Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-İslamiyetten Önce Arabistan

İSLAMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN

3-İslamiyet öncesi Arabistan’ın durumu nasıldı?    

&Göçebelik yaygındır(Bedevi) Kabileler halinde yaşam vardı

&Siyasi birlik yoktur. (Küçük devletler ve kabileler vardı)

&Kabileler arası savaş ve kan davaları vardı.

&Putperesttirler.

&Mekke kutsaldır. (Kâbe)

&Ticaret temel geçim kaynağıdır.

&Erkek egemendir (Ataerkil).

&Cahiliye devri yaşanılıyordu.

&Edebiyat ve şiir gelişmiştir. 

&İnanç birliği yoktur 

4-Mekke’nin önemli bir merkez olmasında ne etkili olmuştur?

&Ticaret yolları üzerinde olması

&Kâbe’nin Mekke’de bulunması 

5-Kâbe çevresinde kurulan panayırlar nasıl bir sonuç doğurmuştur?

&Mekke’nin zenginleşmesini, hem de siyasal açıdan parçalanmış olan Arap toplumunun kültürel bağlarının güçlenmesini sağlamıştır. 

6-İslam’ın doğuşu açısından önem kazanan Arabistan şehirleri nelerdir?

&Mekke         &Taif                &Yesrib  

&Yenbü          &Cüreş             &San’a

&Hicr             &Hayber          &Teyma  

&Suhar          &Deba             &Fedek

&Makna        &Vadilkura

7-‘’Hicaz’’ adını nereden almıştır ve önemi nedir?

&Bölge batısında bulunan Tihame ile Necid’i ayırdığı için Hicaz adını almıştır. Şamdan Necran’a kadar uzanan vadilerden oluşan bölgeye hicaz bölgesi denir. İslam tarihi için Arap yarımadasının en önemli bölgesidir.

8-Arap yarımadasının önemi nereden kaynaklanmaktadır?

&Yemenden başlayıp akabe körfezine ulaşan ticaret yolunun olması

&Mekke ve Medine’den geçerek akabe körfezinden Akdeniz limanlarına bağlanması

&Kabe’nin dini bir merkez oluşu

&Hicazın yemen – Suriye ticaret yolu üzerinde yer alması 

9-Hicazın önemli şehirleri hangileridir?

&Mekke (ticarete elverişli bir yerdir.)

&Medine (tarıma elverişli bir yerdir.)

&Taif (tarıma elverişli bir yerdir.) 

10-Kuzey ve Güney Arabistan’ın aksine yabancı istilasına, yani Bizanslılar veya Sasaniler gibi güçlü devletlerin işgaline maruz kalmayan bölge hangisidir?

&Hicaz

11-Neden Hicaz bölgesine saldırılar olmamıştır?

&Arazinin dağlık oluşu, yollarının dar ve bölgeye asker sevkinin güç oluşunun etkisi

&Ekonomik yönden yabancıların iştahını kabartacak bir zenginliğe sahip değildi

12-Hicaz bölgesine saldırı olmamasının sonucu nedir?

&Hicaz halkı, nesiller boyunca hürriyet havasını teneffüs etmiş, nesebine ve diline yabancı unsurlar karışmadan safiyetini korumuştur.

13-Mekke’yi ilk olarak mesken edinen ve oraya yerleşen kavim hangisidir?

&Amelikalılar 

14-Kuzey Arabistanda kurulan devletler hangileirdir?

&Nabatiler     &Tedmürlüler  

&Gassaniler   &Hireliler

15-Güney Arabistanda kurulan devletler hangilerdir?

&Mainliler    &Sebeliler     &Himyeriler

16-Arap yarımadasında Roma imparatorluğu ile çöl arasında bir tampon görevi üstlenen ve kervan ticareti ile zenginleşen devlet hangisidir?

&Putperest olan Nebatiler

17-Arap yarımadasına yazı nereden geldiği bilinmektedir?

&Hire şehrinden

18-Tarihi açıdan araplar ikiye ayrılırlar bunlar hangilerdir?

&Arabı-ı(hide) baide          &Arab-ı bakiye

19-Himyeri kralı Zü-nuvas, yahudiliği kabul etti. Arap yarımadasından hıristi-yanlığın kökünü kazımak için  necran üzerine yürüdü. Necranlıları Hıristiyanlığı terke ve Yahudiliği kabule zorladı. Kabul etmeyenleri içi ateş dolu çukurlara atarak  diri diri yaktı. Altı çizili kelime ne olarak ifade edilir?

