Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

24-Akabe Biatları

AKABE BİATLARI

414-Nübüvvetin 11. yılı (620)  hac mevsiminde,  Mekke’de mescidi harama üç km. Uzaklıkta, Mina hudutları içinde etrafı tepelerle çevrili Akabe’de, Yesrib (Medine) halkından 6 kişiye islamı anlattı. Hazreç-ten olan bu kişiler islamı kabul ettiler. Bu durum ne olarak ifade edilir?

&Akabe görüşmesi

415-Nübüvvetin 12. yılında (621) zilhicce ayında 10’u hazreçli, 2’si evsli, toplam 12 Medineli, sözverdikleri gibi, Akabe’de Hz. Peygamberle buluştu. Bu biate kaçıncı akabe biatı denir?

&Birinci(1.) akabe biatı

416-Birinci(1.) Akabe biatından sonra, Hz. Peygamber Yesrib halkına islamı ve Kur’an öğretmesi için kimi gönderdi ve İslam Tarihinde Medine’ye gönderilen ilk öğretmen ünvanını alan kimdir?

&Mus’ab bin Umeyr’i(İlk öğretmen)

417-Birinci(1.) Akabe biatından sonra Medine’ye öğretmen olarak gönderilen Mus’ab bin Umeyr’in bir yılda göstermiş olduğu faaliyet sonucu nedir?

&İki büyük kabile başkanlarından olan Saad bin Muaz ve Useyd bin Hudayr ve pek çok Yesribli müslüman oldu.

418-Birinci Akabe Biatı’na katılan kadın sahabi kimdir?

&Ubeyd b. Sa’lebe’nin kızı Afra.

419-Birinci Akabe biatında hangi konular üzerine dair Peygamberimize biat ettiler?

&Hiç bir şeyi Allah’a ortak koşmayacaklarına

&Hırsızlık yapmayacaklarına

&Zina yapmayacaklarına

&Çocuklarını öldürmeyeceklerine

&İftira etmeyeceklerine

&Emirlerine uyacaklarına

&Peygambere karşı gelmekten kaçınacaklarına

420-I. Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?

&Esad bin Zürare(Medine’ye ilk Islam dinini getiren ve yayan sahabe)

421-Akabe biatleri sırasında Medinelilerden ilk Müslüman olanlar kimdir?

&Süveyd b. Samit ve Iyaz b. Muaz.

422-Kabile reislerinden olan Üseyd Bin Hudayr, “Mus’ab’a rastlayarak Müslüman oldu ve size birini göndereyim o da Müslüman olursa bu diyarda iman etmedik kimse kalmaz.” Dediği kişi kimdi?

&Sa’d Bin Muaz. (Mu’az sayesinde Müslümanlık Medine de çabucak yayıldı)

423-Nübüvvetin 13. yılında (622) hac mevsiminde, 2’si kadın, 73 erkek toplam 75 Medineli  Hz. Peygamberle görüşmek üzere Mekke’ye geldiler. Bu biate, kaçıncı akabe biatı denir?

&İkinci(2.) akabe biatı

424-İkinci(2.) Akabe biatında Efendimize biat eden iki hanım sahabe kimlerdir?

&Nesibe binti Kab(Künyesi: Ümm-ü Umare)

&Esma binti Amr (Künyesi: Ümm-ü Meni)

425-Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Kadınlarını, kızlarını, nasıl koruyorlarsa Hz Peygamberi de öyle koruyacaklarına dair” söz verdiler?

&II. Akabe biatında

426-İkinci Akabe Biatından sonra Hz. Muhammed ashabının Medine’ ye Hicretine izin vermiş ve kendiside kaç ay sonra Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine’ ye Hicret etmiştir?

&3 ay sonra

427-Peygamberimiz hangi amcasını ikinci Akabe biatı esnasında yanında götürmüştür?

&Hz. Abbas

428-Hz. Peygamber, ashabına Medine’ye hicret etmeleri için ne zaman izin verdi ve Kendisi ne zaman davet edildi?

&İkinci(2.) akabe biatından sonra

429-Allah Rasulüne İkinci Akabe biatinde ilk biat eden zat kimdir?

&Bera bin Marur

430-Rasulüllah Medinelilerle yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı sözleşmeler yaptı. Durum Akabe’de gerçekleştiği için akabe biatleri olarak bilinir. Bu biatlar kaç tarihlerinde olmuştur?

&620’de Medineli Müslümanlarla karşılaştı

&621’de Medineli Müslümanlarla görüşüldü

&622’de Medineli Müslümanlarla görüşüldü

431-Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî kimdit?

&Ubâde bin Sâmit