Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

21-Surelerin Özellikleri

SURELERİN ÖZELLİKLERİ

232-Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir?

&Ali İmran 121-190

233-Âl-i İmran Sûresi’nin diyer adları nelerdir?

&Zehrâ, Sûretu’l-lstiğfâr, Em’an, Kenz, Muğiye, Mücâdile ve Tayyibe 

234-Aşağıdaki ifadeler hangi sureler içindir?

³Okuyucularını taşıdıkları nurlar yani an­lamlar vasıtasıyla hakka ileten, Işık saçan, aydınlatan anlamına gelen sureler, Bu iki sureyi okuyan kimseye kıyamet gününde tam bir nurun verileceğinden bahseden sureler, Allah’ü Teâlâ’nın ism-i şerifini ihtiva eden anlamında bilinen sureler.

&Âl-i İmran ve Bakara

235-Rasulüllah efendimiz ‘’Âl-i İmran ve Bakara’’ surelerinin ikisini birden hangi isimle zikretmiştir?

&Zehraveyn = Zehravat = İki aydınlık, parlak ve ışık saçıcı

236-‘’Muavizat’’ olarak bilinen sureler hangileridir?

&İhlâs, Felak ve Nas surelerine

237-‘’Muavvizeyn veya Muavvizetân(iki koruyucu, sığınılan ve sığındırıcı )’’ olarak bilinen sureler hangileridir?

&Felâk ve Nâs surelerine

237/1-Hangi surelere ‘’Mukaşkışateyn’’ (tedavi edenler, şirken uzaklaştıranlar) ismi verilmiştir?

&Felâk ve Nâs surelerine

238-İhlas ile Kafirun surelerinin ikisine birden ne denir?

&İhlasayn

239-Müsebbihât olarak bilinen sureler han-gileridir?

&Hadîd, Saff, Cum’a, Teğâbûn ve Haşr surelerine denmektedir. (Âlâ ve İsra surelerini de sayanlar vardır)

240Rasullah(s.a.v)’in ‘’Kur’an’ın zirvesi’’ diye buyurduğu, ‘’Ayetel kursi’’nin (255. ayet) ve “Amenerrasulü”nün (285-286. ayetler)  bulunduğu sure hangisidir?

&Bakara Sûresi 

241-Peygamberimizin vahiy meleğini kendi suretinde gördüğünü açıklayan ‘’And olsun ki o Cebrail’i apaçık ufukta görmüştür’’ ayeti hangi surede geçmektedir?

&Tekvir

242-‘’Kalakıl’’ diye anılan sureler neleridir?

&Kafirun, İhlas ve Felak

243-‘’Kur’an’ın seyyidi’’ olarak bilinen, Harut-Marut ve Talut-Calut kıssalarının anlatıldığı süre hangisidir?

&Bakara süresi 

244-Yüce Allah(c.c.)’ın İsrailoğulları’na (Yahudilere) verdiği bir inek kesme emrinin söz konusu edilen sure hangisidir?

&Bakara sûresi 

245-Ayete`l Kürsi hakkında Rasülüllah ne buyurmuştur?

&Bakara Sûresinin tevhit akidesini anlatan 255. ayetine Peygamberimiz tarafından ”Ayete`l-Kürsi” adı verilmiştir. Peygamberimiz, bazı hadislerinde, Ayete`l-Kürsi`nin Kur`an`ın dörtte birine (4/1) denk olduğunu belirtip, bunu en büyük ayet olarak nitelemiştir. Bu ayette Yüce Allah´ın isim ve sıfatları özlü bir şekilde anlatılmıştır. 

246-Eşeği ile birlikte 100 yıl uyutulup uyandırılan adamın kıssası hangi surede geçmektedir?

&Bakara

247-Kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye çevrildiğini anlatan süre hangisidir?

&Bakara süresi 142-150

248-İfk hadisesini anlatan sure ve ifk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?

&Nur Sûresi, ayet 11 ve 12.

249-Hangi halife Kûfelilere mektup yazarak: “Kadınlarınıza Nur sûresini öğretin” demiştir?

&Hz. Ömer(r.a.) 

250-Kur’an’da aydınlık anlamına gelen, Allah’ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedilen, ‘’Süratün ….. ’’ diye başlayan sure hangisidir?

&Nur Süresi 

251-Peygamber efendimizin kadınlara öğ-retilmesi emir buyurduğu sure hangisidir?

&Nur Sûresi 

252-Nur Sûresinin “Nûr âyeti” diye bilinen kaçıncı ayetidir?

&35. âyeti

253-Yıldız anlama gelen, Mirac hadisesinin anlatıldığı sure hangisidir?

&Necm Sûresi

254-Vahiy meleğinin iki yay mesafesinde yaklaştığını anlatan sure hangisidir?

&Necm

255-Kur’an-ı Kerimin ilk ve son Sûresinin adları nedir?

&İlk suresi Fatiha, Son suresi Nas

256-Bakara Sûresi’nin en uzun ayeti borçlanmanın ahkâmını, borçluların, alacaklıların bunu nasıl tesbit edeceğini bildiren uzun bir ayettir. Borç ayeti olarak bilinen bu ayet tam bir sayfadır. Bu konuda ihtilaf yoktur. Bu uzun ayet ne olarak ifade edilir?

&Ayet-i Müdâyene(borçlanma), Bakara: 282. ayet 

257-Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?

