Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Tefsirin Gayesi, Konusu Ve Müfessirde Aranan Şartlar

TEFSİRİN GAYESİ, KONUSU Ve MÜFESSİRDE ARANAN ŞARTLAR

6-Tefsirn konusu nedir? 

&Tefsir ilminin konusu, bütünüyle Kur’ân âyetleridir. Tefsir, Kur’ân’ın bütün âyetlerini ve kelimelerini araştırma konusu yapar. 

7-Tefsir ilminin gayesi nedir?

&Gâyesi; gerek bu dünyada, gerekse öbür dünyada kişilerin selâmete ve saâdete ulaşmalarını sağlamak için ALLAH’ın kitabını, Onun ifâde etmek istediği maksada yakın olarak anlamak, anlatmak ve faydalı sonuçlar çıkarmaya çalışmaktır.

8-Bir müfessirin bilmesi gereken ilimler nelerdir?

&Bir kitabı anlayabilmek için her şeyden önce o kitabın dilini bilmek gerekir. Kur’ân-ı Kerimi anlamak ve tefsir edebilmek için de başta Arapça’yı çok iyi bilmek gerekir.

&Belâgat ilmi. (Meânî, Beyân ve Bedi’). Hadîs ve hadîs usûlü ilmi. Fıkıh ve fıkıh usûlü ilmi. Kur’ân ilimleri.(Esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, muhkem-müteşâbih, kıraat, rivayet vb.) Kırâat ilmi. Vehbî ilimler. Kelâm ilmi. Kırâat ilmi ve Belâgat ilmi.

&Sosyoloji, Psikoloji, Astronomi, Fizik, Kimya, Tıp, Tarih vb. ilimler. 

9-‘’Problemlere kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmek için Kur’an’ı sağlıklı bir şekilde anlamak yorumlamak ve uygulamak hayati bir önem taşımaktadır.’’ İfadesi hangi İslam âlimlerin işidir?

&Müfessirlerin 

10-Süyuti’ye göre bir müfessirin tefsir yapabilmesi için hangi kriterlerin olması gerekir?

&Arap dili, Lügat, Nahiv, Sarf, İştikak, Meani, Beyan, Bedii, Kıraat, Kelam, Fıkıh usulü, Esbab-ı nüzul, Nasih-mensuh, Fıkıh, Hadis, Mevhibe(ilham) ve Sağlam ve sahih inanç

11-İslam bilgini Ömer Nasuhi Bilmen, müfessirin tefsir yapabilmesi için Suyu-ti’nin kriterlerine (kıstas-ölçüt) ek olarak neleri eklemiştir?

&Ahlak, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Astronomi, Coğrafya, Tarih ve Siyer

12-ALLAH’ın Kitabı’nı tefsir etmek isteyen bir müfessirde bulunması gereken dini – ahlaki şartlar nelerdir?

&Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanıp, Sünnet-i Nebevîye’ye sıkı sıkıya sarılmalıdır.

&Kurân’ı tefsir etmek isteyen bir kimse, bu niyetinde ihlâslı olmalıdır.

&Yalnız Yüce ALLAH’ın rızâsını kazanmak, Kurân’a hizmet ve Müslümanların istifadesine arzetmek niyetiyle, Kurân’ı doğru bir şekilde tefsir etmelidir.

&Sahîh bir i’tikat ve kuvvetli bir îmânâ sahip olmalıdır.

13-Kur`an`a dayanan ve Kur`an`a hizmet eden ilimler nelerdir?

&Esbababu`n-Nuzül                         

&Aksamü`l-Kur`an

&Fevahihu`s-Süver                           

&Garibü`l-Kur`an

&Irabü`l-Kur`an                                  

&Mecazü`l-Kur`an

&Mübhematü`l-Kur`an                     

&Müskilu`l-Kur`an

&Vakf ve Ibtida                                  

&Tecvid

&Tenasubü`l-Ayi ve-Süver