Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

22-Hindüizm

UZAK DOĞU DİNLERİNDEN ‘’HİNDUİZM’’

382-Hinduizm’de Tanrı kavramını hangi kelimelerle ifade edilir?

&Politeizm     &Panteizm    &Monizm     &Monoteizm 

383-Hinduizmdeki kastların isimleri nelerdir?

&Brahmanlar kastı       &Kşatriya kastı

&Vaisya kastı                  &Sudra kastı

384-‘’Brahma, Vişnu ve Şiva’dan oluşan teslisde (üçleme) Brahma yaratıcı; Vişnu, yapıcı, koruyucu; Şiva ise yıkıcı, yokedici güçtür.’’ Bu ibare hangi dine aittir?

&Hinduizm

385-Dünyanın ve Hindistan’ın % kaçı Hindu Dinine inanmaktadır?

&Dünyanın %12 si, Hindistan ın %82’si Hindu Dinine inanmaktadır.

386-‘’Hinduizmin kutsal destanı Muhabha-rata Destanı 240.000 cümleden oluşmaktadır ve dünyanın en uzun destanı olma özelliğine sahiptir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

387-“Tanrı tektir, fakat hakîmler onu değişik şekillerde nitelendiriyorlar”. Bu ibare nerede geçmektedir?

&Hint Kutsal Kitabı olan Vedaların Rigveda bölümünde 

388-Hinduizmde kim, insan suretinde dünyaya gelip insanlara bir örnek önder (Rama, Krişna) gibi kabul edilmiştir?

&Vişnu 

389-En önemli Hint Kutsal Kitabının adı nedir?

&Vedalar 

390-Hinduizm’de ve Budizm’de Oruç tutma ne şeklindedir?

&Bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durma

391-Hinduizm’de çok sayıda ve çok hacimli, kutsal metinler vardır. Bu metinlerin dili nedir?

&Sanskritçe

392-Hinduizm’de kutsal metinler genelde ikiye ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Şruti    &Smriti

393-Hinduizm’de vahye-ilhama dayanan kutsal metinlere ne denir?

&Şruti

394-Hinduizm’de destânî olan kutsal metinlere ne denir?

&Smriti

394-Vahye-ilhama dayanan kutsal metinlerin en önemlilerine ne denir?

&Vedalar

395-Hindular Vedalar’ın kimlere vahyolunduğuna inanılır?

&“Rişi” denilen hakîm kimselere

396-Vedaları, kimler takip eder?

&Brahmanalar, Upanişadlar ve Aranya-kalar

397-Destânî metinlerin (Smriti) özellikleri nelerdir?

&En önemlisi, Mahabharata Destanı ve onun bir bölümü olan Gita’dır. Bu destan, dünyanın en uzun destanıdır. Onu, Ramayanalar, Puranalar ve Manu Kanunnamesi takip eder.

398-Ahiret inancını inkar eden, alemin kadîm olduğunu kabul eden, ölüm ötesinde tenasüh, ruh göçü inancı olan din hangisidir?

&Hint dinleri

399-Dinlerde âhiretle ilgili inançlarda hangi din âlemi sonsuz görüp tenasuha inanmaktadır?

&Hint dinleri arasında 

400-Hint anlayışına göre “âlem kadîm, ruh dâim” inancından hangi sonuç çıkar?

&Karma ve Tenasüh

401-Hinduizme göre hayatın amacı nelerdir?

&Hayatın dört amacı vardır. Bunlar; Dürüstlük, helal kazanç, mutluluk ve kurtuluştur.

402-Hinduizmdeki karma inancı neye denir?

&Kişinin kaderini belirleyen iş ve amellere karma denir.

403-Eski Hindu öğretisine göre hayatın amacı nedir?

&Nihai gerçeklikle birleşmektir. Bu gerçeklik Brahmadır. İnsan Brahmadan gelmiştir ve tekrar ona dönecektir.

404-Geleneksel dinler arasında en fazla mensubu bulunan, yaklaşık 750 milyon insan bu dinin inanç ve ilkelerine bağlı olarak yaşayan, %80’nı hindu olan Hindistan’da yaygınlaşan, Belli bir kurucusu ve inanç sistemi olmayan, Günümüzde yoga ve tenasüh gibi öğretileriyle dünyada yaygınlık kazanan din hangisidir?

&Hinduizm

405-İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din hangisidir?

&Hinduizm.

406-Hindu dininde bütün tanrı”ların başı sayılan yağmur ve fırtına tanrısı hangisidir?

&İndra

407-Mantram ne demektir?

&Hindu dininde kutsal bir söz, dize, dua ya da ilahi anlamına gelir.

408-Hindu dininde kutsal sayılan hayvan hangisidir?

&İnek

409-Hint felsefinde ‘’ruhun ya da kişiliğin özünün göçü’’ ifadesini hangi kavram açıklar?

&Samsara

410-Gani nehrini kutsayan hangi dindir?

&Hinduizm

411-Hinduizm, Batılılarca verilmiş bir addır. Hindular, kendi arlarında dinlerine ne derler?

&“Sanatana dharma” (ezelî, ebedî din)

412-Tenasüh inancı Hinduizm’de neyi ifade eder?

&Tenasüh inancı ruhun insan, hayvan, bitki ve maden olarak alçalması ya da yükselmesi

413-‘’Dünyada varlığını devam ettiren en eski dindir. Hindistanın yüzde 80’i bu dine tabiidir. Batı ülkeleri de dahil olmak üzere Hindistan dışında da 45 milyondan fazla mensubu bulunur.‘’ Bahsedilen din hangisidir?
&
Hinduizm

414-18 milyon mensubuyla Hinduizm’i, devlet dini ilan eden tek ülke hangisidir?

&Nepal

415-Hinduizm’de varlığını devam ettiren üç ana mezhep(Kadim Mezhep) nelerdir?

&Şivacılık, Vişnuculuk ve Şaktizm.

416-Yeni Hinduizm’in en önemli ve tam bir temsilcisi ve tartışmasız Hindistan’ın ahlaki lideri olan kimdir?

&M.K. Gandhi (1869-1948)

417-Hint dinlerindeki cemaat kavramı hangi kavram ile ifade edilir?

&Sangha

418-Hinduizm’de tanrı vişnu’nun yeryüzünde bozulan ekolojik sosyal ve ahlaki düzeni eski haline getirmek için dünyaya inişini ifade eden kavram hangisidir?

&Avatar 

419-Hinduizm’in kaç tanrısı vardır?

&Brahma(yaratıcı)  &Vişnu(kotuyucu)  &Şiva(yok edici)