&Bakara Sûresi’dir, 286 ayettir ve 50 sahifedir. 

258-Kur’an’ın en kısa suresi hangisidir ve kaç ayettir?

&Kevser Sûresi’dir, 3 ayettir.

259-Kur’an-ı Kerim’in en kısa ayeti ihtilaflıdır. Bu konuda zikredilenler hangi ayetlerdir?

&Müdhammetan, Sümme nezar, Vel-fecr, Yasin, Vel-asr, Ve’d-duha, Müddesir ve Rahman 

260-İslam ordusunun bozguna uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı fakat başarıyla sonuçlanan Huneyn savaşıdır. Bu savaş hangi surede geçmektedir?

&Tevbe Sûresi

261-‘’Allah bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderir; izniyle dilediğini vahye-der’’ Ayeti hangi surede geçmektedir?

&Şura 

262-Berâe, Sûretu’l-azab, Mukaşkışa, Mübaşire, Müşerdide, Muhsiye, Fadıha, Müsira, Hafira, Münekkile, Müdemdime, Sûretu’l-Buhus isimleri hangi sure için kullanılmıştır?

&Tevbe Sûresi 

263-Tebük Gazvesinden, Peygamber efendimizin hicretinden ve Küba Mescidinden bahseden sure hangisidir?

&Tebük gazvesi             :Tevbe 38-125      

&Efendimizin hicreti    :Tevbe 40

&Kuba Mescidi               :Tevbe 108

264-Zekâtın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi sürede geçmektedir ve kaçıncı ayettir?

&Tevbe süresi ve 60. ayet 

265-Münafıkların sırlarını meydana çıkarmaktan, araştırmaktan, onları rezil etmekten, cezalandırmaktan, onla­rın durumlarını insanlara bildirmekten, ifşa etmekten, onlara gazab etmekten ve nifaktan uzaklaştırma yollarından bahseden sure hangisidir?

&Tevbe Sûresi 

266-Tevbe Sûresi ‘’münafıkların sırlarını araştırdığı’’ için hangi isimle kullanılmıştır?

&Sûretu’l-buhus

267-Hz. Ali hicretin dokuzuncu yılında bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin Peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hutbe okudu. Sonra da Tevbe sûresinin başından 30 veya 40 âyet okuyarak dedi ki: “Dört şeyi tebliğe memurum’’ Bu dört şey nedir?

&1.Bu yıldan sonra Kâbe’ye hiçbir müşrik yaklaşmayacak

&3.Bozulmamış antlaşmalar, antlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacak.

&2.Hiç kimse çıplak olarak Kâbe’yi ziyâret etmeyecek

&4.Müminden başkası cennete girmeyecek 

268-Tevbe süresinin başında neden besmele yazmamaktadır ve okunmamasının sebebi nedir?

&Enfal Sûresinin devamı olma ihtimali

&Müşriklere ağır bir ihtarla savaş ilan edildiğinden

&Besmele, güven ve rahmeti ifade ettiğinden

&Bu surede ise savaş emretmesi nedeniyle

&Başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğundan

269-İlk nazil olan ayetler nelerdir?

&Âlimlerin çoğunluğu ilk nazil olan ayetlerin Alak Sûresinin ilk beş ayeti olduğunu bildirmektedirler

270-Alak Sûresinden başka (ilk 5 ayet), bazı âlimlerin kabul ettiği ilk nazil olan ayetler nelerdir?

&Müddessir Sûresinin ilk yedi ayeti, Fatiha ve Besmele 

271-Kur’an’ı Kerim’in ilk nazil olan tam suresi hangisidir?

&Fatiha

272-Resulullah(s.a.v), peygamber olarak görevlendirildiği Alak Sûresi ile gösterilmiştir. İlahi görevi dâhilinde neler yapması, nasıl davranması gerektiği ilk olarak hangi sure ile bildirilmiştir?

&Muddessir  

273-İlk inen ayetlerin anlamları nelerdir?

&Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. Alak:1-5

274-Muhaliflerin Kur’an’a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur’an, Hz. Peygamber’in irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşadlarının özde birleştiğini ve Kur’an’ın bir şair eseri olmadığını ispat ederek, bu iddiayı çürütmekte ve reddetmektedir. Anlatım hangi surede geçmektedir?

&Şuara 

275-İsmini 104. ayetinde alan, başlangıcında besmele bulunmayan ve besmele çekilmeyen surenin adı nedir?

&Tövbe (Berea) Sûresi

276-‘’Şairler’’ suresi olarak bilinen, Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü olan sure hangisidir?

&Şuara Sûresi, 227 ayet 

277-Kur’an’ın ayet sayısı bakımından en uzun ikinci sure hangisidir?

&Şuara 

278-Besmelenin iki defa zikredildiği ve Hüdhüd kuşunun kıssasının anlatıldığı sure hangisidir?

&Neml Sûresi 

279-Kur’an-ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?

&Karınca(neml)

280-Karınca Suresi olarak bilinen, ismini 18 ayetinde Hz Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan bahseden sure hangisidir?

&Neml Sûresi

281-Hangi sûrede Allah’ın nimetleri sayılarak bütün şuurlu varlıklara hitaben 31 defa tekrarlanan “Febieyyi ala irabbi-küme tükezziben” mealen “O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?” anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir?

