Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-Cenazenin Namazının Kılınışı, Kefenlenmesi Ve Defni

CENAZENİN NAMAZININ KILINIŞI, KEFENLENMESİ VE DEFNİ

355-Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve bir kabre gömmek müslümanların üzerine dini görev olarak nedir?

&Farz-ı kifâye

356-Ölmek üzere olan kişiyi, eğer bir güçlük yoksa kıbleye doğru ve sağ yanı üzerine çevirmenin hükmü nedir?

&Müstehap 

357-Ölünün yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet, Estağfirullâhe’l-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûm ve etûbü ileyh okumalı, ölüye”sen de söyle”dememelidir. Ölümü yaklaşmış kişiye kelime-i tevhid telkin etmenin hükmü nedir?

&Sünnet

358-Ölü yıkanıncaya kadar yanında Kur’an okunmaz. Yıkanma işlemi tamamlanmadan ölünün yanında Kur’an okumak mekruhtur. Fakat başka bir odada yüksek sesle okumak mekruh olmadığı gibi ölünün bulunduğu odada gizlice, içinden Kur’an okumakta da kerâhet yoktur. Bu verilen bilgi hakında ne söylenebilir?

&Bilgi doğrudur.

359-Çocuk yaşta ölen çocuğa ölünce abdest aldırılır mı?

&Hayır 

360-Cenazenin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması, defnedilmesi ve Ölünün yanında Yâsîn veya Ra‘d sûre-lerinin okunmasının hükmü nedir?

&Müstehap 

361-Bir ölüyü kimin yıkaması daha evladır?

&En yakın olan akrabası

362-Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir. Çünkü kadın iddet bekleyecektir. Bu iddet çıkmadıkça evlilik devam ediyor sayılır. Fakat koca, ölmüş karısını yıkayamaz. Çünkü erkeğin iddet beklemesi gerekmez, karısı ölünce aralarındaki evlilik bağı kalkmış olur. Ancak yıkayacak kimse bulunmadığı takdirde, koca karısına teyemmüm verir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefi

363-Bir koca ölmüş karısını yıkayabilir görüşü kim ve kimlere aittir?

&Hanefi hariç diğer üç imam

364-Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hünsâ-i müşkil denilen kimse ölünce yıkama durumu nasıl olur ve Kadın muamelesi mi, Erkek muamelesi mi görür?

&Teyemmüm ettirilir- Kadın 

365-Ölen erkek veya kadını, bedenleri örtülecek şekilde kefenlenmenin hükmü nedir?

&Farz 

366-Cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra sarıldığı bez (kefen) erkekler ve kadınlar için kaç parçadır?

&3 parça erkekler               &5 parça kadınlar

367-Cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra sarıldığı bez parçasına ne denir?

&Kefen

368-Erkeğin kefeni, biri gömlek (kamîs) yerini, biri etek (izâr) yerini ve biri de sargı-bürgü (lifâfe) yerini tutmak üzere yensiz ve yakasız, etrafı dikişsiz üç kat bez; kadının kefeni ise bu üç kata ilâve olarak bir başörtüsü ve bir de göğüs örtüsü olmak üzere beş kat bezdir. Ölüyü böyle kefenlemeye ne denir?

&Kefen-i sünnet

369-Erkek için izâr ve lifâfe ve kadın için bu ikisine ilâveten bir başörtüsü ile yetinilmesi durumunda, bu da yeterlidir. Ölüyü böyle kefenlemeye ne denir?

&Kefen-i kifâyet

370-Gerek erkek gerek kadın için sadece bir kat bez bulunabilirse, başka bez bulunamasa, ölü tek parça beze sarılır. Ölüyü böyle kefenlemeye ne denir?