&Uhdud

20-El-Buruc Suresi’nde sözü edilen ‘’Es-habu’l-Uhdud’’ olayı kaç yılında cereyan etmiştir?

&523

21-Himyeri kralı Zü-nuvas, yahudiliği kabul etmeyenleri içi ateş dolu çukurlara atarak  diri diri yaktı. Bu olay Kur’an’ın hangi süresinde ifade edilir?

&Büruc suresinde (4-8 ayetler) bu olaya işaret edilir.

22-Araplar, hangi devlete Ben-i Asfar derlerdi?

&Bizanslılara

23-İbrahim, hanımı Hacer ve oğlu İsmail ile birlikte Mekke vadisine gelerek Kâbe’yi kimin zamanında inşa etti?

&Cürhümlüler zamanında

24-Aslen ibrani olan Hz. İsmail hangi kabilenin kızıyla evlendi ve kimden Arapça öğrendi?

&Cürhüm kabilesinin kızıyla evlendi-Cürhümlülerden Arapça öğrendi

25-Hz. İsmail’in neslinden El Arabül Müs’taribe denilen kuzey araplar türemiştir. Altı çizili kavramın anlamı nedir?

&Araplaşmış araplar

26-Hz. İsmail vefatına kadar Kâbe’nin idaresini bizzat kendisi üstlendi. Vefatından sonra hangi oğlu bu görevi üstlenmiştir?

&Nabit

27-Hz İsmail’in oğlu Nabit vefat edince Kâbe’nin idaresini eline geçiren Cürhümlüler Kâbe ile ilgili ne gibi davranışta bulundular?

&Kâbe’ye saygısızlık yapmaya,

&Mekke’ye dışarıdan gelen ziyaretçilere zulmetmeye

&Kâbe’ye hediye edilen mallara el koymaya başladılar.

28-Cürhümlüleri Mekke’den kimler sürdüler? 

&Huzaa kabilesi ile Bekir bin Abdümenat kabilesi

29-Kureyş’ten önce Mekke’ye hâkim olan topluluktur. Kâbe’nin hatırasına saygı gös-termedikleri ve hacılara eziyet ettikleri için Kusayy tarafından Mekke’den uzaklaştırılmışlardır. Bu topluluk hangisidir?

&Huzaa

30-Huzaa kabilesinin başkanı,  Hz. İbrahimin  tevhid inancını temelinden değiştiren puta tapıcılığın ve birçok putun Kâbe’ye yerleştirilmesinin öncülüğünü yaptı. Huzaa kabilesinin başkanının adı nedir?

&Amr bin Luhay

31-Mekke ve Kâbe’nin yönetimini ele geçiren ilk kureyşli şahıs kimdir?

&Kusay bin Kilab =Asıl adı Zeyd

32-Mekke’nin iç kısımlarına yerleşenlere ne ad verilir?

&Kureyş el- Bitah

33-Mekke’nin dış kısımlara yerleşenlere ne adı verilir?

&Kureyş ez – Zavahir

34-Kusay; Kabe’nin yanına, kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü bir yer inşa etti. Bu yerin adı nedir?

&Darünnedve

35-Kâbe’ye hâkim olan kusay döneminde ordu komutanlığı kimin uhdesinde bulunuyordu?

&Ümeyye oğullarının

36-Kusay; Kâbe avlusuna deriden bir havuz yerleştirerek şehir dışındaki kuyulardan develerle tatlı su taşımaya ve hacıların su ihtiyacını bu suretle karşılamaya başladı. Bu vazifeler ne adıyla kurum haline geldi?

&Sikaye

37-Kâbe’nin, bakımını üstlenme ve anahtarlarını muhafaza etme görevine ne denir?

&Hicabe = Sidane = Kâbe perdedarlığı

38-Kureyş kabilesi ikiye ayrılmıştır. Bunlar hangileridir?

&Abdümenaf oğullarını destekleyenler

&Abdüddar oğullarını destekleyenler

39-Abdümenaf oğullarını destekleyenler, birbirinden  ayrılmamak ve yalnız bırakmamak üzere mescidi haramda kokulu su dolu bir kazana  ellerini batırdıktan sonra Kâbe’ye sürüp yemin ettikleri için ne lakabı verildi?

&Mutayyebun (Koku sürülmüşler)

40-Hz. Peygamberin kabilesi olan haşim oğulları hangi kabilenin yanında yer almışlardır?

&Mutayyebuna(Abdümenaf oğullarını)

41-Abdüddar oğullarını destekleyenler, birbirinden ayrılmamak ve yalnız bırakmamak üzere Kabe’nin önünde yemin ettikleri için ne lakabı verildi?

