Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

20-Yahudilik-1

3-ORTADOĞU VEYA SÂMİ DİNLERİNDEN ‘’YAHUDİLİK DİNİ’’-1

248-Yahudiliği tanımlayınız?

&Belli bir toprakla kimlikleştirilmiş bir grup hayatını, müşterek bir inancı, bir dil ve edebiyatı, hukuku ve sanatı bünyesinde barındıran bir dindir. Yahudi olmanın temel ön şartı, Yahudi bir anne-babadan veya Yahudi bir anneden doğmaktır. 

249-Museviliğin en yoğun olduğu ülke hangisidir?

&İsraildir (%84) Bu ülkeyi %3.7 ile ABD izlemektedir.

250-Yahudilikte Tanrı kelimesi ne olarak ifade edilir?

&Yahve (Yehova), Elohim 

251-Yahudilikte Hâ-şem ve Rab anlamında hangi kelime kullanılır?

&Adonay

252-Yahve yalnız İsrail’in Rabbıdır ve Yahudilerle Moşe (Hz. Musa) vasıtasıyla ahitleşmiştir. Yahve, tek Rab’dır, yaratıcıdır. Tanrı’nın başı ve sonu yoktur. Âlemi yaratırken, altı günde bu işi yapmış, yorulmuş, yedinci gün (Cumartesi, sebt: “Şabat”) dinlenmiştir. Cumartesi günü hiçbir şey yapmamak gerekir. Bu inanış hangi dine aittir?

&Yahudilere

253-Yahudilikte Hz. İbrahim’in adı nedir?

&Abraham

254-Yakup, Yahve ile güreşmiş ve O’nu yenmiş, bu sebeple Yakub’a “İsrail” denilmiştir. İsrail ne anlama gelmektedir?

&Yahve’yi yenen

255-Yahudiler Hristiyan topraklarında hangi ismi kullanmışlardır?

&İsraeli, İsraelite 

256-Yahudiler Müslüman topraklarında hangi ismi kullanmışlardır?

&Musevi 

257-Katoliklerin başpapazı(ruhani lideri) kimdir?

&Papa

258-Babil sürgünü dönüşü Asurlular tarafından topraklarına yerleştirilip Yahudiliği kabul etmiş Samiriler’den kendilerini ayırmak için hangi adı alarak Yahudiler bundan sonra Yahudi olarak anılmaya başlanmıştır

&Yahuda Halkı adını alarak

259-Kur’an’da Hz. İsa’dan önceki Yahudilere ne denir?

&İsrailoğulları

260-Kur’an’da Hz. İsa’dan sonraki Yahudiler ne oalrak ifade edilmiştir?

&Yahudi 

261-Kral Süleyman’ın inşa ettiği mabed hangisidir?

&Bet Hamiktaş(Kutsal Ev)

262-Kral Süleyman’ın inşa ettiği mabedin İslam tarihindeki adı nedir?

&Mescid-i Aksa

263-Yahudilerin 1.Mabed Dönemi ne zaman başlamıştır?

&Kral Süleyman’ın Tanrının Hz Musa’ya vadettiği gibi Kudüs’teki Marah dağında mabed inşa etmesiyle başlamıştır.

264-Yahudilerin 2. Mabed Dönemi ne zaman başlamıştır?

&Pers Kralı Kores’in Yahudilerin Kudüs’e dönmelerine izin vermesi ve Yahudilerin Ezra önderliğinde mabedi yeniden inşa etmeleriyle başlar.

265-Yahudi din adamlarına göre Yahudi olmanın dini ve ırki en önemli şartı nedir?

&Yahudi bir anne-babadan veya Yahudi bir anneden doğmaktır.

266-Hz. Musa’ya vahyedilen ON EMİR nelerdir?

&-Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka tanrın olmayacak.