&Kefen-i zarûret

371-Ölünün alnına, sargısına ve kefenine kendisinin iman üzere, vefat ettiği için mukaddes kelimeler yazılacak olursa, ölen kişinin yüce Allah’ın mağfiretine kavuşmasının umulacağı söylenmiştir. Ölü yıkandıktan sonra şahadet parmağı ile alnına bismillâhirrahmânirrahîm ve göğsüne Lâ ilâhe illallah yazılması uygun ve faydalı görülmüştür. Bu duruma ne denir?

&Ahidnâme

372-Namazlarda, cemaat içinde kadın bulunması durumunda imamın, kadınlar için de imamlığa niyet etmesi gerekir; ancak bir namaz vardır ki namaz kıldırırken kadınlara da kıldırmaya niyet etmesi gerekmez. Bu hangi namazdır?

&Cenaze namazında

373-Cenaze namazının sünnetleri nelerdir?

&Hamd, senâ, salât ve selâm getirmek, Ölüye ve Müslümanlara dua etmek

374-Cenaze namazının rükünleri nelerdir?

&Kıyam                 &Tekbir

375-Cenaze namazında namazı kıldırmaya en yetkili ve lâyık olanlar sırasıyla kimlerdir?

&Yönetici -müftü- cami imamı-velisi 

376-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Beş vakit namaz kılarken safların en faziletlisi en öndeki saftır.

&Cenaze namazında safların en faziletlisi en arka saftır.

&Cenaze namazının kabristanda kılınması uygun görülmemiştir.

&Cenaze namazını kılarken erkeklerin arasında kadın olsa erkeklerin namazı bozulmaz.

&Hepsi

377-Cenaze namazı esas itibariyle bir duadan ibarettir. Bu duaları Arapça okumak şart değildir. Kendi dilinde de okuya bilir. Cenaze namazı kılınıp selam verilir. Selâm verilirken ölüye, cemaate ve imama selâm vermeye niyet edilir. Bu selam vermenin hükmü nedir?

&Vacip 

378-Fâtiha’nın okunması, diğer namazlarda olduğu gibi, cenaze namazında da bir rükündür. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiîler’e

379-Yanlışlıkla veya dayanılmaz bir ağrı ve acıdan dolayı olmadıkça, bilerek kendini öldüren yani intihar eden kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Bu görüş kime aittir?

&Ebu Yusuf

380-Cenazenin taşınmasında sünnet olan şekil, dört kişinin taşımasıdır. Cenaze önce ön taraftan sağ omuza, sonra ayak tarafından sağ omuza alınır. Sonra yine ön taraftan bu defa sol omuza, sonra arka taraftan sol omuza alır. Her bir taraftan sırayla yüklenip onar adım, toplam kırk adım götürmek …………dır. Noktalı yere hangisi gelmelidir?

&Müstehap

381-Akraba veya komşulardan olup iyi haliyle bilinmiş kişilerin cenazesini teşyî etmenin hangi namazdan daha faziletli olacağı söylenmiştir.

&Nafile namazdan

382-Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel yoksa cemaat oturur. Cenaze omuzdan inmeden oturmaları ve cenaze yere indikten sonra ayakta durmalarının dinen hükmü nedir?

&Mekruhtur

383-Kabrin topraktan bir iki karış yükseltilip, deve hörgücü gibi yapılmasının hükmü nedir?

&Menduptur 

384-Cenazeyi taşımak veya kabri kazdırmak için ücretle adam tutmak câiz midir?

&Caizdir

385-Bir kimsenin kendisi için kefen alıp hazırlaması câiz olduğu gibi, günümüzde şehirlerdeki cârî âdete göre aile mezarlığı olarak mezar yeri almak da -genel olarak müslümanlara bir sıkıntı getirmezse- câiz midir?

&Caizdir

386-Cenazenin gündüzün gömülmesi müstehaptır; gece defnedilmesini mekruh görenler, gecenin ve karanlığın yol açacağı sakıncaları göz önünde bulundurmuşlardır. Başkaca bir sakınca bulunmadığında gece de defin yapılabilir mi?

