KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

26-1-Fakirler Ve Miskinler

1-ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN ‘’FAKİRLER VE MİSKİNLER’’

346-“El-fukarâ ve’l-mesâkîn” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?

&Fakirler ve miskinler

347-Zekât verilecek kişileri arasında ‘’tabii ve zaruri ihtiyaçlarını temin edemeyecek olanlar’’ kimlerdir?

&Fakirler ve miskinler 

348-Malikilere ve Hanefîlere göre, hiçbir geliri ve malı olmayan kimselere ……. denir. Noktalı yere ne gelmelidir?

&Miskinler

349-Malikilere ve Hanefîlere göre, ev ve ev eşyası gibi aslî ihtiyaçlarını karşılayan malı olsa da gelirleri ihtiyaçlarını karşılayamayan, nisab miktarından daha az malı bulunan kimselere ne denir?

&Fakirler 

350-Hanefîler’e göre zekât almaya hak kazanan fakir ve miskinlerin durumu nasıl olmalıdır?

&Hiç malı olmayan yoksul kişiler.

&Zaruri ihtiyaçları dışında nisab miktarının altında malı olan kişiler. 

351-Fakir ve miskin aynı sınıftır, aralarında bir fark yoktur. Bu ifadeyi ileri sürenler kimlerdir?

&Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed ile Mâlikîler’den İbnü’l-Kasım 

352-Fakir; kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin ihtiyaçlarını gidermeye yeterli malı ve kazancı olmayan kimsedir. Miskin ise kendisine ve geçimini sağlamakla yükümlü kişilere yeterli olmamakla beraber, sahip olduğu mal ve kazançla kıt kanaat geçinebilen kişidir. Bu tanım hangi mezheplere aittir?

&Şâfiî ve Hanbelîler 

353-Şâfiî ve Hanbelîler’e göre zekât almaya hak kazanan fakir ve miskinlerin durumu nasıl olmalıdır?

&Hiçbir malı ve geliri olmayanlar.

&Malı ve geliri olup da bunlarla kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan kimselerdir. 

354-Hz. Ömer’e göre fakir ve miskin kimlerdir?

&Fakir, müslümanların; miskin de gayri Müslimlerin muhtaçlarını ifade eder.

355-Fakir ve miskinlere bir defada verilebilecek âzami zekât miktarı konusunda ne kadar zekât verilebilir?

Hanefîler “nisab”ı (nisab miktarı zekât vermeyi), fakihlerin çoğunluğu da “kifâye”yi (yeterli miktar) esas almışlardır.

356-Fakirin fakirliğini ortadan kaldıracak, ona bir ömür boyu sürekli yetecek ve bir daha zekât almaya muhtaç etmeyecek kadar zekât verilmesi câizdir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiîler

 

357-Fakir ve miskinlere, kendilerine ve ailelerine bir yıl yetecek kadar zekât verilebilir. Bir yıllık yeter mal kavramı da kişi, muhit ve şartlara göre değişebilir. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Mâlikî ve Hanbelîler 

358-Hanefîler’e göre, şer‘an zengin sayılmanın sınırı ve ölçüsü nedir?

&Nisabdır

359-Maddî imkânsızlığından dolayı evlenemeyenlere “evlenme yardımını”, ilim tahsili için çalışanlara “kitap almaları için yapılacak yardımları” fakihler hangi kavram kapsamına almışlardır?

&Kifâye (yeterlilik-yeterli miktar kadar)

360-Zenginliğin şartı nedir?

&Temel ihtiyaçlardan fazla olan nisab miktarı mala sahip olmaktır. 

361-Zekât ödeme mükellefiyeti için şart olan nedir?

&Malın artıcı vasıfta olması

362-Zenginliği kaç durumda ele almak mümkündür?

&Kişinin hangi neviden olursa olsun, nisab miktarı artıcı vasıftaki zekâta tâbi mallardan birine sahip olmasıdır.

