Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

26-1-Rivayet Tefsiri

1-RİVAYET TEFSİRİ

212-Kur’an’ı tefsir etme, başlangıçta hangi tür tefsirden ibaret idi?

&Rivayet tefsiri

213-Sözlük anlamı birini su kaynağına götürmek ve su içirme nakle dayanmak anlamına gelen, Kur’ân-ı Kerim, Resûlullah’ın(s.a.v) sünneti, sahâbe ve tâbiûn sözlerine dayanan bir tefsirdir. Selefden nakledilegelen eserlere dayanarak, ayetlerin manaları, nüzûl sebepleri, nâsıh ve mensuh olanlarını gösteren, aklın hükmüne aykırı olan rivâyetlere itimat etmeyen tefsir çeşidi hangisidir?

&Rivayet Tefsiri

214-Riveyet tefsirinin kaynakları nelerdir?

&Kur’an, Hz. Peygamber, Sahabiler, Tabiin ve Tebe-i Tabiin

215-Tefsir tarihi boyunca müfessirlerin Kur’an-ı anlama ve tefsir etme sürecinde ilgi duydukları hususlar nelerdir?

&Kur’an ‘ın dilsel özellikleri, hükümleri, kıssaları, kevni yasalar konusundaki temasları, insana yol gösterme ve hidayet etme gibi hususlarına ilgi duymuşlardır.

216-Rivayet tefsir yöntemi neyi öne çıkarmıştır?

&Bağımlı ve nakilci niteliği

217-Dirayet tefsir yöntemi neyi öne çıkarmıştır?

&Öznel ictihadi ve serbest bir yaklaşımı

218-Tefsir tarihinin ilk tabakalarında neden Kur’an’ın nakilsiz olarak tefsir edilmesi tenkid edilmiştir?

&Kur’an’ın Allah kelamı olması ona ve tefsirine karşı sorumlu bir yaklaşım içinde olmayı gerektirir.

219-Kur’an herhangi bir konuda delilsiz ve bilgisiz hüküm vermeyi hangi kapsamda değerlendirmiştir?

&Zann olarak değerlendirmiş ve zannı yasaklamıştır. ”Kim Kur’an-ı kendi görüşüyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın”(Hadis-i Şerif)

220-Rivayet tefsirinde tefsirin kuvvetli olmasının gerekçesi nedir?

&Vahyin nüzul kaynağına yakın olmak

221-Rivayetin sözlük anlamı nedir?

&‘Birini su kaynağına götürmek ve su içirme’’ demektir. 

222-Rivayetin terim anlamı nedir?

&Kur’an’ı; Kur’an, Hz. Peygamberin sünneti veselefin açıklamaları ile tefsir etmek

 

223-Rivayet tefsirinin diğer isimleri nelerdir?

&Me’sur tefsir ve Nakli tefsir

224-Rivayet tefsirinde ‘’harici kaynak’’ olarak görülenler nelerdir?

&Kur’an’ın; Kur’an, Arap dili ve cahiliye şiiri ile tefsir edilmesi

225-Riveyet tefsirinin kaynakları nelerdir?

&Kur’an, Hz. Peygamber, Sahabiler, Tabiin ve Tebe-i Tabiin

 

226-Rivayet tefsir yöntemleri nelerdir?

&Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri, Kur’an’ın rivayetle tefsiri 

227-Hangi mezhepler sahabe tefsiri ile amel etmek vaciptir demişler?

&İmam Hanefî, İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre Kitap, Sünnet ve icma’da hükmü bulunmayan konulardaki Sahabe Kavli, hüccettir; bağlayıcı bir delildir.

228-Sahabe ve tabiinden sonraki dönemlerde hangi tefsir metotları çıkmıştır?

&Başlangıçtan günümüze kadar, lügat, belâgat, edebiyat, gramer, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha pek çok yönlerden tefsirler meydana getirilmiş, bu farklı alanlardaki tefsirlerde farklı usûller ortaya çıkmıştır.

229-Rivayet tefsirinin ilk örneği hangisidir?

