Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

23-Tabe-i Tabiin Dönemi Tefsir Çalışmaları

TABE-İ TABİİN DÖNEMİ TEFSİR ÇALIŞMALARI

194-Hangi dönemde tefsir kitapları yazılmaya başlanmıştır?

&Tebe-i tabiun dönemi

195-Büyük Arap dilcisi ve tefsir âlimidir. Asıl adı Yahya b. Ziyad b. Ferra’dır. Kûfe’de yetişmiştir. Eseri dil açısından çok önemli tefsirdir ve kaynak olmuştur. Büyük lügat âlimi Halil b. Ahmed’den ve Yûnus b. Habib’ten ders almış. Hangi müfessirden bahsedilmiştir?

&Ferra (d.144 – ö.207)

196-İlk tefsir yazan müfessir ve eserinin adı nedir?

&El- Ferra (ö.207) , Meani’l- Kur’an 

198-Bugün bize ulaşan en eski ve tam bir Kur’ân tefsiri olan tefsir hangisidir?

&Mukâtil b Süleyman’ın ‘’Tefsiru’l-Kebir’’ adlı tefsiridir. O, âyet âyet bütün Kur’ân’ı tefsir etmektedir. 

197-H.80′li yıllarda dünyaya gelen, H. 150 yılında Basra’da vefat eden, eseri 1994 yılında “Kur’an Terimleri Sözlüğü” adıyla çevrilen, İlk dönem tefsir çalışmalarından biri Kur’an’ı baştan sona ilk defa sure tertibine göre tefsir eden müfessir kimdir ve eseri hangisidir?

&Mukatil bin Süleyman – Tefsiru’l-Kebir (mustakil tefsir) 

199-Selef âlimlerinden Ahmed b. Hanbel ve İmam Şâfii hangi âlimi tefsir ilminde otorite kabul etmiştir?

&Mukâtil’i(Mukâtil hicri 2. Asrın ilk yarısında yazmıştır) 

200-Kur’ân ayetlerinin bazısını ele alan me’sur bir tefsirdir. Sûreler, Hz. Osman’ın Mushafındaki sıraya göredir. İlk eserlerden biri olduğu için kaynak niteliği taşır. Şu anda elimizde bulunan en eski matbu tefsir kimin tefsiridir?

&Süfyân es-Sevrî’nin ‘’Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim’’ veya ‘’Tefsîrü’s-Sevrî’’ adlı tefsiridir.

201-Musannafât (yazılı eser) sahibidir. ‘’Tefsîru Yahya’’ adlı eseri vardır. İlk asırlardaki ilim ve kültürü toplayan bir ansiklopedi mahiyetindedir. Hz. Peygamber, sahabe ve tâbiîlerden gelen nakilleri içerir. Kıraat, lügat, nahiv, tarih ve dini ahkâma ait konularda aklî izahlara da yer verir. Hangi müfessirden bahsedilmiştir?

&Yahyâ b. Selâm

202-Tenkitçi bir üsluba sahip olduğu için aleyhinde çok şey söylenmiştir. Bazıları Hâricilikle bazılarıda Kaderiyecilikle itham etmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh ve ahbâra dair ilimlerle ilgilenmiş. Yaşadığı dönemin en büyük nahiv bilginiydi. ‘’Mecâzu’l Kur’ân’’ adlı eserini sûre ve ayet tertibine göre kaleme almış. Kur’ân’ın bütününü tefsir etmemiştir. Hangi müfessirden bahsedilmiştir?

&Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Müsenna

203-Ma’mer b. Raşid’in 8 sene yanında kalmış, ondan 10 bin hadis yazmıştır. Ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, Kur’ân’ın her ayetini içermeyen ‘Tefsir’ adıyla bir eser kaleme almıştır. Hangi müfessirden bahsedilmiştir?

&Abdurrezzâk b. Hemmâm 

204-Ahmed b. Hanbel meşhur Müsnedin-de tefsire dair kimin nüshasını övmüştür?

&Mısır’daki Ali b. Ebi Talha’nın

205-Müstakil tefsir yazan müfessirler kimlerdir?

&Mukatil bin Süleyman    

&Süfyân es-Sevrî

&Yahyâ bin Selâm

&Yahyâ bin Ziyâd el Ferrâ

&Ebû Ubeyde Ma’mer bin el-Müsenna

&Abdürrezzak b. Hemmâm 

206-Tebei tabiin tefsircileri hangilerdir?

&Mukatil bin Süleyman

&Ali bin Talha  

&Ferra

&Yahya bin Sellam          

&Süfyanü Sevri

&Ebu Ubeyde

&Abdurrezzak bin Hemmam