Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

20-8-’Bina Ve Nakil Vasıtaları Gibi Gelir Getiren Mallar

8-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’BİNA Ve NAKİL VASITALARI GİBİ  GELİR GETİREN MALLAR’’

270-İnsanın çoluk çocuğu ile sığındığı ve oturduğu ev veya apartman, şahsî işi için kullandığı nakil ve binek aracı temel ihtiyaçlardandır ve bunlar artıcılık özelliğine de sahip değildir. O halde bunlardan zekât verilir mi?

&Hayır

271-‘’Kiraya verilen büyük binalar, daireler, dükkânlar, düğün salonları ile kara, hava, deniz taşımacılığında kullanılan nakil araçlarından elde edilen gelirler, temel ihtiyacın dışında olduğundan ve vücûb sebebi olan artıcı özelliğe sahip hale geldiğinden dolayı zekâta tabidir’’  ifadesi doğru mudur?

&Evet

272-Akarların(evler, dükkânlar, araçlar vb.) yalnızca gelirleri zekâta tâbidir. Bu zekât da elde edilen gelir nisaba ulaşır ve üzerinden bir kamerî yıl geçince % 2.5 nisbetinde tahsil edilir. Bu görüşün gerekçeleri nelerdir?

&İmam Mâlik’ten ev kiralarının alındıktan sonra üzerinden bir kamerî yıl geçmedikçe zekâta tâbi olmayacağını söylemesi

&Ahmed b. Hanbel’den de kira gelirinin üzerinden bir yıl geçince zekât tahakkuk edeceğini söylemesi 

273-Ömer Nasuhi Bilmen’in kira zekâtıyla ilgili görüşü nedir?

&Yanlız kira bedellerini almak üzere elde bulunan evlerden, dükkânlardan vesair akarlardan, nakil vasıtalarından zekât lâzım gelmediği, bunların kiralarından, nisab miktarı olup üzerlerinden tam bir sene geçtiği takdirde zekât verileceği görüşündedir.

274-Kira zekâtıyla ilgili, İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı İslâm Fıkıh Akademisi’nin 1985 tarihindeki kararı nasıldır?

&Kiraya verilmiş arazi ve taşınmazların mülk değeri üzerinden zekât vermek gerekmez. Bunların yıllık gelirinden nisab miktarını bulması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde, yıl sonunda % 2.5 oranında zekât verilir.

275-Gelir getiren bina ve benzerlerinin bu gelirlerinin, “Elmâlü’l-Müstefâd”a benzetilerek üzerlerinden yıl geçmeden zekâtlarının ödenmesi gerektiğini savunanlar kimlerdir?

&Çağdaş âlimlerden bazıları

276-Gelir getiren bina, vasıta ve benzerini ziraî araziye kıyas edip bunların safî gelirlerinden % 10 veya gayri sâfiden % 5 nisbetinde zekât alınır. Mal sahibinin yıllık kira geliri, kiralanan için yapmakta olduğu mûtat harcamalar ve yıllık temel ihtiyaçları karşılığı çıktıktan sonra nisab miktarını bulmakta ise, bu miktarın % 10’u zekât olarak aydan aya ödenir. Yılın dolması veya üzerinden bir yılın geçmesi beklenmez. Bu görüşte olan âlimler de vardır. Bu ifade doğru mudur?

&Evet 

277-Kira zekâtının oranıyla ilgili, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşü nasıldır?

&Kira gelirlerinden %10 değil de %2,5 oranında zekât verilmesi yönünde görüş belirtmektedir.