&Kişinin temel ihtiyaçlarından fazla “artıcı” özellikte olmayan nisab miktarı mala sahip olmasıdır. 

363-Zamanımızda gümüşün değeri aşırı derecede düştüğü için 561.2 gr. gümüş ve bunun TL. karşılığı nisap sayılamaz. Ya altın veya sayılan malların ortalaması esas alınmalıdır. Bu ifade doğru mudur?

&Evet

364-Bir kişinin zekât vermesi üzerine farz olunca nelere dikkat etmesi gerekir?

&Zekât almamalı, hükmü : Haramdır.

&Fitre vermeli hükmü        : Vâciptir.

&Kurban kesmeli hükmü  : Vâciptir.

365-Temel ihtiyaçlarından fazla mal varlığı olmayan kişiye, bu mallarının değeri ne olursa olsun, (sağlıklı ve kazancı da olsa) zekât verilebilir. Çünkü temel ihtiyaçlar zekât hukuku yönünden yok farzedilir. Bu ifade doğru mudur?

&Evet 

366-Nisâbın altında mala sahip olanlar …….., üstünde mal varlığı olanlar …….. sayılır. Noktalı yere ne gelmelidir?

&Fakir – Zengin 

367-Nisab-ı gına ne demektir?

&Zekât verme mükellefiyetine dayanan zenginlik ölçüsüdür. Nisab miktarı mala sahip olan müslümanın dinen zekât vermesi ge­rekir. Yani nisap miktarının üzerinde bir mala sahip olmak demektir.

368-Nisâb-ı istiğnâ ne demektir?

&Zekat veremeyecek kadar bir malı olan, yani nisab miktarı bir mala sahip olmamak demektir.

369-Şer‘an zengin bir erkeğin küçük çocuğu babasına nisbetle zengin sayılır. Fakir de olsa bu çocuğa zekât verilmez. Bu görüş hangi mezhebe göredir?

&Hanefîler’e

370-Zengin bir kadının fakir ve yetim çocuğuna -babası müslüman ise- zekât verilebilir. Annesinin serveti sebebiyle zengin sayılmaz. Neden?

&Çünkü çocuğun nesebi babaya ait olduğundan dolayı

371-Bir kimse zengin bir şahsın fakir olan babasına, büyük oğluna veya kızına ve hanımına zekât verebilir. Babanın servetiyle zengin sayılmazlar. Neden?

&Çünkü bunlar müstakil velâyete sahiptirler de ondan.

372Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre zenginlik ölçüsü nedir?

&“Kifâye” yani kişiye ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere yetecek kadar mala sahip olmaktır.

373-İster artıcı vasıfta olsun ister olmasın, kendisine ve bakmakla mükellef olduğu kişilere yetecek kadar mala sahip olan kimsenin zekât alması câiz değildir. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler

374-Zekât almayı engelleyen ölçüyü “kifâye” (yeterlilik) olarak kabul eden fakihlerin çoğunluğu, vücudu sağlam, çalışma imkân ve gücüne sahip olduğu halde çalışmayan tembel kişilere zekât vermenin câiz olmadığı görüşünde de birleşmişlerdir. Bu fakihler kimlerdir?

&Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mensupları

375-Hanefî mezhebine göre nisâb-ı istiğnâ 200 dirhem gümüş veya bunun değeri herhangi tür bir maldır. Bu kadar mal veya paraya sahip olamayanların başkalarından yardım istemesinde bir sakınca yoktur. İfadesi doğru mudur?

&Evet

376-Fakihlerin çoğunluğuna göre ihtiyaç sahibi olan kimselerin dilenmesi câiz midir?

&Evet

377-Fakihlerin çoğunluğuna göre ihtiyacı olmayanların dilenmesinin hükmü nedir?

&Haram

378-Fakihlerin çoğunluğuna göre 40 veya 50 dirhem parası bulunan kimselerin dilenmesinin hükmü nedir?

&Mekruh (10 dirhem yaklaşık 2 koyun bedeli kadar)