KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

2-Hz. Ebu Bekir

EBU BEKİR

15-Hulefa-ı Raşidin dönemi ilk halifesi kimdir?

&Hz. Ebu Bekir

16-Ebu Kuhafe adıyla tanınmış ve 571 yılında Mekke’de doğmuş olan halife kimdir?

&Hz. Ebu Bekir

17-Hz. Ebu Bekir’in anne ve babası kimdir hangi kola mensubdur?

&Babası Osman Ebu Kuhafe adıyla tanınmıştır. Annesi Ümmül’l Hayr Selma Bint Sahr’dır. Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensubdur.

18-Mekke’de dünyaya gelen, Ticaretle meşgul  olan, Eşnak görevini yürüten, yetişkin erkeklerden İslamiyet’i ilk kabul eden, Mekke döneminde, ilk Müslümanlardan çoğunun onun delalet olmasıyla İslamiyet’e giren sahabe kimdir?

&Hz. Ebu Bekir

19-Bedir, Uhud ve hendek muharebelerinde müşriklerin ileri gelenlerinden olduğu halde Mekke’nin fethi esnasında Müslüman olan ve Hz. Ebubekir (r.a) devrinde Necran’a vali tayin edilen sahabe kimdir?

&Ebu Sufyan

20-Hangi halife döneminde ilk defa değişik kültürlerle karşılaşılmıştır?

&Hz. Ebubekir

21-Cehennemden özgürlüğünü kazanmış anlamına gelen Hz. Ebubekir’in unvanı nedir?

&Allah Rasulü’nün cehennemden azad edilmesini müjdelemesi sebebiyle(Atik)

22-Peygamberlerden sonra insanların en üstünü kimdir?

&Hz. Ebubekir

23-Hz. Ebu Bekir’in pek doğru, sözünün eri anlamına gelen unvanı nedir?

&Allah Rasulu’nun peygamberliğini ve getirdiklerini tereddütsüz kabul etmesi sebebiyle (Sıddık)

 24-Hz.Ebubekir’in mesleği nedir?

&Tüccar

25-Hz.Ebubekir’in bilgin olduğu bilim dalı nedir?

&Neseb(nesil, soy) bilginiydi.

26-Hz.Ebubekir’in sancak taşıdığı seferin adı nedir?

&Tebük Seferi

27-Yalancı Peygamberlerden Müseyleme ve Tuleyha üzerine, Hz. Ebu Bekir hangi komutanı gönderdi?

&Halid bin Velid.

28-Hz. Ebu Bekir’in cahiliye dönemindeki(Müslüman olmadan önceki) adı nedir?

&Abdü’l-Kâbe

29-Müslüman olduktan sonra Peygamber’imizin Ebu Bekir’e verdiği isim hangisidir?

&Abdullah

30-İlk halife seçiminde Mescidi Nebevi’de kime umumi biat yapıldı?

&Hz. Ebu Bekir’e

31-Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

&Sakîfetü beni Sâide(Beni Saide Gölgeliğinde)

32-Hz. Ebu Bekir hangi kabileye mensuptur?

&Kureyş kabilesinin Teym oğullarına mensuptur

34-Hz. Ebu Bekir’in halifeliğine karşı olanlar kimlerdir?

&Sa’d b. Ubade

&Hazrecli; Hubaba b.Münzir

&Haşimiler ve Haşimilerle soy yakınlığı olan Ümeyyeliler; Ebu Süfyan b.Harb

35-Hz. Ebu Bekir’in halifeliğine karşı çıkanlar neden karşı çıkmışlardır?

EHz. Ali’yi uygun bulmalarından dolayı karşı çıkmışlardır.

36-Hz. Ebu Bekir’in Halife Seçilmesindeki belirleyici unsurlar nelerdir?

EO dönemin tarihi, siyasi ve sosyal gerekçeleri (öncelikle Kureyş’e mensup olması)

37-Hz. Ebu Bekir’in Halife seçilmesindeki olayların Müslüman toplumu açısından önemi nedir?

EHz. Peygamber’den sonra karşı karşıya kalınan ilk iç meseledir.(Sonra meydana gelen ridde olayları hilafet meselesini geri plana itmiş)

 

38-Hz. Ebu Bekir’in Halife olduktan sonraki ilk icraatı nedir?

