allah Rasulü’nün Medine’ye teşrifinde, hangi sülalenin küçük kızları ellerinde deflerle büyük bir sevinç içinde beyitler söylemiştir?

&Ben-i Neccar

483-“Medine halkının Rasulullah’ın (s.a.v) Medine’ye teşrifine sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevindiklerini görmedim” diyen kişi kimdir?

&Bera bin Azib

 484-Habeşistan’a ve Medine’ye eşiyle beraber ilk hicret eden sahâbî kimdir?

& Ebu Seleme bin Abdul Esad

485-Hz. Resûlullah(s.a.v)’in Medinelilere ilk tavsiyeleri nelerdir?

Selâmı ve selâmlaşmayı yayınız.

&Yemek yediriniz

&Akrabalık haklarını gözetiniz

&Halk uyurken, siz namaz kılınız.

&Selâmetle Cennete girersiniz

486-Mekkeden Medineye hicret eden sahabilerin sayısı kaçtır?

&152