Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

20-Sefer(Yolculuk) Ve Müsaferet

SEFER(YOLCULUK) VE MÜSAFERET

301-Kişinin herhangi bir nedenle ikamet ettiği yerden kalkıp başka bir yere gitmesi veya gitmek için yola koyulması ne olarak ifade edilir?

&Sefer ve Müsaferet

302-Bir yerde yerleşik bulunan, yolcu olmayan kişi anlamına ne denir?

&Mukim

303-Hanefîler’in çoğunluğunun kabulüne göre yolculuk, orta bir yürüyüşle kaç konuk-merhale-günlük bir mesafeden ibarettir?

&3

304-Seferilik süresi,“Mukim kimse tam bir gün bir gece, yolcu ise üç gün üç gece mesh eder”  hanefiler bu hadisi esas almışlardır. Bir kişinin günde ancak altı saat yolculuk yapabileceği kabul edilince üç günlük yolculuk kaç saatlik bir zamana tekabül etmiş olmaktadır?

&18

305-Hanefîler, namazların kısaltılması hükmünün Allah’tan bir bağış olduğu yönündeki rivayeti esas aldıkları için, kısaltmanın bir ruhsat değil bir azîmet hükmü olduğunu ileri sürerek bu konuda yolcuya tercih hakkı tanımamış ve kısaltmanın gerekli oldüğü hükmüne varmışlardır. Hanefiler namaz kısaltmayı ne olarak kabul etmişlerdir?

&Vacip

306-Hanefîlere göre yolcunun bilerek dört rek‘atlı namazı ikiye indirmeyip dört olarak kılmasının hükmü nedir?

&Mekruh

307-Seferde iken kazâya kalan dört rek‘atlık namazların normal duruma dönüldüğünde kaç rek‘at olarak kılınması gerekir?

&2 

308-Mâlikîler’e göre, seferde iken dört rek‘atlı farz namazlarını ikişer rek‘at olarak kılmasının hükmü nedir?

&Müekked sünnet

309-Yolculukta namazları kısaltarak kılmak bir ruhsat olup, kullanıp kullanmamak kişinin tercihine bırakılmıştır. Bu görüş hangi imamlara aitti?

&Şafii                    &Hanbelî

310-Hanefîlere göre seferî kimse bir beldede kaç gün ve daha fazla kalmaya niyet edince mukim olur ve artık namazlarını tam kılar?

&15

311-Hanefîlere göre seferî kimse bir beldede kaç günden az kalmaya niyet ederse seferîliği devam eder?

&15

312-Şâfiî ve Mâlikîler’e göre yolcu bir yerde kaç gün kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar?

&4 gün

313-Aşağıda bahsedilen maddeler, dinimiz islamın nasıl bir din olduğunu ifade eder?

&Namazın kısaltılması(kasr)

&Dört rek‘atlı farz namazlarını ikişer rek‘at olarak kılmasına

&İki namazın bir vakitte kılınması(cem‘)

&Orucu yolculuk anında tutmayıp sonraya bırakma

&Mest üzerine meshin süresi (1gün-3 gün)

&Hastaların istediği gibi namaz kılmaları

&Kolaylıklar dini 

314-Hanbelîler’e göre kaç günden fazla veya kaç vakitten fazla kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar?

&4 gün -20 vakitten 

315-Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

&Hz. Peygamber’in sekiz rek‘at olarak kıldırdığı teravih namazı, bazan gecenin ilk üçte birlik kısmını, bazan yarısını kaplamış ve bir keresinde bu sekiz rek‘atlık namaz sahur vaktine kadar sürmüştür.

&Nâfile namazın oturarak kılma hükmü, kıraatin oldukça uzun tutulma geleneği dikkate alınarak verilmiş bir hükümdür. Yoksa Fâtiha’dan sonra Kevser ve İhlâs sûresinin okunacağı iki rek‘at nâfile namazın oturarak kılınması uygun değildir.

&Bir mescide, herhangi bir namazı kılmak için veya farz kılmak ve imama uymak niyetiyle girmek ve oturmadan o namaza başlamak da tahiyyetü’l mescid yerine geçer. Yani tahiyyetü’l mescid namazını kılmış sayılır.

&Yolculuktaki ruhsatların veriliş nedeni; yolculuğun verdiği meşakkat, telâş, yorgunluk, bedensel sıkıntılar, korkular, geride bıraktığı işi, eşi, ailesi, yol güvenliği ile ilgili endişeler ve normal düzenin bozulmasını içermesidir.

&Bir kimse doğup yerleştiği veya karısının yerleştiği yere varınca seferî olmaz. Sadece gideceği bu yer sefer mesafesi uzaklığında ise yolculuk esnasında seferî olur.

&Cem‘-i takdîm veya cem‘-i te’hîr yapmak, namazın amacının gerçekleşmesi bakımından, namazın kazâya kalmasından daha uygun bir çözüm olarak görünmektedir.

&Evet

316-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

a)İstiska duası                     = Yağmur Duası

b)Zuhr-i ahîr namazı          =Son öğle namazı

c)Öğle vakti                          =Zeval vakti

&Hepsi