&Hz. Peygamber’in tefsiri

230-Nasslara (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere) zâhir mânâlarını veren, zarûret olmadıkça, nassları te’vîl etmeyen ve bu mânâları değiştirmeyen, kendi bilgileri ve görüşleri ile bir değişiklik yapmayan gurup kimlerdir?

&Ehl-i sünnet âlimlerinden; Selefiyye

231-Rivâyet yolu ile yapılan tefsirlerin başlıca kaynakları nelerdir?

&Hadis-i Şerif kitapları       

&Siyer        

&Tarih kitapları

232-İlk dönem rivayet tefsirleri nelerdir?

&Ali bin Ebi Hatim(Tefsiru’l Kur’ani-l Azim)

&İbn Kesir(Tefsiru’l Kur’ani-l Azim) 

&Celaleddin es-Suyuti(Durru’-Mensur)

233-Rivayet eksenli tefsirler hangi dönemde eleştiriye tabi tutulmuştur?

&Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde

234-Rivayet tefsirinin en önemli üç eksikliği (tenkit edilen yanı) nelerdir?

&Uydurma haberlere çokça yer verilmesi

&İsnadların düşürülmesi, sadece metinlerin yer alması

&İsrailiyyata dair haberlerin bulunması

235-Başlıca rivayet tefsirleri nelerdir ve müellifleri kimlerdir?

&Mukatil b. Süleyman, (150/767)
(Tefsir-u Mukatil, Tefsirü’l-hams mie aye mine’l-Kur’an)

&Süfyan b.Said b. Meskuk es-Sevri (161/778)

(Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim)

&Abdurrezzak b. Hemmam es-San’ani (211/826)

(Tefsiru Abdirrezzak)

&Muhammmed bin Cerir et-Taberi (310/922)

 (Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân.)

&Alaüddin es-Semerkandi (373/983)
(Bahru’l-Ulum)

&Es-Se’alebi (375)

(El-Cevahiru’l-Hısan fi Tefsiri’l-Kur’an)

&Ebu’l-Leys es-Semerkandi, (383/993)

(Tefsîru’l-Kur’ân-Azim)(Tefsiru Ebi’l- Leys.)

&Ebu İshak es-Sa’lebi(427)

(Tefsiru’s-Sa’lebi), (el-Keşf ve’l-Beyan an Tefsiri’l-Kur’an)

&Ebu’l-Hasen el Maverdi eş-Şafii (364-450/1068)

(En-Nüket ve’l-Uyun), (Tefsiru Maverdi)

&Tacu’l-Kurra Mahmud b. Hazma el-Kirmani (505/1111)

(Lübabü’t-Tefasir)

&Ebu Muhammed el Hüseyin el-Begavi (516/1122)

(Mealimu’t-Tenzil),(Tefsir-u Beğavi)

&İbn-i Atiyye el-Endelusi(546)

(El Muharrer-ul Veciz fi Tefsir-il Kitab-il-Aziz)

&Ebu’l-Kasım el-Bakıllani (562/1167)

(Miftahü’t-Tenzil)

&İbn Kesir(774/1372)

(Tefsir-u Kur’ani’l-Azim)

&El-Bulkini (789/1387)

(Tefsiru’l-Bulkini)

&Muhammed el-Haddad (800/1398)

(Keşfu’t-Tenzil fi Tahkiki’t-Te’vil)

&Celâluddîn es-Suyutî (911/1505)

(Ed-Dürrü’l- Mensûr fi’t- Tefsir bi’l- Me’sûr)

&İsmail Hakkı Bursevi (1137)

(Ruhu’l-Beyan)

&Ebü’t-Tayyib Muhammed Sıddik Hasan Han (1307/1890)

(Fethü’l-beyan fi makasıdi’l-Kur’an)

&Cemalüddin el-Kasımi (1332/1914)

(Mehasinu’t-Te’vil)

&İbn Ebî Hâtim

 (Tefsiru’l- Kur’âni’l- Azîm Musneden an Rasûlillâhi ve’s- Sahâbeti ve’t- Tâbiîn.)

&Ebu Zeyd Abdurrahman es-Se’alibi

(El-Cevahiru’l-Hisan fi Tefsiri’l-Kur’an)