&Rahman Sûresi’nde

282-Peygamberimizin ilk açık davetini takip eden günlerde, bir sahabe, müşrik eşrafın karşısına geçip Rahman Sûresi’ni okumuş, bu sebeple dövülerek kanlar içerisinde bırakılmıştır. O bu durumdayken “Allah düşmanlarının bu kadar güçsüz ve hakir olduklarını bugünkü kadar hiç anlamamıştım.” Diyerek zorbalığın acziyetten kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu sahabe kimdir?

&Abdullah b. Mes’ud

283-Kur’an’ın gelini anlamına gelen ’’Araisü’l-Kur’an = Arus-u Kur’an’’ diye nitelendirilen sure hangisidir?

&Rahman Sûresi

284-Mücadeleci Kadın, hakkını savunan kadın anlamına gelen, Her ayetinde Allah(c.c) lafzı olan sure hangisidir?

&Mücadale Sûresi

285-Koca hakkında Peygamberimizle tartışan kadından bahseden sure hangisidir?

&Mücadele

286-Aşağıdaki anlamları verilen kavramlardan hangileri doğrudur?

&‘’Ümmül Kitap’’      =Kitabın anası

&‘’Fatihatül kitap’’    =Kitabın başlangıcı

&“Mesani”                  =İkilenen, tekrarlanan

&Hapsi doğru

287-‘’And olsun ki sana daima tekrarlanan yediyi ve Kur’an-ı Azim’i verdik’’ ayetinde kast edilen sure hangisidir?

&Fatiha Sûresi

288-Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan, en yüce sure olarak adlandırılan surenin adı nedir?

&Fatiha Sûresi

289-Fatihanın isimlerinden ‘Ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı’ için hangi isimler verilmiştir?

&“El-Vâfiye” ve “el-Seb’u’l-Mesânî”

290-‘’Ümmül Kitap, Fatihatül kitap, Mesani, Kafiye, Dua, Esas ve Salah’’ ifadeleri  hangi surenin anlamıdır?

&Fatiha Sûresi

291-‘Birçok esrarı taşıdığından’ dolayı Fatiha Sûresi için, hangi ifade kullanılmıştır?

&“El-Kenz”

292-“Açılacak bir şeyin veya yerin ilk açılan yeri veya okunup yazılacak bir şeyin evveli” demektir. Kur’an-ı Kerim’in tertibinde ilk suredir. Kur’an’a bu sure ile başlanılır. Bahsedilen sure hangisidir?

&Fatiha

293-Seb’ul Mesani: “Yedi âyet” veya “Devamlı tekrar edilen yedi âyet.” demektir. Bu konuda Hicr Sûresinin seksen yedinci âyetinde: “Şüphesiz biz sa­na, yedi âyet olan, namazlarda tekrar edilen ……… ve yüce Kur’ânı verdik.” buyurulmaktadır. Noktalı yere hangi sure gelmelidir?

&Fatiha

294-Kur’anın temel prensiplerini (esaslarını) kapsadığı için ona “Ümmül Kitap” yani ‘’Ana Kitap’’ dendiği gibi aynı sebepten dolayı ‘’El Esas’’ da denilmiştir. Söz konusu sure hangisidir?

&Fatiha Sûresi

295-Kur’an-ı Kerim’in 36. suresi olan, Kur’an’ın kalbi kabul edilen ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanan sure hangisidir?

&Yâsîn Sûresi 

296-“Namaz suresi” demektir. Fatiha Sûresine bu isim de veril­miştir. Çünkü Fatihasız namaz yoktur. Resulullah (s.a.v) bir Hadis-i şerifinde: “Fatiha’yi okumayan kişinin namazı olmaz. Bahsedilen sureye hangi anlam verilmiştir?

&Es-salah 

297-Mülk Sûresinin diğer adları nelerdir?

&Vâkiye (Koruyucu), Münciye (Kurtarıcı), Mânia (Engelleyen), Mennâa (Çokça Engelleyen ve Mücâdile (Tartışıp Savunan) 

298-Özgüleme anlamı taşıyan, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek olarak ifade edilen, Allah’ın bir olduğuna dair en büyük Kur’an’ın nakli delili olarak bilinen sure hangisidir?

&İhlas Suresi 

299-Mülk Sûresinin halk arasında bilinen ismi hangisidir?

&Tebâreke(sürekli kalıcı: O da Allah’tır)

300-‘’Yedi Kat Göğü Birbiriyle Uyumlu Yaratması’’ Bu ayet Kur’an’ın bütününde sadece 2 yerde geçer. Bunlar hangi surededir?

&Mülk Suresi(3) ve Nuh Suresi(15)

301-Her gece 30 ayeti okuyan kimse kabir azabından kurtulur ve kabri aydınlık olur. 30 ayet diye ifade edilen sure hangisidir?

&Mülk Sûresi

302-Rasullah’ın Kur’an’ın üçte birine denk buyurduğu sure hangisidir?

&İhlas Suresi

303-Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşriklerden olan As bin Vail, nesli kesik manasına EBTER dedi. Rasulüllah çok üzüldü. Rüyasında nazil olan hangi sûre ile buna cevap verilmiş ve Rasulüllahın üzülmemesi istenilmiştir?

&Kevser Suresi

304-Hz. İsa’nın peygamberliğinin doğrulu-ğuna delâlet et­mesi ve kendilerine bir bayram olması için gökten bir sofra indirilmesi kıssasını anlatan süre hangisidir?

