Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

21-Tabiin Dönemi Tefsir Çalışmaları

TABİİN DÖNEMİ TEFSİR ÇALIŞMALARI 

166-Tâbiûn tefsirinin genel nitelikleri nelerdir?

&Sahabe tefsiri manası kapalı olan ayetlerle sınırlı iken tâbiîler döneminde Kur’ân’ın bütünü tefsire konu olmuştur.

&Tâbiûn tefsirinde kelime açıklamaları yanında geniş fıkhı izahlar, ayetlerden istinbât (hüküm çıkarma)ve istidlâl(kıyas) yoluyla çıkarılan hükümler ve tarihi bilgiler de yer almıştır.

&Şiirle istişhad (şahit gösterme) metoduyla bazı lafızları açıklamak ve bazı garip lügatleri şerh (açıklama) ve izah etmek de bu dönemin bir başka özelliğidir.

&Tâbiîler Kur’ân’da geçen kıssalarla manası mübhem (belirsiz) olan ayetlerin tafsilatını öğrenebilmek için Ehli kitap âlimlerine sahabe döneminden daha fazla müracaatta bulunmuşlardır.

&Bu dönemde de tefsir henüz tedvin (yazıya geçirme) edilmemişti. Tefsire dayalı haberler yine şifâhi(sözlü) aktarılmıştı. Haberler Mekke, Medine, Kûfe gibi ilim muhitlerindeki ashâbın ileri gelenleri tarafından rivayet edilmişti.

&Tefsirde bazen kıyas yolunu kullanmışlar. Bu tâbiîler döneminde boşlukların doldurularak tefsire birçok yeni görüşün ilavesi anlamına gelir. 

167-Tâbiîn müfessirlerinin tefsir kaynakları nelerdir?

&Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri

&Kur’ân’ın Sünnetle tefsiri

&Şiirle istişhad(şahid gösterme)etmek.

&Yahudi ve Hristiyan kültürleri

&Sahâbi sözleri (görüş ve içtihatları)

&Kendi içtihatları(görüşleri) 

168-Hadis ilminden bağımsız olarak ilk tefsirler ne zaman meydana getirilmiştir?

&Hicrî ikinci yılda         

169-Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre, Tâbiûn Tefsirinin hükmü nedir?

&Hüccettir(güvenilir delildir)   

170-Emevî halifesi Abdülmelik bin Mer-van, kimden bir Kur’an tefsiri yazmasını istemiş, o da, bunu yazıp, halifeye göndermiştir.

&Tabiinden olan Saîd bin Cübeyr ‘den (ö.95/ 713)

172-Hangi dönemde tefsir kitaplarının yazılmaya başlandığı rivayet edilmek-tedir?

&Tabiin döneminde

173-Tefsirde sahabenin metoduna yakın bir metot takip etmiş, Kur’an’ı Kur’an’la, sahabe vasıtasıyla Peygamberden kendilerine ulaşan rivayetlerle, bazen de Ehl-i Kitab’ın semavî kitaplarında geçen fakat Kur’an’la çelişmeyen bilgilerle, bizzat kendi içtihatlarıyla tefsir yapmışlardır. Bu şekilde tefsir yapan hangi dönem âlimleridir?

&Tabiin dönem âlimleri

174-Kur’an’ın tamamına ait tefsir çalışmaları hicri olarak ne zaman başlamış, hangi tefsir kitabıyla tekâmüle ulaşmıştır?

&Hicri III. , Taberî

174/1-Günümüze ulaşmasa da  dilbilimsel tefsir alanında ilk eserler hangi dönemde verilmeye başlanmıştır?

&Tabiin Döneminde

175-Hocaları sahâbîler, öğrencileri tâbiîler olan ekoller hangileridir?

&Mekke, Medîne ve Irak (Kûfe) Medresesi/Ekolü

176-Sahabeden sonra tefsir alanında en önde gelen kimlerdir?

&Tabiin 

177-Tabiiler içinde mevali olan (arap olmayan) sahabeden ders alıp tefsirde öne çıkan kişiler kimlerdir?   &Nâfi’  &İkrime  &Atâ  &Hasan Basrî  &Saîd b. Cübeyr

178-Tabiiler ekolünde tefsirde en önde gelenler Mekke ekolüdür¨ diyen kimdir?

&İbn Teymiye:“Tâbiîler içerisinde tefsir yönünden en önde gelenler Mekke ekolünün yetiştirdiği müfessirlerdir. Çünkü onlar ibn Abbâs’ın talebeleridir

179-Tabiin Döneminde Mekke ekolünü hangi sahabe temsil etmektedir?

& “Tercümânu’l- Kur’ân” unvânının sahibi olan Abdullah ibn Abbas ve öğrencileri

180-Tabiin Döneminde Medine ekolünü hangi sahabe temsil etmektedir?

&Ubeyy bin Ka’b ve öğrencileri

181-Tabiin Döneminde Irak (Kûfe) ekolünü hangi sahabe temsil etmektedir?

&Abdullah bin Mesud ve öğrencileri

182-Irak ekolüne ¨Irak Rey Ekolü¨ismi neden verilmiştir?

&İbn Mes’ûd’un Kûfe’de oluşturduğu medrese, daha çok rasyonel bir temel üzerine bina edilmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki islâm âlimleri, ibn Mes’ûd’un teşekkül ettirdiği bu medreseyi/ekolü, içtihadı hareketlerin ilk nüvesi olarak kabul ederek Ona “Irak Rey Ekolü” ismini vermişlerdir.

183-Medine ve Mekke ekolleri ile Irak ekolünün arasındaki tefsir tarzı farkı nedir?

&Mekke ve Medine ekolleri re’y ve kıyasa fazla yer vermezlerken, Irak medresesinde bu görüşlere fazlasıyla önem verilmektedir.

184-Tabii tefsirinin bağlayıcılığı konusunda âlimler ittifak etmişler midir?

&Tefsircilerin çoğunluğunun görüşü, Tâbiûn Tefsirinin hüccet olarak kabûlü yönündedir.

185-‘’Tabiilerin tefsiri bağlayıcı (hüccet) değildir.’’ Diyenler kimlerdir?

&Su’be b. el-Haccâc  &İbn Âkil   &Ahmed b. Hanbel

 186-‘’Rasulullah’tan gelen baş üstüne, sahabeden gelenlerde muhayyeriz. Tabiilerden gelene gelince onlar rical (insan) biz de ricaliz.’’ diyen kimdir?

&Ebu Hanîfe

187-İlk tefsirlerin çoğu kaybolmuş ve bize kadar ulaşmamıştır bu eski tefsirleri koruyan eserlerinde barındıran bize ulaşmasını sağlayanlar kimlerdir?

&Taberî ve ibn Ebî Hâtim’in tefsirleri, bu eski tefsirleri koruyan tefsirler koleksiyonu sayılmışlardır

188-Tabiin dönemi tefsircilerinin hocaları hangisidir?

&İbni Abbas

189-Tabin dönemi tefsircileri hangisidir?

&Hasan-ül Basri     

&Mücahid  

&Mesruk      

&İkrime     

&Ata bin ebi Rebah

&Katade    

&İbni abbas