&Ahlâf (Müttefikler)

42-Hicabe, liva ve nedve ikiye ayrılan kureyş oğullarının hangisine verilmiştir?

&Abdüddar oğullarının

43-Rifade ve sikaye ikiye ayrılan kureyş oğullarının hangisine verilmiştir?

&Abdümenaf oğullarına

44-Babil kralı Bahtunnasır’ın Kudüs’ü işgal edip oradaki yahudileri Babile götürdüğü sırada kaçıp kurtulan bazı yahudiler  Hicaz bölgesine giderek nerelere yerleşmişlerdir?

&Hayber    &Vadil kura      

&Fedek       &Yesrib

 45-Hıristiyanlığın Suriye’de yayılmasından sonra Romalıların sıkı takibine uğrayan Suriye ve Filistin yahudilerinden  bazıları nereye yerleştiler?

&Hicaz’a yerleştiler

46-Yesrib’e yerleşen yahudi kabileleri hangileridir?

&Kureyza       &Nadir        &Kaynuka

47-Aslen arap olmayıp, sonradan arap-laşan kabile hangisidir?

&Arabı Müsta’ribe veya Mütearribe

48-Hz. İsmailin neslinden olanlara ne denir?

&İsmaililer ya da Adnaniler 

49-Kâbe’ye bakma vazifesi kimin sülalesine aitti?

&Hz. İsmail

50-Mekke’nin 120 km. Güneydoğusunda bulunan, ziraat ve ticaret ile meşgul olan, bağcılığın geliştiği Taif’de hangi kabile oturuyordu?

&Sakif kabilesi

51-Hz. İsmail Mekke’ye geldiğinde babası gibi süryanice, aramice yada ibranice konuşan İsmail, Kahtanilerden Cürhümlü bir kadınla evlendi. Bu Cürhümlü kadınla evliliğinden türeyip araplaştığı için ne diye anılır?

&Arabı Müstaribe

 52-İslamın ortaya çıkışından sonra, çeşitli ülkeleri fetheden arap ordularının bu memleketlerin asıl sahipleriyle karışmasından  ortaya çıkan araplara ne denir?

&Arabı müsta’ceme(acemleşmiş araplar)

53-Yemen’de, sasani idaresi esnasında İranlıların yerli kadınlarla evlenmeleri üzerine yeni bir etnik gurup ortaya çıktı. Bu gurubun adı nedir?

&Ebna(oğullar )

54-Arapların başlıca yiyecekleri hangileridir?

&Deve eti, hurma, kavrulmuş un ve süt 

55-İslamiyet’ten önce Mekke’nin Arap Yarımadası’nda önemli bir sosyal ve ticari merkez haline gelmesinin sebebini nasıl açıklayabiliriz?

&Şehrin dini misyonuna dayanılarak açıklanabilir.

56-Yemen’den Akdeniz’e, Basra Körfezi’ne ve Doğu Arabistandaki bölgelere ve Cidde’ye giden yolların kavşak  noktasında bulunan ve hem dini hem de ticari merkez olan Arabistan şehri neresiydi?

&Mekke

57-Düzenli yağış alan yemen toprakları çok verimli ve bölgenin tahıl ambarı idi. Onun için Yemen ne olarak adlandırılırdı?

&Arzul Hadra=Yeşil toprak

58-Arabistan’nın en önemli gelir kaynağı neydi?

&Ticaretti.

59-Araplarda diyet ve mehir gibi hususlarda ölçü birimi idi?

&Deve

60-İslamdan önce arabistanın toplum yapısı kabile esasına dayalı ve kabile dayanışmasının esas olduğu halde islamdan sonra nasıl bir toplum yapısı ulaştı?

&Allah’a iman ve Rasülüne bağlılık üzerinde birleşen bir toplum meydana  getirdi

61-İslamden önce Araplar Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’den kalma ne gibi sünnetleri yapıyorlardı?

&Ahdine vefâ göstermek  &Misafire ikramda bulunmak

&Sünnet olmak                   &Tırnak kesmek gibi

62-Kureyş ile Emeviler arasındaki rekabetten dolayı İslamiyet’e inanmadığını söyleyen müşrik kimdir?

&Ebu Cehil

63-Kureyş kabileleri, Hz. İsmail´in soyundan gelmekteydi. Kureyş kabileleri 10 kolla temsil ediliyordu. Bunlar kimlerdir?

&Nevfel,   &Zühre,     &Mahzun,

&Esed,      &Cumah,   &Sehm

&Haşim,   &Teym,      &Ümeyye,

&Adiy oğulları