Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Tecvid İlminin Amacı

TECVİD İLMİNİN AMACI 

23-Tecvidin Mevzusu nedir?

&Tecvidin konusu Kur’ân-ı Kerîm olup, Kur’ân harfleri mahreçlari, sıfatları; med, idğam, işmam, izhar, ihfa, vakıf, sekte, imale, taklil(beyne) ve her türlü okunuş tarzıdır. 

23/1-‘’Tertil’’ kelimesi ‘’tecvid’’ kelimesiyle ne zaman eşit anlamda kullanılmaya başlanılmıştır?

&Hicri 4. asrın başlarında

24-Tecvidin faidesi nedir?

&Lisanı hatadan ve noksandan ve ziyadeden hıfz edip me’murun bihe imtisaldir. Yani harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak sureti ile Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir. Tecvid, Kur’an’ın, Arapçanın fonetiğine uygun olarak, belli bir ses ahengi ve düzeni içinde güzel bir biçimde okunmasını amaçlar. İlahî kelâmın okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.  Kur’an’ı güzel okumak, dinleyen üzerinde olumlu bir etki uyandırır. Nasıl güzel okunan bir şiir/ezgi, notasına uygun icra edilen bir musikî, dinleyenleri etkilerse, güzel okunan Kur’an da dinleyenleri olumlu yönde etkiler. Onlarda güzel duyguları uyandırır. Bu bakımdan Kur’an’ın güzel okunması, Müslümanların geleneğinde çok önemli görülmüştür.

25-Kıraat ilminin konusu Kur´an-ı Kerim’in kelimeleridir. Tecvîdin konusu ise harfleridir. Kur’an-ı Kerim’i usulune göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?

&Tecvid Kuralları

26-Kur’an-ı Kerim’i tecvidli okuma konusuyla alakalı âlimlerin Kur’an ilmine dair yazdıkları kitaplarında Kur’an ve sünnetten delillerle Kur’an’ın tecvidli okunmasının farziyetine işaret etmişlerdir. Bunların başında hangi âlim gelmektedir?

&Tecvid ilminin piri olan İmam Cezeri

27- “Kur’an’ı açık açık, tane tane oku” (el-Müzemmil, 73/4) Ayetteki ’’Tertilen’’ mastarının emrin vücûbunu te´kid etmek ve Kur´an okuyan kimseye tecvîdin muhakkak gerekli olduğunu göstermek için gelmiştir.’’ Bu söz kime aittir.?

&Zemahşeri

28-Kur’an-ı Kerim’i tecvidli okuma ile ilgili hükme işaret eden en önemli ayet hangisidir ve hangi surede geçmektedir?

&“Kur’ân’ı tertil üzere oku.”(Muzemmil-4)

 

29-Rasulüllah “Kim Kur´an´ı ilk indiği şekilde okumayı severse, ‘’filanın’’ kıraatini okusun” buyurmuşlardır. Filan olarak ifade edilen isim kimdir?

&İbn Mes´ud 

30-Tertil kelimesini tefsir âlimleri nasıl açıklamışlardır?

&Kelimelerin dizilişinin mânâ ile uyum sağlaması ve dilin fesahat ve belağatı hakkıyla gözetilerek ruhî ve manevî bir uygunlukla; şiddetli, yumuşak, uzun, kısa okuma, ğunne, izhar, ihfa, iklâb, vasıl, sekit (sekte) veya vakıf olmak üzere tecvid ile okuma işidir. 

31-“Kur´an´ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun.” Sözü kime aittir?

&İbn Mes´ud 

32-Tecvid ilminin gayesi nedir?

&Allah’ın kelamında dilin sürçüp yanlış yapmasını ve bu yolla Kur’an’ın tahrifini engellemektir. Kur’an’da emrolunduğu şekilde Kur’an’ın kelimelerini ve harflerini kurallar bütünlüğü içerisinde okunmasını sağlamaktır. Kur´an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Bu ayette Kur´an´ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir. Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.v) alındığı şekliyle muhafaza etmek ve Kur’ân tilâvetinde hata yapılmasını önlemektir

33-Tertil üzere okumakla ilgili ayet ve hadis var mıdır?

&Acele etmeksizin dura dura, anlaya anlaya okumaktır. Kur’an tertil üzere inmiştir.Peygamberim’iz(sav):“Allah Kur’an’ı indirildiği gibi okuyanı sever.” buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Allah; “Kur’an’ı açık açık, tane tane tertil ile oku” buyurmuştur.

34-Kur’an okumanın faziletiyle ilgili hadis-ler var mıdır?

&“Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kur’an okumaktır.”

&“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”