&Maide Suresi

305-Maide Suresine isim olan sofra hangi peygambere gökten indirilen sofradır?

&Hz. İsa

306-Hz. Âdem’in iki oğlunun kurban sunmaları ve bunun sonunda birinin diğerini öldürmesi kıssası hangi surede anlatılır?

&Maide Sûresi

307-Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz eden, 5. ve 6. ayetlerinde abdestin farz olduğunu belirten sure hangisidir?

&Maide Suresi

308-Beni müstalik gazvesi sırasında mücahitler su bulamadıkları için sabah namazını kılamama tehlikesine maruz kalmışlardı. Bunun üzerine teyemmüm ile ilgili olarak nazil olan ayet hangi surededir?

&Maide Suresi

309-‘’Allah(c.c.)’ın melekûtunda Munkize (kurtarıcı) diye bilinen, sahibini azap melekle­rinin elinden kurtaran sure hangisidir?

&Maide Suresi

310-“Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim, nimetlerimin tümünü size bahşettim ve İslam’ı sizin dininiz olarak belirledim…” Kur’an-ı Kerim’in son nazil olan ayeti hangi surede yer almaktadır?

&Maide-3

311-Sureti’l-Munkiza (Kurtarıcı sure) ve Sure’tul-Ukûd (Akidler suresi) olarak bilinen sure hangisidir?

&Maide = Sofra = Ziyafet Sûresi

312-Feraiz denilen miras hukuku ile ilgili ayetler yer aldığı sure hangisidir?

&Nisa Sûresi

313-Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahseden, kadınlar ile ilgili hükümler çok olduğu sure hangisidir?

&Nisa Sûresi

314-“Büyük Nisa Sûresi” olarak bilinen sure hangisidir?

&Nisa Sûresi

315-“Küçük Nisa Sûresi” olarak bilinen su-re hangisidir?

&Talâk Sûresi

316-Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Zeyd b. Harise’nin konusu nedir?

&Talak

317-Ziyade manasına gelen, “nefl” kelimesinin çoğulu olan, Bedir gazvesini anlatan, Bedir’de nazil olan, savaş ganimetlerinin durumundan bahseden sure hangisidir?

&Enfal Sûresi

318-Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini ifade eden, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı, davarlar anlamına gelen sure hangisidir?

&En’am Sûresi

319-Ganimetlerle ilgili sorulan soruların cevabını ve taksimat şeklini bildiren ayetler hangi surede bulunmaktadır?

&Enfâl Sûresinde 

320-Urfun çoğuludur. Cennet ile cehennem arasında bir sûrun adıdır. Hangi sureden bahsedilmiştir?

&A’râf Sûresi 

321-Medine ile Şam arasında bulunan bir vadi var idi. Bu vadide Semûd Kavmi bulunmaktaydı. Bu vadinin adı ve Kur’an’ daki ismi nedir?

&Hıcr Sûresi, Hıcr Vadisi 

322-İyilikleri ve kötülükleri birbirine eşit olan bir topluluk­tur. Yaptıkları kötülükler onları cennetten alıkoymuştur. İyilikleri ise onları ce­hennemden uzak tutmuştur. O bakımdan Allah(c.c.) haklarında hükmünü verince­ye kadar orada o sûrun üzerinde durdurulacaklardır. Bahsedilen yer neresidir?

&A’râf Sûresi 

323-Hz Ali’nin ‘’Biz bu sure ininceye kadar kabir azabı hakkında şüphe ederdik’’ dediği sure hangisidir?

&Tekasür Sûresi   

324-Özellikle Nûn Sûresi olarak da bilinen Kalem Sûresinin kullandığı üslup nedir?

&Terğib ve terhib’dir. Yani korkutma ve teşvik üslubunu kullanarak müminleri ve kâfirleri mukayese eder.

325-Cuma günü hutbe bitiminde okunan ayet hangi sürededir?

&Nahl Süresi /Ayet No: 90

326-Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı Arı Sûresi olarak ifade edilen, arıdan, arının balından, balın oluşumundan ve hikmetinden bahseden sure hangisidir?

&Nahl(Arı) Sûresi

327-Allah(c.c.)’ın kullarına verdiği pek çok nimetler bir bir sayıldığı için hangi sureye “Sûretü’n – Niam; nimetler suresi” adı verilmiştir?

&Nahl Suresi

328-Fesat çıkarmaları sebebiyle İsrail-oğulları’nın yeryüzünde iki defa sürgün edilmelerinden bahseden, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ‘’geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesi’’ anlamına gelen, ‘’Beni İsrail Sûresi’’ olarak bilinen sure hangisidir?

&İsra Suresi

329-İsrailoğullarına geniş yer veren ve özellikle Tevrat’taki on emri ihtiva eden ayetler hangi surede bulunmaktadır?

&İsra Suresi

330-Mağara suresi anlamına gelen 9. ve 27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikâyesinin anlatıldığı suredir. Yüce Allah(c.c.)’ın göz kamaştırıcı kudretine somut ve kesin bir delildir. Bu anlamı içeren sure hangisidir?

&Kehf Suresi

331-İnsanın Yüce Allah(c.c.)’a ubudiyetini, onun Allah(c.c.)’ın nimet ve lütuflarını kabul edişini, Yüce Allah(c.c.)’ın şan ve şerefinin övülmesini, O’nun azamet, celal ve kemalinin itiraf edilmesini hissettiren “Elhamdülillah”(hamdele) ibaresiyle başlayan beş sure hangileridir?