EMute Savaşı’nın cereyan ettiği bölgeye Usame b. Zeyd ordusunu sefere göndermiş.

39-Mute’ye ordunun gönderilmesi sırasında çıkan problemler neler?

ESeferi, Hz. Peygamber(s.a.v) Hazırlamıştır; lakin hastalığı sebebiyle gönderememiştir. Ordunun şehirden ayrıldığını öğrenen mürtedlerin saldırı endişesi, Azatlı bir kölenin oğlu ve genç olması sebebiyle Ashaptan bazı kimselerin Üsame’nin değiştirilmesini istemesi

40-Ebu Bekir’in Üsame ordusuna verdiği 10 öğüt nedir?

&Hainlik yapmayınız

&Vefasızlık etmeyiniz

&Haddi aşmayınız

&Kimsenin uzuvlarını kesmeyiniz

&Çocukları öldürmeyiniz

&Kadınları öldürmeyiniz

&Yaşlıları öldürmeyiniz

&Hurma ağaçlarını kesip yakmayınız

&Koyun inek deve gibi hayvanları gıda dışında kesmeyiniz

&Manastırlara çekilmiş insanları kendi hallerine bırakınız.

41-Medine’ye hicrette, Hz. Peygambere refakat eden, Medine döneminde Hz. Peygamberle bütün gazvelere katılan, H:9, 631 yılında, Hz. Peygamber tarafından  hac emiri tayin edilen, Hz. Peygamberin hastalığı esnasında onun emriyle Mescid-i Nebevi’de cemeate namaz kıldıran, veda haccında (H:10 – M:632) Hz. Peygamberle birlikte bulunan sahabe kimdir?

&Hz. Ebu Bekir

42-Halife olduktan sonra ilk icraat olarak, Üsame bin Zeyd komutasında, Suriye’ye orduyu sevketti. Peygamberlik iddiasında bulunanlarla ve zekât vermek istemeyenlerle mücadele etti. Kur’an’ı, bir komisyon kurarak toplattı ve tek bir mushaf haline getirdi. Irak ve suriye bölgelerine fetih hareketleri başlattı. Bahsedilen sahabe kimdir?

&Hz. Ebu Bekir

43-Cahiliye devrinde bile putlara tapmamıştır. Hz. Peygamber ile islamiyetten önce de dost idiler. Hz. Peygamberin kayın pederi de olmuştur. Okuma yazma biliyordu. Muallimlik yapmıştı. Hz. Peygamberin kâtiplerindendi. Hatta vahiy kâtipliği bile yaptı. İki yıldan fazla süren hilafeti döneminde, ridde hareketlerini bertaraf ederek, ülke içinde iç huzuru temin etmiş ve Müslümanların birliğini sağlamıştır. Bahsedilen sahabe kimdir?

&Hz. Ebu Bekir

44-Arabistan da İslamiyetin tam olarak yerleşememesi, halkın kabile yaşamını sürdürüp devlet idaresine girmek istememesi gibi nedenlerle ayaklanmalar olmuş ve yalancı peygamberler türemiştir. Bu sorunların çözümü amacıyla Halid Bin Velid komutasında bir ordu Yemen’e gönderilmiş ve yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır. Bu olaylar hangi halife döneminde olmuştur?

&Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde

45-Hilafet meselesinden sonra İslam toplumunun karşı karşıya kaldığı en önemli sorun nedir?

&Ridde olayları

46-Ridde olayları ne demektir?

&Müslümanların birliğinin yanı sıra varlığını da tehtid eden dinden çıkma ve isyan hareketleri

47-İrtidat ve mürted ne demektir?

&İrtidat; Sözlükte bir şeyden sönmek, vazgeçmek, yüz çevirmek,gidilen yoldan geri dönmek terim olarak ise iman ettikten sonra İslam dininden dönmek Mürted ise Dinden dönen kişi demektir.

48-Mütenebbi ne demek?

&Peygamberlik iddiasıyla isyan başlatan kişi demektir.

49-Peygamberimiz dönemindeki peygamberlik iddialarında kimler bulunmuştur?

&Esved el-Ansi(yemen)

&Müseylime(Yemame)

&Tuleyha b. Huveylid

50-Yenik düşmüş ve Gatafan ve Esed kabilelerine sığınarak İslam’a girdiğini ilan etmiş olan yalancı peygamber kimdir?

