Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

25-3-Maliki Mezhebi

3-MALİKİ MEZHEBİ

552-Asil itibariyle Yemen kökenlidir. Büyük hadis ve fıkıh bilgini olan, 93 (712) yılında Medine’de dünyaya geldi. 179 (795) yılında Medine’de vefat etti ve Orada yetişti. Bahsedilen mezhep imamı hangisidir?

&İmam-ı Malik

553-Tanınmış tâbiûn bilginlerinden hadis ve fıkıh dersleri aldı. Medine’de Mescid-i Nebevî’de ders ve fetva vermeye başladı. Medine fıkhının imamı olarak tanındı, hüküm istinbatında kitap, sünnet, icmâ, sahâbe kavli, örf ve âdet delilleri dışında kıyas, istihsan, mesâlih-i mürsele, sedd-i zerâi‘ gibi fer‘î delillere de başvurduğu anlaşılmaktadır. Bahsedilen mezhep imamı hangisidir?

&İmam-ı Malik

554-Yazdığı eserler ve onun talebelerinin tedvîn ve eğitim faaliyetleriyle yayılmıştır. Önce Hicaz bölgesinde yayılmış, Öğrencileri vasıtasıyla Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs’e kadar ulaşmıştır. El-Müdevvene ve Muvatta bu mezhebin temel iki kitabı sayılır. İfadesi hangi imamı andırır?

&İmam-ı Malik

555-Bu mezhep bir zamanlar İspanya’da Endülüs Emevî Devleti’nin resmî mezhebi olmuştur. Günümüzde Mısır’da, Kuzey Afrika’da (Tunus, Cezayir, Fas), Sudan’da bu mezheb çok yaygındır. Hicaz bölgesinde ise oldukça azdır. Bu mezhep ve kurucusu hangisidir.

&Malik b. Enes el-Esbahi(MALİKİ)

556-Hicrî 93 yılında Medine’de doğup 179 yılında aynı yerde vefat eden, ehl-i hadis taraftarı olan, önce hadis ve sahabilerin fetvalarını öğrenen, rey tarafta­rı Rabîatü’r-rey’in derslerine devam eden mezhep imamı kimdir?

&Mâlik b. Enes

557-Abdurrahman b. Hürmüz’den ilim tahsil eden, Abdullah b. Ömer’in azatlısı olup Peygamber(s.a.s.)’in rivayetlerini ve Hz. Ömer’in tatbikatını nakleden Nâfî’den ders alan, İbn Şihâb ez-Zührî, Saîd b. Müseyyeb, Ebû’z-Zinâd, Yahya b. Saîd el-Ensârî gibi alimlerden istifade eden mezhep imamı kimdir?

&Mâlik b. Enes

558-Büyük bir müfessir, Kur’an ve Sünnet’ten hükümler istinbat etmeğe muktedir büyük bir müctehid,  Hadis alimi olarak da şöhret yapan, Muvatta ile 1000 kadar sahih hadisin muhafazasını sağlayan İmam kimdir?

&Mâlik b. Enes

559-H:93-179, M:712-795 tarihlerinde yaşayan İmam-ı Mâlik b. Enes’in eserleri nelerdir?

&Muvatta                              &El-Va’z       

&El-Mesâil                            &En-Nücûm

&Tefsîrü Garîbi’l-Kur’ân 

560-Maliki mezhebinin tedvin ve tasnifi nasıl yapılmıştır?

&Kendisinin Muvatta’ adlı eseri ve talebelerinin, yazdıkları fıkıh kitapları sayesinde

561-Hocası Mâ­lik’ten yirmi yıl ders okuyan, Mâliki mezhebinin tedvininde en çok hizmeti geçen bir hukukçu olan, Muvatta’ı Mâlik’den dinleyen ve rivayet eden, İmam Maliki’nin en önemli talebesi olan kişi kimdir?

&Abdurrahman b. el-Kâsım el-Mısrî (öl.191) yani İbnü’l-Kâsım

562-Müdevvene’yi te’lif etmiş ve Kuzey Af­rika ve Endülüs’te maliki mezhebini yayan kimdir?

&Sehnûn b. Abdisselâm (öl. 240)

563-Maliki mezhebinin fetva kitabı olan El-Beyan ve’t-Tahsil adlı eserin yazarı kimdir?