&1-Fatiha,  2-En’am,  3-Kehf,  4-Sebe’ ve 5-Fâtır

332-Musa(a.s) ile Hızır(a.s) kıssasını anlatan süre hangisidir?

&Kehf Suresi

333-Hz. Meryem’in hamile kalmasını, Hz. İsa’yı babasız olarak doğurmasını, bu hamileliğin yankılarını, buna bağlı diğer hususları, en önemlileri beşikte küçük bir çocuk iken konuşması gibi ol­dukça hayret verici olayların Hz. İsa’nın doğumu ile birlikte ortaya çıkmasını anlatan sure hangisidir?

&Meryem Suresi

334-Hz. Zekeriya peygambere Yahya isimli bir oğlunun olacağı hangi surede haber verilmektedir?

&Meryem

335-Cafer bin Ebi Talib’in, Necaşi’nin huzurunda Müslümanları savunurken oku-duğu sure hangisidir?

&Meryem Sûresi 

336-Tarihi Vakalar (Hikâyeler – olaylar) suresi olarak bilinen, Hz. Musa’nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesini anlatan sure hangisidir?

&Kasas Suresi

337-Dişi Örümcek suresi olarak bilinen, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzeten sure hangisidir?

&Ankebut Suresi

339-Beş defa “Ey Nebi” hitabının zikre-dildiği, Zeyd adlı sahabenin isminin geçtiği, Hendek Gazvesini anlatıldığı sure han-gisidir?

&Ahzab Suresi

340-Hizipler / gruplar / topluluklar anlamına gelen, Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahseden ve hizb’in çoğulu olan sure hangisidir?

&Ahzab Suresi

341-Bir takım ileri gelen müşrikler “Uhud” savaşından sonra Medine’ye gelmişler, münafıkların lideri Abdullah b. Übeyy’in evine misafir olmuşlardı. Hz. Peygamber bunlara, kendisiyle görüşmek üzere emân vermişti. Bu görüşme esnasında Re-sûlullah’a: Sen bizim taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç, “onlar menfaat sağlayabilir, şefâat edebilir” de, biz de seni Rabbinle baş başa bırakalım, dediler. Orada bulunan müslümanların canları sıkıldı, onları öldürmek istediler. Bunun üzerine, verilmiş olan emânın bozulması konusunda Allah’tan korkmalarını ve kâfirler ile münafıkların sözlerine boyun eğmemelerini ifade eden sure hangisidir?

&Ahzab Suresi

342-Yemen’de bir bölge isminin veya kabile isminin verildiği sure hangisidir?

&Sebe Suresi

343-Hz. İbrahim’in oğlunu kurban kesmesi ile ilgili kıssa hangi surede anlatılır?

&Saffat

344-Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir?

&Ahmed ismi 1 yerde (Saff Sûresi, 6) 

345-Saf Tutanlar, sıra sıra dizilenler anlamına gelen, kâinattaki güçlerden söz eden, saf tutmuş meleklere işaret eden, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut insana yemin edilerek Allah’ın bir olduğu gerçeğini ortaya koyan sure hangisidir?

&Saffat Suresi 

346-Muhammed ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 4 yerde geçer. Bunlar hangi surelerdir?

&Âl-i İmrân Sûresi-144  

&Ahzâb Sûresi-40

&Muhammed Sûresi-2   

&Fetih Sûresi-19

347-Peygamberimizin ismi Kur’an’da kaç kere anılmaktadır?

&5 kere 

348-Resulullah(sav)’ın ismi Kur’an’da zikredilmiştir. Bunlar nelerdir?

&“Muhammed yalnızca bir peygamberdir Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir.”

&“Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, ancak o Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur’’

&“İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed’e indirilene (Kur’an’a) -ki o Rablerinden olan bir haktır- iman edenlerin, (Allah), kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir”

&“Muhammed, Allah’ın Resulüdür Ve onunla birlikte olanlar da kâfirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhamet-lidirler”

&“Hani Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrail-oğulları, gerçekten ben, sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir peygamberin de müjdeleyicisiyim demişti” Hz Peygamber’in ismi, sıraladığımız ilk dört surede “Muhammed”, beşinci surede ise “Ahmed” olarak geçmiştir.

349-Saf Tutmak anlamına gelen, mü’min-lerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmelerinden bahseden sure hangisidir?

&Saff

350-Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir?

&Bu sure medeni’dir.

&Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,

&ALLAH yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,

&İsa(a.s) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,

&Kâfirler istemese de ALLAH’ın nurunu tamamlayacağı,

&İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir.

&Saf suresi.

351-Yığınlar, bir yere yığmak, Mümin ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen sure hangisidir?

&Zümer

352-‘’O geceyi gündüze, gündüzü de geceye sarar’’  ayetinde sarar manasına gelen‘’yükevviru’’dur. Bu kelime baş gibi yuvarlak bir cisme sarık gibi herhangi bir nesneyi dolayarak sarmak manasına gelmekte, buradan dünyanın yuvarlak olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu anlatın Kur’an’ın hangi suresinde geçmektedir?

&Zümer 5. âyet 

353-Dünyanın yuvarlaklığına dair ayet Kur’an’ın hangi suresinde geçmektedir?

