Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-İman Kavramı

İMAN KAVRAMI

56-Dini literatürde ‘iman’ kavramı nedir?

Dini, felsefi, sosyokültürel ve siyasi anlayışları yansıtacak şekilde çok boyutlu olarak tanımlanır.

57-İman, itikad ve arasındaki bağlantı nasıl açıklanır?

&İman: Kökü: Emn, Kök anlamı: Güvenmek demektir. Sözlük anlamı: Karşısındakine güven vermek, güven duymak, tasdik etmek ve gönülden benimsemek

&İtikat: Kökü: Akd, Kök anlamı: Sağlamlaş-tırmak, kesin karar vermek ve tasdik etmek demektir. İtikad da iman karşılığında kullanılır.

58-İnanç ve iman ilişkisi bakımından aralarındaki fark nedir?

&İnanç(itikad); Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma(Tanrı ya, bir dine bağlı olmak) demektir. İman(itikad); Birine duyulan güven, inanma duygusu, inanılan şey görüş öğreti İnanç imanı da kapsayan daha geniş bir anlam ifade ederken, iman bir dine yönelme olarak daha özel mana ifade eder.

59-İnan(iman) ne demektir

&İnanmak işi, bir kimse veya bir şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duyguyla benimseme demektir.

60-Kur’an’da inanç kavramı hangi anlamlarda kullanılmıştır?

&Olumlu olarak iman, islam, tastik gibi, olumsuz olarak yalanlama(kizb), inkar etme(küfr), ortak koşma(şirk), terk etme(ilhad), inatla inkar etme(cuhd) kalbinde olmayanı söyleme(nifak), şüphe etme(şekk) .gibi anlamlarda kullanılmıştır.

61-Kur’an’da iman kavramı hangi manada kullanılmıştır?

&Mana olarak: doğrulama(tasdik), tahsis etme, teslim olma (islam); Terim olarak: Allah’dan tebliğ ettiği kesin olarak bilinen hususlarda peygamberi tereddütsüz tasdik etmek

62-İman kavramı Kelam ve Akaid kitaplarında nasıl tanımlanmıştır?

&Temel inanç esaslarını ‘kalp ile tastik, dil ile ikrar’ veya ‘kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amelden ibarettir’ diye tanımlanmıştır.

63-Kalp ile tasdik ifadesiyle kast edilen mana nedir?

&İmanda sezgi ve kavrayışı içeren duygusal sürecin, akıl ve duyuyu içeren bilişsel süreçten önce geldiği

64-İslam dininde iman hangi kavramla özetlenir?

EGaybın kabulü veya reddi inancı ve inançsızlığı belirleyen ölçüttür. İman gayba imandır ve AMENTÜ de özetlenmiştir. İnanç bilişsel ve zihinsel; iman, duygusal ve iradi bir eylemdir.

65-Gayb ve iman ilişkisi nasıldır?

&Gayb; İnsanın algı ve kavrayış alanının ötesinde bulunan ve duyu ve akıl yoluyla bilgi edinilemeyen ve onu aşan gerçekliktir, görünmeyen varlık âlemidir. İman ise bu gerçekliklerin ve varlık âleminin kabul edilmesidir.

66-İmanı özel kılan ve diğer beşeri inançlardan ayıran temel özellik?

&Gaybe iman

67-İmanın asıl konusu nedir?

&Allah’a imandır. İman, inanan bireylerin Allah ile sürekli ve dinamik ilişkisidir.

68-İmanda bilişsel yapı neyi ifade eder?

&Kabul ve tasdiktir. Biliş, algı, hafıza, düşünme ve kavrama gibi zihinsel faaliyetler için kullanılır. İmanla ilgili faaliyette bulunmak için ön bilgi gerekir. Bu bilgi deneyle elde edilmez, vahye dayalıdır ve değişime açık değildir. Bu bilgiler varlığı oluşu idrak etme ve anlamlandırmada etkilidir.

69-İmanda iradi yapı ne demektir?

&İtaat ve teslimiyettir İrade: Düşüncenin ortaya koyduğu bir gayeye doğru gitme hareketidir. Dini irade ise; bireyin ‘dinin istekleri ve yasakları doğrultusunda davranışlarını ayarlama gücü’ dür. İmandaki itaat ve teslimiyet körü körüne bir boyun eğme değildir. Allah’ın adalet ve merhamet kaynağı olduğuna inanma ve güven duymadır ve Allah rızasını kazanmak için gösterilen sabır ve sebat irade iledir. Sorumluluk iradenin karar vermesiyledir.

70-İmanda duygusal yapı ne demektir?

&Güven, sevgi ve fedakârlıktır. Güven kadar etkili diğer unsurlar: sabır,  tevekkül, rıza, sevgi ve korkudur. İman olumsuz olaylara karşı mü’mine dayanma gücü verir ve korkuya, hüzne ümitsizliğe düşmesini engeller. Mü’min Allah ın kendisinin dostu olduğunu bilir ve bütün olumsuzlukları bu bilinçle değerlendirir. Korku ise; Mü’minin Allah’a yönelik sorumluluğunu layıkıyla yerine getirememesi duygusudur.

71-İmanda ulaşılacak son aşama nedir?

&Allah aşkıdır. İlahi irade için kendi bencil düşüncelerinden vazgeçerek teslimiyet v bağlılığın zirvesine yükselmektir.

72-Bilişsel, duyuşsal ve iradi boyutlarda bulunan ve imanın ibadetlerle dışa yansıyan unsuru nedir?

&Amel yani davranış boyutudur.

73-Gazzali’nin iman tanımı nasıldır?

&İman, taklitten tahkike oradan da zevke doğru yol alır. Yani taklitle başlayan iman sonra yerini araştırma ve bilmeye bırakır ve süreç olumlu neticelenirse iman artık zevk ve bir hayat haline gelir.

74-İnanç gelişimi(dini gelişim) ne demektir?

&İnsanın gelişimi düşüncesiyle bağlantılı olan ve inancı, gelişim dönemleri içerisinde inceleme amacı taşıyan bütün girişimleri ifade eden kavramdır.