&Tuleyha

51-İslam tarihinde Yemen’de Ridde’yi başlatan ilk kişi kimdir?

&Esved el-Ansi

52-Peygamberimiz döneminde Esved el-Ansi’yi etkisiz hale getiren kimdir?

&Kays b.Hübeyre el-Muradi

53-Esved el-Ansi’den sonra Yemen de 2. ridde hareketini başlatan yalancı peygamber kimdir?

&Eş’as b. Kays el-Kindi

54-Arap kabilelerinin büyük bölümü din konusunda parçalanmışlardır. Arap yarımadasında dininde sebat eden nerenin halklarıdır?

&Mekke, Medine ve Taif halkı

55-Ridde olaylarının nedenleri nelerdir?

&Dini sebep:Müslüman olanların tamamıyla kalplerinin İslam’a ısınmamış olması sebebiyle irtidat etmeleri

&Siyasi Sebep:Kabilecilik düşüncesi yani asabiyet (siyasi varlıklarını koruma gayesiyle İslam’ girmişler)

&Ekonomik Sebep:Zekat vermek istememeleri (Bu aynı zamanda siyasi olarak da görülebilir çünkü zekat vermek o dönemde itaat sembolü idi)(zekat vermek istemeyen: Kurre b.Hubeyre)

NOT:Kabilelerin gözünde Ebu Bekir’in kendilerinden zorla almak istediği zekât, İslam’dan önce uygulanan “itavet”, yani yenen kabilenin yenilenden zorla aldığı bir mala karşılık gelebilirdi. İşte bu tip kabileler bu durumu Kureyş’in kendilerini boyun eğdirme çabası olarak gördüler ve Kureyş’e boyun eğmemek için zekât vermeyi reddederek isyan ettiler.

56-Hz. Ebu Bekir ridde olaylarında neden Zekât’a ayrıcalık vermemiştir?

EZekâtta gösterilecek bir ihmalin Müslümanların siyasi birliğini tehtid edeceğinden(çünkü zekât aynı zamanda itaat sembolüydü)

57-Ridde olaylarını bastıran komutanlar kimlerdir?

&Halid b. Velid                    &İkrime b. Ebu Cehil

&Amr b. As                          &Huzeyfe b. Mihsan

&Arfece b. Herseme          &Şurahbil b. Hasene

&Halid b. Said b. El-As

 58-Ridde olaylarını çıkaranların üzerine gönderilen komutanlar kimler?

ETuleyha’ya giden; Halid b. Velid, Secah ve onun destekçisi Malik b. Nüveyre (öldürüldü)’nin üzerine giden; Halid b. Velid, Müseylime(Nüveyre ölünce Secah da ona sığınmıştı)’nin üzerine gidenler; İlk önce İkrime b. Ebu Cehil sonra Şurahbil b. Hasene ve son olarak da Halid b. Velid gittiler. Eş’as b. Kays el-Kind(Yemende)’yi ise; Muhacir b. Umeyye komutasında İkrime b.  Ebu Cehil bastırdı

59-Hz. Ebu Bekir’in hilafeti döneminde, Medine’de kaza işlerini (kadılık görevini) üstlendi. Kimdir bu görevi yapan sahabe?

&Hz. Ömer

60-Hangi dönemde İslamiyet’in ilk kez Arap yarımadası dışında Suriye Irak ve Filistin de yayılması sağlanmış ve Müslümanların arasındaki itilaflar giderilmiş ve devlet otoritesi sağlanmıştır?

&Hz. Ebu Bekir döneminde

61-Akraba Savaşı nedir?

&Akraba Savaş’ı Müseylime ile yapılan Yemame Savaşı’ndaki şiddetli çarpışmalara denmiştir. Bedir’den sonraki en şiddetli çarpışmadır.(10.000 taraflardan öldü, 2.200 Müslümanlardan şehid oldu)

62-Hz. Ebu Bekir döneminde fetihler nereleri hedef almış ve buralarda hangi imparatorluklar vardı?

&Irak ve Suriye’yi hedef almıştı. Irak’ta Sasani imparatorluğu, Suriye’de Bizans imparatorluğu vardı.

63-Arapların o dönemde fetihlerdeki başarısının en temel nedeni nedir?