&Naziat Suresi 30, ayetinde yer alan ‘’deha’’ kelimesi dünyanın devekuşu yumurtasına benzer şekilde (elipsoid) düzenlendiğini göstermektedir.

354-Hz. Ömer Rasulüllah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?

&Naziat Suresi

355-Binite binince okunan dua hangi sürede ve kaçıncı ayettir?

&Zuhruf -13

356-Gösteriş-süsler anlamına geldiği, Altın ve mücevherlerden söz edildiği ve Allah’ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatılan sure hangisidir?

&Zuhruf Suresi

357-Kur’anda âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri ele alınır ve kendisi teselli edilir. Bu hususiyet nedir ve hangi surede anlatılır?

&Duha suresi, yetim oluşu

358-Kandıranlar anlamına gelen, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından bahseden sure hangisidir?

&Mutaffifin Suresi

359-Bir maden ismi olan, demir anlamına gelen, demirin öneminden yararlarından söz eden sure hangisidir?

&Hadid Suresi

360-Yahudi kabilelerinden olan Nadîr-oğullarının sürülmeleri hakkında nazil olan, onlar hakkında bilgi veren, ’toplanma’’ anlamına gelen sure hangisidir?

&Haşr Sûresi

361-Her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet ve ahiret haberiyle başlamıştır. Allah’ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah’a varılacağı ve O’nun katında hesap verileceği anlatılır. Bu sure hangisidir?

&Ğaşiye Suresi

 

362-Sorgulanan, sınav veren kadın anlamını ifade eden, müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden söz eden sure hangisidir?

&Mümtehine Sûresi

363-Toplanma anlamına gelen, Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiği sure hangisidir?

&Cuma Sûresi 

364-Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmelerini, doğru yolu bulmalarını anlatan sure hangisidir?

&Cinn Sûresi

365-Hz. Peygamber, amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice’yi kaybettikten sonra Tâif’e gitmiş, orada çirkin davranışlarla karşılaşmıştı. Bu sıralarda Kureyş müşrikleri de müslümanlara karşı düşmanlıklarını iyice arttırmıştı. İşte Tâif dönüşünde nâzil olarak Resûl-i Ekrem’e teselli veren bir sure inmişti. Yalnız insanların değil, cinlerin de Kur’an’a tâbi olduklarını bildiriyor, İslâm’ın muzafferiyetini müjdeliyordu. Bu inen sure hangisidir?

&Cinn Sûresi 

366-İnsanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çeken sure hangisidir?

&İnsan Sûresi

667-İnşikak ve İnfitar surelerinin isimlen-dirilmelerindeki ortak özellik nedir?

&Kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsetmeleri

370-Okuyanı şirkten beri kılan ve yatarken son olarak okunması müstehap olan sure hangisidir?

&Kafirun Suresi

371-Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı surenin adı nedir?

&Mümin Suresi 

372-Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden olan, hakkı bâtıldan ayırt eden anlamına gelen sure hangisidir?

&Furkan Suresi

373-Tahrim suresinde örnek olarak anlatılan dört kadın hangileridir?

&Firavun’un karsı, Nuh’un karısı, Lut’un karısı ve Hz. Meryem

374-Hz. Peygamber’in bazı yiyecekleri kendisine yasakladığını anlatan sure hangisidir?

&Tahrim Suresi

375-Hizb’in çoğulu olan ve müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahseden sure hangisidir?

&Ahzâb Suresi

376-Danışmak anlamına gelen, müslümanların, işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren sure hangisidir?

&Şurâ Suresi

377-Hz. Peygamber’in Mi’rac mucizesinin Mekke’den Kudüs’e kadar olan kısmı hangi sûrede anlatılmıştır?

&İsra Suresi

378-“Hak” kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok “kıyamet” manası verilmektedir. Bu sure hangisidir?

&Hakka Suresi

379-Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: “Allah, Ebû Tâlib’in yetimi Muhammed’den başka bir peygamber bulamadı mı?” diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine hangi sûre inmiştir?

&Yunus Suresi

380-Kur’an’da ‘’Zünnun’’ ve ‘’Sahibu’l-Hud’’ isimleriyle anılan peygamber kimdir?

&Hz. Yunus

381-Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber(s.a.v): “Bana on âyet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir” Bu 10 ayet hangi surede geçmektedir?

&Mü’minun Suresi’nin ilk 10 ayeti 

392-“Yâsîn” a)Hangi manaya gelir, b)Bu mana ile kasdedilen kimdir?

&a)”Ey insan!”  , b)Hz. Peygamber’dir.

383-İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip geleceklerini anlatan sure hangisidir?

&Rum suresi

384-İslâm’ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahseden, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inen ve Medine’de inen sûrelerden sayılan sure hangisidir?

&Fetih suresi

385-‘’Doğrusu biz sana apaçık bir fetih verdik’’ ayetinde işaret edilen fetih müfessirlerin cumhuruna göre hangisidir?

&Hudeybiye Barış Antlaşması

386-Peygamberimiz ‘’bu gece bana bir sure indirildi o bana güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha çok sevimlidir’’ dediği sure hangisidir?

&Fetih Suresi

387-Mürselât suresi “Gönderilenler” demektir. Müfessirler, gönderilenler’den maskadın ne olduğunu nasıl açıklamışlardır?

&Âlemin idaresiyle görevli bir kısım melekler, Rüzgârlar, Peygamberler ve Kur’an âyetleri

388“O gün yalancılara yazıklar olsun (vay hallerine)” ayeti kendisinde 10 defa zikredilen sure hangisidir?