&-Put yapmayacak ve hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın

&-Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın

&-Babana ve annene hürmet edeceksin

&-Öldürmeyeceksin

&-Zina yapmayacaksın

&-Çalmayacaksın

&-Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın

&-Komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun eşine, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin

&-Cumartesi günü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Haftanın altı gününde çalışacak, yedinci gün dinleneceksin. Cumartesi, Rabb’ine tahsis edilmiş genel dinlenme günüdür. O gün, ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne hizmetçilerin, ne de hayvanların bir iş yapmayacaktır.

267-Hz. Musa Tanrı’nın kendisine vah-yettiği ayetleri bir kitap haline getirerek iki levha ile birlikte daha sonra İsrailoğul-larının göç yolunda daima yanlarında taşıyacakları Ahit Sandığı içine koydu. Bu sandığın adı nedir?

&Tabutu’l-Ahd

268-II. Mabedin yıkılması sonucu Tevrat’ın tefsirine ağırlık veren Yahudiler, Şam ekolü sonucunda hangi bölüm meydana gelmiştir?

&Mişna

269-II. Mabedin yıkılması sonucu Tevrat’ın tefsirine ağırlık veren Yahudiler, Bağdat ekolü sonucunda hangi bölüm meydana gelmiştir?

&Kudüs Talmut’u

270-Yahudiliğin kutsal metinleri yazılı ve sözlü bölümlerden oluşmaktadır. Yazılı metinler Türkçe’de ne olarak bilinir?

&Eski Ahid

271-Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezhepleri hangilerdir?

&Ferisilik              &Sadukilik               &Essenilik

272-Hıristiyanlık sonrası Yahudi mezhepleri hangileridir?

&Rabbani Yahudilik                  &Karailik

273-Hz. Musa’ya Tanrı’nın kendisine vahyet-tiği ON EMİR Tevrat’ın hangi bölümlerindedir?

&Çıkış ve Tesniye

274-Yahudiliğin en temel özellikleri nelerdir?

&Mabed                

&Mesihçilik            

&Seçilmişlik     

&Ahid dini olması  &Kutsal topraklar(Filistin)

 275-Yahudiliğin inanç esasları kaçıncı yüzyılda belirlenmiştir?

&XII

276-Yahudilikte pek çok ibadet mabette gerçekleşmesi gerekir. Bu mabed herhangi bir Sinagog(havra) değil, bilakis Kral Süleyman’ın inşa ettiği ve pek çok kez tahribata uğrayan ve bugün sadece Batı Duvarı sağlam kalan Yahudilerin kotel dedikleri ve önünde ağıt yaktıkları yerdir. Burası neresidir?

&Bet Hamiktaş

277-Yahudiliğin inanç esasları kim tarfın-dan belirlenmiştir?

&Maimonides tarafından

278-Yahudiliğin inanç esasları belirlenirken hangi dinlerin inanç sistemlerinden faydalanılarak belirlenmiştir?

&Hırıstiyanlık ve İslamiyet

279-Yahudiliğin inanç esasları kaç maddeden oluşmuştur?

&13 madde

280-Yahudiliğin onüç(13) maddelik inanç esasları arasına Mesihçilik inancını koyan kimdir?

&Maimonides

281-Sinagoglarda bulunması gereken üç şey nedir?

&Kutsal dolap, Mihrap ve Kürsü(Teva)’dür.

282-Yahudiler günde kaç vakit ibadet ederler?

&Üç(3)

283-İbadet eden Yahudi kadınları sinagoglara neyi takarak gelirler?

&Başörtülerini

284-İbadet eden Yahudi erkekleri sinagoglara neyi takarak gelirler?

&Kipa denilen şapkayı giyerek

285-Yahudilerin dua kitabının adı nedir?

&Siddur

286-Yahudilerin Hac bayramları hangileridir?

&Şukkot                    &Fısıh                &Şavuot 

287-Yahudiler hacca gitmek zorunda olmalarına rağmen neden gitmiyorlar?

&Mabedin yıkılmasından dolayı bu ibadetlerini yerine getirememektedirler