Eİslam’la kazandıkları manevi güç ve İslam dinin insanlara ulaştırma arzusu(İlay-ı Kelimetullah)

64-Irak ve Suriye fetihler sırasında Sasani ve Bizans devletinin durum nasıldı?

&Bu devletlerde iç zayıflık sebebi olan mezhepler arası mücadele etnik çatışma vergi adaletsizliği uzun süren savaşlar halkı yormuş bu durum halkı yormuş durumdaydı.

65-Irak fethinin sebepleri nelerdir?

Eİlk hedef Sasani İmparatorluğu olmalıydı; çünkü bu büyük devletle mücadele etmeden müslümanların Arabistan’ın doğusuna ilerlemesi mümkün değildi. Irakta çok sayıda Arap kabilesi vardı bunlarla yapılacak ittifak farslılarla mücadeleyi kolaylaştıracaktı.

66-Irak fethinin sonuçları neler?

&Hirelilerle cizye karşılığında barış yapıldı. Bu fetihler Hz. Ömer dönemindeki Sasani ile büyük mücadelenin hazırlık safhasını oluşturmuştu.

67-Suriye fethinin sebepleri nelerdir?

EBölge çevresindeki Hıristiyan Arap çemberini yarmak bu sayede Müslümanların Araplar dışındaki milletlerle yakın temasa geçmesini sağlamaktı.

68-Yapılan savaşlarda hafızların ölmesi ve yazılı ayetlerin korunmasındaki güçlükler nedeniyle bir kurul oluşturularak Kur’an’ın kitap haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Kur’an-ı kitap haline kim getirmiştir?

&Hz. Ebu Bekir

69-Malını feda etmede en önde giden kişidir. O ne güzel dosttur. Aramızda İslam kardeşliği ve sevgisi vardır.’’ Hz. Muhammed(s.a.v) bu sözü kim için söylemiştir?

&Hz. Ebu Bekir

70-Özellikle elbise ticaretiyle uğraşarak zengin olmuştur. Tüm malını İslam’ın yayılması uğrunda harcamıştır. Kimdir bu sahabe?

&Hz. Ebu Bekir

71-Hz. Ebu Bekir zamanında Medine’de kaza işlerini (kadılık görevi) kim üstleniyordu?

&Muaz b. Cebel

72-Sahabiler kimi “Halifetü Rasülillah“ (Rasülüllah’ın Halifesi) olarak adlandırıyorlardı?

&Hz. Ebu Bekir

73-Hz. Ebu Bekir zamanında, 30 Temmuz 634 yılında ilk İslam fetihleri arasında önemli bir yere sahip olan, İslam ordusu ile Bizans ordusu arasında meydana gelen savaş hangisidir?

&Ecnadeyn savaşı

74-Hz. Ebu Bekir zamanında olan, düşman kuvveti  100.000 civarında idi. Müslümanlar ise, 24.000 idi. Savaş sonunda Bizans yenildi. Müslümanlar  sadece 14 şehit verirken, düşman ise 3.000 ölü verdi. Bu savaş hangisidir?

&Ecnadeyn savaşı

75-Müslümanlara Suriye kapılarını açan muharebe hangisidir?

&Ecnadeyn Muharebesi

76-Ecnadeyn muharebesi’nin önemi nedir?

&İlk Müslüman – Bizans savaşı olması ve Suriye kapılarını Müslümanlara açması

77-Ecnadeyn Muharebesi komutanları kimlerdir?

&İslam ordusu:Halid b. Velid

&Bizans ordusu:Herakleios’un kardeşi Thedoros

78-Hire seferini düzenledi, Arabistan’ı yönetimine aldı, yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı. Ridde Hareketi bastırıldı. Vergi vermeyenlerin ayaklanması önlendi. Kur’an toplanarak kitap haline getirildi. İlk defa Arap Yarımadası dışında toprak alındı. Dağılmakta olan Arap-İslam devletleri yeniden toparlandı. Bu gelişmeler hangi halife zamanında olmuştur?

&Hz. Ebu Bekir(632 – 634)

79-Hz. Ebu Bekir ne zaman vefat etmiştir?

&22 Cemaziyel Ahir 13 (23 Ağustos 634)’de Medine’de 63 yaşında vefat etti. Vasiyeti gereği Peygamberimiz’in tabutuna kondu. Hz. Ebu Bekir’in cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı.