&Mürselat Suresi 

389-Sure adı taşıyan dağ Mekke’de bulunan hangi dağdır?

&Murselat dağıdır

390Rasüllah(s.a.v)’in “Şeyye betni Hud ve ehavetühe” = “Beni Hud suresi ve kardeşleri yaşlandırdı. (ihtiyarlattı)” diye buyurduğu sureler hangileridir?

&Vakıa Suresi, Mürselat Suresi, Amme Suresi ve Hud Suresi

391-‘’Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!’’ emrini de ihtiva eden ve Peygamberimiz’in  ‘’Beni yaşlandıran sure’’ diyerek nitelendirdiği sure hangisidir?

&Hud Suresi         

392Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir?

&Hacc Suresi 

393-Rahim ne demektir?

&Ahirette sadece Müminlere merhamet eden demektir.

394-İki nebinin ismi ile biten sure hangisidir?

&Alâ Suresi (صُحُفِ اِبْرٰه۪يمَ وَمُوسٰى )

395-Rahman ne demektir?

&Dünyada bütün canlı ve cansızların ihtiyacını gören demektir. 

396-Yemen’de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir. Bu olay hangi surede anlatılır?

&Buruç 

397-Gece, fazla ışık saçan yıldız sabah-yıldızıdır. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir. Bu yorum hangi surenin isminin anlamından çıkabilir?

&Tarık 

398-Efendimiz; Velîd, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabîa gibi Kureyş’in ileri gelenlerine İslâm’ı anlattığı bir sırada âmâ olan Abdullah b. Ümmü Mektum gelir ve “Yâ Resûlallah! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret” der. O esnada Resûlullah (s.a.v) cevap vermez. Çünkü Kureyş’in bu ileri gelen kimseleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatları değişti. Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bazı âyetler geldi. Bu gelen ayetler hangi surededir?

&Abese Suresi

399-Hangi surenin ilk ayetleri Abdullah bin ümmi Mektum hakkında inmiştir ve bu ayetler mealen nasıldır?

&Abese Suresi Mealen: Yanına kör bir kimse geldi diye (Peygamber) yüzünü asıp çevirdi. Ne bilirsin, belki de o arınacak; Yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Ama sen, kendisini öğütten müstağni gören kimseyi karşına alıp ilgileniyorsun. Arınmak istememesinden sana ne? Sen, Allah’tan korkup sana koşarak gelen kimseye aldırmıyorsun.(Abese:1-10)

400-“Güneş” anlamına gelen “şems” suresinde insanın yaratılışında var olan iki özellik(Kabiliyet) ele alınmıştır. Bu iki özellik nedir?

&İyilik ve kötülük

401-Gece anlamına gelen hangi sûrede insanoğlunun iki zıt(karşıt) davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir?

&Leyl Suresi

402-Kur’an’ın indiği dönem müşriklerinden yalnızca kimin künyesi Kuran’da geçer?

&Ebu Leheb’in

403-Kur’an’da hanımıyla birlikte lanetlenen ve Peygembere en çok acı çektiren amcası kimdir?

&Ebu Leheb

404-Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akra-basını çağırarak, onları İslâm’a dâvet etmişti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, “Bizi bunun için mi çağırdın?” demişti. Bunun üzerine Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi sûre indi?

&Lehep (Tebbet)

405-Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını gös-termek üzere Mescid-i Haram’dan Mes-cid-i Aksa’ya yürütmesinden dolayı ‘’Gece Yürüyüşü Suresi’’ olarak ifade edilen sure hangisidir?

&İsra Suresi 

406-Başından ve sonundan 10 ayet okunup ezberlenmesi deccalden koruyacağı bildirilen, Cuma günü okunması müstehap olan sure hangisidir?

&Kehf Suresi

407-Kur’an’da yer alan iki ayrı bahçe sahipleri kıssası hangi iki surede anlatılır?

&Kehf ve Kalem  

408-Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan Ashab-ı Kehf’in ve köpeğinin adı nedir?

&Telmiha, (Yemliha), Kefeştatayyuş Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şezenuş ve köpekleri Kıtmir.

409-Putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikâyesini anlatan, gençlerin (Ashab-ı Kehf’în) 309 yıl mağarada uyuduğunu bildiren sure hangisidir?

&Kehf

410-Kur’an’da adı geçen fakat peygamberliğinde ihtilaf olan, oğluna nasihat eden şahıs kimdir?

&Lokman(Kur’an’da hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi verilmemiştir.)

411-Gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiğini anlatan sure hangisidir?

&Rad Suresi

413-Muğayyebat-ı hamse (beş bilinmeyen) hangi surenin son ayetinde sayılmıştır?

&Lokman 

414-Kur’an’da geçen Lokman’a verilen öğütler nelerdir?

&Allah ‘a ortak koşmamak.       

&Namaz kılmak.

&Ana-babaya iyi davranmak.   

&İyiliği emretmek.

&Kötülükten sakındırmak.                        

&Sabırlı olmak.

&Başkalarını küçümsememek.

&Alçakgönüllü olmak.