&Evet

387-Tâziyenin kabristanda veya ölünün kapısının önünde yapılması ne olarak görülmüştür?

&Mekruh

388-Ölünün velisi, ölünün gömülmesinin ertesi gününden başlayarak yedinci güne kadar, imkânı ölçüsünde fakirlere sadaka vermeli ve sevabını bağışlamalıdır. Bunu yapamazsa iki rek‘at namaz kılarak sevabını bağışlar. Bunun hükmü nedir?

&Hükmü sünnettir

389-Tâziye süresi, aynı yerde yaşayanlar için üç gündür. Tâziyenin üç gün içinde yapılması müstehaptır. Ölü sahipleri normal hayata daha çabuk dönebilsinler diye, üç günden sonra tâziye yapmak ne olarak kabul edilmiştir?

&Mekruh

390-Ğasl; yıkamak demektir. Tekrar tekrar yıkanabilir. Meyyiti yıkamak diriler üzerine ….. olan bir haktır. Meyyiti bir defa yıkamak …..tir. Noktalı yere hangi kavram gelmelidir?

&Vacip 

391-Bülüğ çağına yakın olan erkek ve kız çocuklar aynen büyük insanlar gibi kefenlenirler. Bülüğ çağında olmayan çocukların kefeni nasıl olmalıdır?

&Erkekte en az bir parça, kızda ise en az iki parça bezdir

392-Dünyada ilk ölümü tadan Hâbil’in defnedilmesi işini Öğretmek üzere Allah Teâlâ hangi hayvanı gönderdi ve kabrin ilk mucidi ve banisi hangi hayvandı?

&Karga 

393-Yeryüzünde ilk cenaze kim için kılındı?

&Yeryüzünde ilk cenaze namazı Hz. Âdem için kılınmıştır. Oğullarına öğretmek için, Hz. Âdem’in teçhiz ve tekfiniyle görevlendirilmiş olan melekler, onun cenaze namazını da oğullarıyla birlikte kılmışlar ve bundan sonra her ölen mü’mine kendilerinden gördükleri gibi yapmasını Hz. Âdem’in oğullarına söylemişlerdir.

394-Peygamberimiz (sav)’in Medine’ye hicretinden sonra ashabıyla birlikte kıldığı ilk cenaze namazı Akabe’de biat eden Medinelilerden (ensardan) olan hangi sahabenin cenaze namazıdır?

&Berâ’ İbn Ma’rur’un

395-Peygamberimiz (sav)’in Medine’ye gelişinden bir ay kadar önce vefat ettiği halde, Rasûlullah(sav), onun kabri başına varıp, ashabıyla birlikte namazını kılmışlardır. Bu sahabe kimdir?

&Berâ’ İbn Ma’rur 

396-Medine’de vefat eden ilk muhacir sahabe hangisidir?

&Osman b. Maz’un’un 

397-Sahabilerden biri, telkin verenin, cenazenin annesinin adını bilmemesi halinde ne yapacağını soruyor. Rasûlullah (s.a.v) nasıl cevap veriyor?

& “Havva’ya nisbet eder.” yani ‘’Annesi olarak Hz. Havva’yı zikreder.’’ buyurdu.

398-Lahid ve şakk ne demektri?

&Lahid, kabrin kıble tarafında, ölüyü içine koymak için oyulan çukurdur. Şakk ise, mezarın ortasının derine doğru oyularak içine ölü konulan yeridir. 

399-Bir kadın sahâbînin vefatında Rasûlullah (sav) uyuyorlardı. Ashap kendisini uyandırmaksızın, kadının namazını kılıp defnetmişlerdi. Peygamberimiz (sav), ertesi gün durumu öğrenince, kadının kabri başına varıp ashabıyla birlikte cenaze namazını kılmışlardır. Bu kadın sahabe kimdir?

&Ümmü Mihcan