80-Hz. Ebu Bekir Hac Emiri görevini ne zaman yapmıştır?

&Hicretin 9. yılında

81-Hz. Ebu Bekir’in son vasiyet olarak neleri söylemiştir?

&Hz. Osman’a yazdırdığı ahitname ile Hz. Ömer’i halef bırakmıştır

&Cenazesi toprağa verilir verilmez cihatlara devam edilmesi

&Üzerinde bulunan beytülmale ait emanetlerin yerine konulması

&Hz. Peygamber’in yanına defnedilmek istemiştir.

82-Hz. Ebu Bekir’in şahsiyeti nasıldı?

&Güzel ahlaklı doğru cömert az ve öz konuşan hassas duygulu güler yüzlü hoş sohbet soğukkanlı bir insandı. Cahiliye devri kötülüklerine uymamıştır. İlim ve hikmet sahibiydi. Kur’an okumayı çok severdi. Ayrıca Ensab(Arap soy bilimi) hakkında zamanın otoritesi ve Eyyamül-Arap konusunda uzmandı.

83-Yönetim hakkındaki prensipleri nelerdir?

&İstişare, Kararlılık, Hoşgörü, Ehliyetli ve insan haklarına saygı biriydi.

 84-İstişare ne demektir?

&Yöneticinin karşı karşıya kaldığı bir problemin halli için görüşüne değer verdiği kişilerle yaptığı fikir alışverişidir. İslam tarihinde buna şura denir.

85-Hz. Ebu Bekir’in istişarede bulundukları kimlerdir?

&Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Abdurrahman b.Avf,  Muaz b. Cebel ve Zeyd b. Sabit

86-Hz. Ebu Bekir dönemindeki devlet gö-revlileri kimler?

&Medine’de davalara bakma görevi:Hz. Ömer

&Beytülmal emini(hazine):Ebu Ubeyde b. Cerrah

&Devlet katipliği:Zeyd b. Sabit, Hz. Ali ve Hz. Osman

87-Hz. Ebu Bekir in ‘En iyiniz olmadığım halde sizin başkanınız olarak seçilmiş bulunuyorum sözü’ hangi prensibiyle alakalıdır?

&Tevazu

88-‘Yanlış hareket ve davranışta bana doğru yolu gösteriniz’ sözü hangi özelliği ile alakalıdır?

&Alçak gönüllülüğü ve şeffaflığı

89-Yönetim şekli nasıl bir idare olarak tanımlanır?

&Tatlı-Sert

90-Emrinde çalışmak istemeyenlerin kararına saygı göstermesi hangi prensibine uygundur?

&Hoşgörü

91-Devlet başkanlığı görevinde kalabilmesinin ancak görevini layıkıyla yapmasına bağlı olduğu sözü hangi prensibiyle alakalıdır?

&Ehliyet

&92-Üsame ordusuna verdiği öğütler hangi prensibiyle alakalıdır?

&İnsan haklarına saygı

93-İslam tarihine geçen ve insan haklarına saygının en güzel örneği olan antlaşma hangisidir?

&Hireliler ile yapılan antlaşma

94-Hz. Peygamber zamanından Hz. Ebu Bekir döneminde de görev yapan bürokratlar kimler?

&Mekke valisi; Attab b. Esid

&Taif valisi; Osman b. Ebül-As

&Cened valisi; Muaz b. Cebel

&Yemen Salihli yönetiminden sorumlu;

&Ebu Musa el Eş’ari

&Bahren valisi; Ala b. Hadrami

95-Hem Suriye hem de Irak’da görev yapan komutan?

&Halid b. Velid

96-Hz. Ebu Bekir hangi Savaşta servetinin tamamını Peygamberimizin emrine tahsis etmiş?

&Tebük Savaşı

97-İlk ıslam fetihlerinin başarılı olmasının nedenleri nelerdir?

&İslamiyetin verdiği manevi güç(en temel)

&İslamiyeti insanlara ulaştırma arzusu (en temel)

&Müslüman askerlerin aralarındaki dayanışma

&Komutan ile asker arasındaki sevgi ve saygı

98-Mescid-i Nebevi arsasının bedeli kim tarafından karşılanmıştır?

&Hz Ebubekir