415-Dünya-âhiret dengesi vardır. Gaybı kimse bilemez, Kıyamet de bilinmeyen beş şey arasındadır. Kişi için çalışmak esastır. Dünyadan nasip de unutulmayacaktır. Dünya âhiretin tarlasıdır. Ahiret muhakemesini Yüce Allah yürütür. Zira “Din gününün sahibi” O’dur. Hangi dinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

&İslamiyetin

416-“Muğayyebât-ı Hamse” Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği 5 şey nelerdir?

&Kıyametin kopma zamanı

&Yağmurun ne zaman yağacağı

&Rahimdeki bebeğin durumu

&İnsanların ileride neler elde edeceği

&Ne zaman ve nerede öleceği

417-Bilinmeyen beş şeyden hangilerini hem Allah bilir hem de insanlar bilir?

&Rahimdeki bebeğin durumu

&Yağmurun ne zaman yağacağı

418-Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure hangisidir?

&Enam suresi

419-Sahabe-i Kiram’ın, ilk zamanlar, ebedi hakikatleri hatırlatmak, yanlışlıklar nedeni ile uyarmak için ve birbirleriyle karşılaştıklarında veya ayrıldıklarında birbirlerine okudukları sure hangisidir?

&Asr

420-Hangi surenin konusu sadece Allah’ın birliği ve özellikleridir?

&İhlâs Suresi.

421-“Necât”,“Velâyet”,’’Marifet”, Cemâl”, “Nisbet”, “Bereket”, “Müzekkire”, “Mânia”, “Eman”, “Berâet” gibi isimler hangi sure için kullanılmıştır?

&İhlâs Suresi.

422-Mekke liderlerinin Ebu Talib’e, Hz. Muhammed’in peygamberlik davasından vazgeçmesi taleplerini ilk defa ilettikleri sıralarda, nazil olan iki sure, Mekkelilerin iman etmelerini gerektiren iki tarihi ve toplumsal gerekçeyi ifade ediyordu. Bu surelerin birisi Kureyş suresidir. Vahyedilen ikinci sure hangisidir?

&Fil                         

424-Peygamberimiz(s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?

&Elemneşrah suresi.

425-Bakara suresinin ilk 5 ayetinde (Elim lem mim) hangi konular işlenmektedir?

&Kur’an’da yer alan bilgilerin kesinliği, Kur’an-ı Kerim’in hidayet kaynağı olduğu, gaybe (görünmeyene inananların, namaz kılanların, kazanımlarını paylaşanların, Kur’an’a, Kur’an’dan önceki kitaplara ve ahirete inananların kurtuluşa ereceği. ‘’Elif, Lam, Mim. Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap’dır. Onlar, gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarfederler. Onlar, sana indirilen Kitap’a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar. İşte Rab’lerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır.’’

426-Haşr suresini 22-24 ayetlerinin(her sabah namazından sonra okunan ayetin) konusu nedir?

&Allah ve özellikleridir. ‘’ O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır. O, acıyıcı olandır, acıyandır. O, kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu herşeye geçiren, ulu olan, Allah’tır. Allah onların koştukları eşlerden (ortaklardan) münezzehtir. O, vareden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah’tır. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim’dir.’’

426/1-Haşr Suresi’nin son üç ayette geçen Allah’ın İsimleri nelerdir?

&Melik, Kudüs, Selâm, Mümin, Müheymin,  Mütekebbir, Aziz, Cebbâr, Hâlık, Bâri’ ve Musavvir

427-Âyetü’l-Kürsî’inin içinde Cenâb-ı Hakkın kaç(açık ve gizli) ismi geçmektedir?

&17

428-Bakara Suresi’nin 255. ayetinde (Ayet el Kürsi) hangi konu işlenmektedir?

&Allah’ın birliği ve özellikleridir. ‘’Allah, O’ndan başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde olan ancak O’nundur. O’nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O’na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.’’

429-İslam dinine davetin, ilk defa açıkça yapılmasını emreden ayetlerden. ”Sen emrolunduğun gibi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma” ayetinin yer aldığı sure hangisidir?

&Hicr – 94. ayet                  

430-Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ifade edilmiştir ve kim örnek alınmıştır?

&Yusuf suresi ve Yusuf(a.s) örnek alınmıştır.

 431-Baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure hangisidir?

&Yusuf Suresi’dir.

432-Kur’an da en fazla rüyaların anlatıldığı sure hangisidir?

&Yusuf Suresi

433-Esmaü’l Hüsna’nın önemi Kur’an-ı Kerim’de ne şekilde ifade edilmektedir?

&‘’En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.’’ (A’raf, 180)

434-Nesh ile ilgili Kur’an’daki temel ayet hangi surede yer almaktadır?

&Bakara suresi

435-Kur’an’da adı geçen günler hangileridir?

&Cuma, Cumartesi ve Arafe

436-Kur’an’da on surede Allah’ın ne adı ve ne de herhangi bir sıfatı geçmez. Bu sureler hangilerdir?

&Asr, Tekesür, Karia, Beled, Tarık, Abese, Mürselat, Mesed, Kefirun ve Maun

437-HA-MİM ile başlayan kaç sure verdır?

&7 (40. Mu’min, 41. Fussilet, 42. Şura, 43. Zufruf, 44. Duhan, 45. Casiye ve 46. Ahkaf Surelerdir.)

438-Kur’an’da en uzun kelime hangi surededir?

&Hicr suresinin 22. Ayetinde geçen, 11 Harfdan oluşan (فأسقيناكموه –فَاَسْقَيْنَاكُمُوهُۚ ) kelimesidir.