&Ebu Velid İbn Rüşd

564-İcmayı daha sık kullanan, sahabe kavli, sahabelerin icraatları ve maslahatlar diğer mezheplere oranla daha önemli bir kaynak olarak gören mezhep hangisidir?

&Maliki

565-İslâm dünyasında ilk dönemlerden itibaren yoğun bir ictihad ve re’y faaliyetinin sürdürüldüğü, bunun tabii sonucu olarak çeşitli bölgelerde ilim halkalarının, ilmî gelenek ve ekolleşmenin hüküm sürdüğü olmuştur. Kaçıncı yüzyıldan itibaren bu fıkıh sürecinin halk nezdinde hızlandığı bilinmektedir?

&IV. ve (X.)          

566-Eyyûbî ve Memluklar dönemi uygulamaları neticesinde Sünnî Müslümanlar arasında yaklaşık olarak kaçıncı yüzyılın sonlarından itibaren bugünkü dört fıkıh mezhebinin takarrür ettiği görülür?

&V. ve (XI.)          

567-Aynı toplumda yaşayan fertlere, kaza (yargı) alanında farklı hükümlerin uygulanmasına imkân verilmesi halinde bu, kısa zamanda önemli sancılar meydana getirir ve hukuk anarşisine yol açar. Devlet başkanına sunduğu genel bir raporda, hukuk anarşisini giderici tedbirler alınmasını önerme ihtiyacını duymuştur. Bunu önlemek için Abbasi devleti zamanında ülke genelinde bir kanunlaştırmaya gidilmesini teklif eden devlet görevlisi kimdir?

&Abdullah b. Mukaffa      

568-Birden fazla mezhepten yararlanarak toplum geneline uygulanacak hukukî hükümleri kanun haline getirme yönündeki bir tercihe kaçıncı yy.da ulaşılabilmiştir ve Bu kanunun adı nedir?

&XX.yy -1917- Osmanlı Hukûk-ı Aile Kararnâmesi   

569-İslâm dünyasındaki ilk kanunlaştırma girişimini halife kime yaptırmak istemiştir?

&İmami Malik

570-Medine halkının amellerini fıkıhta kaynak olarak kabul eden mezhep imamının ve mezhebinin ismi nedir?

&İmam Malik bin Enes – Maliki mezhebi

571-Fıkhın kanunlaştırılmasına örnek olan çalışma kitabı hangisidir?

&Mecelletü’l Ahkami’l Adliye

572-Asıl adı Ebu Abdullah olan İmam Malik bin Enes bilmediği konularda nasıl cevap verirdi?

&Bilmiyorum diye cevap verirdi.

573-Mecelletü’l Ahkami’l Adliye adlı eser neden eleştirilmiştir?

&Sadece Hanefi fıkhı esas alınarak hazırlanması, Şahıs hukuku, aile hukuku, miras hukuku gibi hukuklarla ilgili hükümlerin bulunmaması yani sadece muamelatla ilgili olması

574-İmam-ı Malik’in hocaları kimlerdir?

&Fıkıhta başlıca hocası Rebia b.Ebi Abdirrahman’dır. Hadis konusunda Nafi, ıbn şihab ez-Zühri, Ebuz Zinad ve Yahya b. Said el-Ensari hocalardan faydalanmıştır. Hocaları içerisinde 13 yıl boyunca derslerine devam ettiği Abdurrahman b. Hürmüz’ün ayrı bir yeri vardır.

575-İmam-ı Malik’in ictihadlarında kullandığı kaynaklar nelerdir?

&Önce Kitap ve Sünnete dayanırdı. Ancak ahad haber ile Medine ameli arasında çatışma görürse Medine ameline öncelik verirdi. Hakkında nas bulunmayan konularda kıyas ve mürsel maslahatla amel ederdi.

576-İmam-ı Malik’in öğrencileri kimlerdir?

&Abdurrahman b. El-kasım, Abdullah b.Vehb, Eşheb b.Abdulaziz, Abdullah b. Abdulhakem, Asbağ b.Ferec ve Muhammed b.Abdullah b.Abdulhakem.

577-İmam-ı Malik’in görüşlerinin aktarılmasında Muvatta’dan sonra en önemli kaynak hangisidir?

&El-Müdevvenetü’l-Kübra.