Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-4-Hambeli Mezhebi

4-HAMBELİ MEZHEBİ

628-Hangi mezhep Şîa’ya ve diğer Ehl-i sünnet dışı fikrî ve itikadî akımlara karşı mücadele etmesi, onlara karşı hadisleri ve geleneksel din anlayışını (Selefîlik) savunmuş olması, onu devrinde Ehl-i sünnet’in temsilcisi konumuna getirmiş, bu mezhebin fıkıh mezhebi olmasında bu hususun büyük etkisi olmuştur?

&Hambeli

629-Hicri 164 yılında Bağdat’ta dünyaya geldi ve aynı yerde vefat etti. 186 yılına kadar hadis âlimlerinden dinlediği bütün hadisleri kaleme aldı. Hadis araştırma ve tesbiti amacıyla İslâm ülkelerini diyar diyar dolaştı. Bahsedilen mezhep imamı hangisidir?

&Ahmed bin Hambel eş-Şeybani

630-O İmam Şâfiî’nin fıkıhtaki bilgisine, hüküm çıkarma ve istinbat usul ve metoduna hayrandı. Hadisleri sadece rivayetle yetinmeyip, onların fıkhî mâna ve maksatlarını da araştırdı. Diğer mezheplerin birinci el kaynaklarından en iyi bir şekilde istifade etmesini bildi. İbadet ve muâmelât konularında iki ayrı usul benimsedi. İbadet konularında naslara ve Selef’in eserlerine sımsıkı sarıldı. Muâmelâtta da yine Selef’in yolu olan, bir şeyin haram veya helâl olduğuna dair naslarda (Kur’an ve Sünnet) delil yoksa o mubahtır prensibine sarıldı. Bahsedilen mezhep imamı hangisidir?

&Ahmed bin Hambel

631-Mezhebin ayırıcı vasfı olarak re’y ve kıyastan çok âyet, hadis ve sahâbe kavli gibi naklî delillere dayanması dikkat çeker. Mezhepte bir bakıma hadise dayalı fıkıh anlayışı hâkimdir. Sadece fiilen karşılaşılan problemlere çözüm üretilmiştir. Teknik anlamda tam bir fıkıh mezhebi değil, bir nevi hadis ekolü olarak da görüldüğü için, bu mezhebi fıkıh mezhepleri arasında saymayanlar da vardır. Bahsedilen mezhep imamı hangisidir?

&Ahmed bin Hambel

632-Günümüzde başta Hicaz bölgesi olmak üzere Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’da da bir hayli taraftar bulmuş durumdadır. Bu mezhep bugün Suudi Arabistan’da resmî mezhep konumundadır. Yukarıda anlatılan mezhep ve kurucusunun adı nedir?

&Ahmet b.hambel(HAMBELİ)        

633-Hicrî 164 yılında Bağdad’da doğup yine orada vefat eden, Ehl-i-hadis taraftarı bir fakih ve muhaddis olan, Fıkıh derslerini İmam Muhammed ile İmam Şafiî’­den okuyan mezhep imamı kimdir?

&Ahmed b. Hanbel(164-241 / 781-855)

634-İslam ülkesinin çeşitli yerlerinde bulunan muhaddisler-den faydalan­mak üzere Küfe, Şâm, Mısır, Basra, Hicaz ve Yemen bölgelerini adım adım dolaşan, San’a şehrinde bulunan meşhur muhaddis Abdurrezzak b. Hemmâm’dan hadis dersi alarak onları rivayet eden mezhep imamı kimdir?

&Ahmed b. Hanbel

635-Hambeli mezhebinin tedvin ve tasnifini kimler yapmıştır?

&Kendisi mezhebini tedvin etmedi. Onun mezhebini tedvin eden öğ­rencilerdir. Bu mezhebin tedvin ve yayılmasında İbn Teymiyye ile İbn Kayyım’ın rolleri büyük olmuştur.

636-Me’mûn’un ortaya attığı, Mu’tasım’ın devam ettirdiği “Kur’ân mahlûktur” görüşünü kabul etmeyen, bu yüzden eza-cefâ gören, sonrada hapse atılan mezhep imamı kimdir?

&Ahmed b. Hanbel

637-Selefîlik ekolü içinde önemli bir yere sahip olan, mantıkî metodolojilere en düşük önemi veren, ilk dönemlerde çoğu akılcı metod ve fikri reddeden, Kur’an’da ve sahih hadislerde bir karar bulunmuyorsa sahabe kavline, orada yoksa zayıf hadise, orada yoksa en son çare olarak kıyasa başvuran, tarih boyunca farklı ekolleri(Vahhabilik b.v) etkilemiş olan mezhep hangisidir?

&Hambeli

638-Ahmet bin Hanbelin hadiste ve fıkıhta hocası kimdir?

&İmam-ı azamın öğrencisi İmam Ebu Yusuf.

639-Ahmed b. Hanbel’in eserleri nelerdir?

&Müsned, Kitabü’l-İlel ve Marifeti’r-Rical.

640-Ahmed b. Hanbel’in başvuru kaynakları nelerdir?

&Önce Kitab ve Sünnet. İkinci aşamada Sahabenin ittifak ettiği veya muhalifi bilinmeyen fetvalarını delil olarak kabul ederdi. Daha sonra sahabenin ihtilaf ettikleri görüşlerden naslara en uygun olanı tercih ederdi. Daha kuvvetli bir delil bulamadığı durumlarda da mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih ederdi. Son aşamada ise artık mecbur kalınca kıyası kullanırdı.

641-Ahmed b.Hanbel?in fıkhi görüşlerini toplayıp tedvin eden kişi ve eserin adı nedir?

&Ebu bekr El-Hallal’dir. Eserin adı:El-cami’

642-Hambeli mezhebini tedvin eden öğ­rencilerden en meşhurları kimlerdir?

&Ahmed el-Esrem(öl.273):Horasan ve Bağdatlı bir muhaddis ve fakihtir. Eserinin adı, el-Câmi’dir

&Ebû’l-Kasım Ömer b. Ebî Ali el-Hüseyn el-Hırakî(öl.334): Eserinin adı, Muhtasar’dır

&Ahmed b. Muhammed el-Haccâc (öl. 275)

643-Hanbelî mezhebine ait bazı fıkıh kitapları nelerdir?

&İbn Kudâme (El-Muğnî (Hırakî metni şerhi)

&Makdisî(Eş-Şerhu’l-Kebir (Mukni’ şerhi)

&3.İbn Teymiyye(Mecmûu Fetâvâ)

&İbn Raceb(Camiu’l-Ulûm ve’l-Hikem)